Dokument & lagar (267 träffar)

Omröstning 2008/09:CU26p1 Så kallade bilmålvakter

Votering: betänkande 2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 1 Så kallade bilmålvakter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C204, 2008/09:C205, 2008/09:C220, 2008/09:C248, 2008/09:C293, 2008/09:C294, 2008/09:C304, 2008/09:C330, 2008/09:C384, 2008/09:C386 och 2008/09:C394. Datum: 2009-05-06 Omröstning

2009-05-06

Omröstning 2008/09:CU26p2 Utmätning av bostäder

Votering: betänkande 2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 2 Utmätning av bostäder Riksdagen avslår motion 2008/09:C371. Datum: 2009-05-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 84 0 0 13 c 22 0 0 7

2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU32

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om bostadsförsörjning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp samt tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar om allmännyttan, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och allmän bostadspolitik.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:CU32 (pdf, 203 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsförsörjningsfrågor

Betänkande 2008/09:CU23

Den 1 oktober 2009 införs en ny och tydligare kommissionslag. Den ska i likhet med den nuvarande kommissionslagen från 1914 gälla kommissionshandel med all sorts lös egendom, till exempel värdepapper. Genom att den nya lagen anpassas till dagens förhållanden och rättigheter och skyldigheter blir tydligare skapas bättre förutsättningar för de företag som sysslar med kommission och andra former av uppdrag. Avtal kan förenklas och risken för tvister och oklarheter minskar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU23 (pdf, 1169 kB)

Betänkande 2008/09:MJU24

Ett centralt register ska inrättas med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll, ett så kallat djurskyddskontrollregister. Registret ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet och bättre samordning av kontrollmyndigheterna. Det ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de så kallade tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet. De nya registerreglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 6
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-14

Betänkande 2008/09:MJU24 (pdf, 345 kB) Webb-tv debatt om förslag: Djurskyddskontrollregister m.m.

Betänkande 2008/09:CU27

Från den 1 januari 2010 gäller nya regler som innebär att Lantmäteriet ska kunna göra en så kallad särskild gränsutmärkning. Syftet är att göra det lättare att märka ut fastighetsgränser på marken och på ett mer rättssäkert sätt. Reglerna om fastighetsbestämning utvidgas också så att det blir möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Exempel på gemensamhetsanläggningar är lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar och båtbryggor. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:CU27 (pdf, 891 kB)

Betänkande 2008/09:MJU26

EU:s flygutsläppsdirektiv genomförs i svensk lagstiftning. EU-direktivet innebär att flyg till eller från EU ska omfattas av handelssystemet med utsläppsrätter för växthusgaser. Flygbolagen måste övervaka koldioxidutsläppen för dessa flyg och för varje år kunna redovisa utsläppsrätter som täcker de faktiska utsläppen. Övervakningen av utsläppen ska börja 2010 och från och med 2012 måste utsläppen omfattas av utsläppsrätter. Utsläppsrätter kommer att tilldelas gratis efter ansökan om tilldelning baserat på antalet tonkilometer men också genom auktionering. Flygbolag med begränsad verksamhet inom EU och sportflygningar kommer inte att ingå i handelssystemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-14

Betänkande 2008/09:MJU26 (pdf, 968 kB) Webb-tv debatt om förslag: Flyget i utsläppshandeln

Omröstning 2008/09:MJU22p4 Fritidsfiske m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 4 Fritidsfiske m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ242, 2008/09:MJ258 och 2008/09:MJ457 yrkande 3. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 73

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU22p2 EU:s fiskeripolitik m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 2 EU:s fiskeripolitik m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ310, 2008/09:MJ356, 2008/09:MJ428 yrkande 1, 2008/09:MJ459 yrkande 40 och 2008/09:MJ494 yrkande 19. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU22p1 Statens insatser för ett hållbart fiske

Votering: betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m.förslagspunkt 1 Statens insatser för ett hållbart fiske Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS15 punkterna 1 och 2. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU13p4 Grunderna för dispenser och upphävanden

Votering: betänkande 2008/09:MJU13 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.förslagspunkt 4 Grunderna för dispenser och upphävanden Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 19, 2008/09:MJ6 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:MJ463. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU13p3 Beslutande myndighet

Votering: betänkande 2008/09:MJU13 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.förslagspunkt 3 Beslutande myndighet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ6 yrkande 4, 2008/09:MJ273 och 2008/09:MJ406. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU11p1 Eftersök av trafikskadat vilt

Votering: betänkande 2008/09:MJU11 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Eftersök av trafikskadat vilt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ213, 2008/09:MJ354, 2008/09:MJ366 och 2008/09:MJ370 yrkandena 5 och 6. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-29

Omröstning 2008/09:MJU11p2 Fjälljaktsreformen

Votering: betänkande 2008/09:MJU11 Jakt och viltvård, förslagspunkt 2 Fjälljaktsreformen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ370 yrkande 12 och 2008/09:MJ477. Datum: 2009-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 73 0 0

2009-04-29

Betänkande 2008/09:FiU25

Riksrevisionen har granskat hur effektivt statliga myndigheter har avvecklats och om syftet med respektive avveckling har uppnåtts. Granskningen gäller fem myndigheter som avvecklades under 2007: Arbetslivsinstitutet, Djurskyddsmyndigheten, Institutet för psykosocial medicin (IPM), Integrationsverket och Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Riksrevisionen har inte funnit några brister som i sig är allvarliga. Granskningen har dock visat på ett antal mindre felaktigheter och brister som hämmat effektiviteten i avvecklingarna. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om effektiv statsförvaltning och staten som arbetsgivare.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2009-02-17 Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:FiU25 (pdf, 103 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2008/09:MJU25

För att stärka skyddet av naturgrus och våtmarker införs nya, enklare regler för naturgrus- och torvtäkter i miljöbalken. De ska ersätta gällande prövningsregler för täkter. De nya bestämmelserna innebär att en naturgrustäkt inte får komma till stånd om det av tekniska och ekonomiska skäl går att använda ett annat ändamålsenligt material. Bestämmelserna gäller också om naturgruset är viktigt för vattenförsörjningen eller om det utgör en värdefull kultur- eller naturmiljö. Torvtäkter får inte komma till stånd om man avser att ta ut torven i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2009.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-14

Betänkande 2008/09:MJU25 (pdf, 237 kB)

Betänkande 2008/09:CU34

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2008 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om konsumentpolitiken inom EU, obeställd reklam, telefonförsäljning, reklam riktade till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och ersättning vid tågförseningar.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 10
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU34 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumentfrågor

Omröstning 2008/09:FiU39p2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi18, 2008/09:Fi223 yrkande 1 och 2008/09:N323 yrkande 13. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU39p4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi223 yrkande 2. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU23p2 Sveriges förhållande till euron

Votering: betänkande 2008/09:FiU23 Riksbankens förvaltning 2008, förslagspunkt 2 Sveriges förhållande till euron Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi214 av Jörgen Johansson och Johan Linander båda c och 2008/09:Fi238 av Max Andersson och Ulf Holm båda mpDatum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-22