Dokument & lagar (267 träffar)

Betänkande 2008/09:CU26

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om insolvensrättsliga frågor. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om s.k. bilmålvakter, utmätning av bostäder, betalningstider i näringslivet, förbehållsbeloppet vid utmätning, konkurstillsyn med mera. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2008.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU26 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt

Betänkande 2008/09:MJU13

Riksdagen beslutade om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar. Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Med åtgärder som främjar landsbygdutvecklingen avses sådana som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, till exempel turistverksamhet och bostäder för permanent- och fritidsboende. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Reglerna ändras så att det i lagtexten preciseras vad man får beakta som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i samband med detaljplaneläggning eller för att ge en dispens. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Justering: 2009-04-16 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-04-29

Betänkande 2008/09:MJU13 (pdf, 1766 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.

Betänkande 2008/09:FiU32

Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar på det finansiella området, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv inom finansmarknadsområdet som har till syfte att tydliggöra vilka kriterier som varje lands myndigheter får väga in vid ägarprövningar och hur handläggningen ska gå till. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-16 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-04-29

Betänkande 2008/09:FiU32 (pdf, 5454 kB)

Betänkande 2008/09:CU31

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2008 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, lagfart, tomträtt och expropriation.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-16 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-05-06

Betänkande 2008/09:CU31 (pdf, 186 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrätt

Omröstning 2008/09:MJU18p4 EU:s bidrag och subventioner

Votering: betänkande 2008/09:MJU18 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 4 EU:s bidrag och subventioner Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So497 yrkande 12, 2008/09:MJ227, 2008/09:MJ272, 2008/09:MJ459 yrkande 2 och 2008/09:MJ496 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-15

Omröstning 2008/09:MJU18p7 Klimatmärkning av livsmedel

Votering: betänkande 2008/09:MJU18 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 7 Klimatmärkning av livsmedel Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ494 yrkande 4. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c 25 0

2009-04-15

Omröstning 2008/09:MJU18p3 Naturbetesmarker m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU18 Jordbrukspolitik m.m.förslagspunkt 3 Naturbetesmarker m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ392. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c 25 0 0 4 fp 21

2009-04-15

Omröstning 2008/09:CU30p5 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2008/09:CU30 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 5 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C279 yrkande 4 och 2008/09:C448 yrkandena 4 och 5. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-15

Omröstning 2008/09:CU30p3 Energideklarationer

Votering: betänkande 2008/09:CU30 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 3 Energideklarationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C268 och 2008/09:C448 yrkande 10. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 87 0

2009-04-15

Betänkande 2008/09:MJU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om jakt och viltvård. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jakt inom EU, jakttider för vissa fågeljakter, skyddsjakt på småvilt och eftersökningar av trafikskadat vilt.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-04-29

Betänkande 2008/09:MJU11 (pdf, 88 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2008/09:FiU39

Det statliga bolåneinstitutet SBAB (Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag) ska få utvidga sin verksamhet och bedriva bank. SBAB kan då låna ut pengar till företag och därmed minska dagens brist på lånekapital. Med ett banktillstånd från Finansinspektionen kan SBAB också starta fondverksamhet samt öka ut- och inlåningen till hushåll. SBAB:s utvidgning av verksamheten ska ske på affärsmässig grund och med syfte att förbättra företagets lönsamhet och därmed dess värde vid en framtida försäljning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-16 Beslut: 2009-04-22

Betänkande 2008/09:FiU39 (pdf, 57 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Betänkande 2008/09:FiU23

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för 2008 och fastställde bankens resultat- och balansräkning. Riksbankens åtgärder för att dämpa och motverka finanskrisens effekter ledde till att omslutningen av Riksbankens balansräkning mer än tredubblades 2008. Vinsten uppgick till 11,2 miljarder kronor. Riksdagen godkände riksbanksfullmäktiges förslag till vinstfördelning, vilket innebär att Riksbanken levererar in 5,9 miljarder kronor till staten. Finansutskottet kommer i sin utvärdering av Riksbankens penningpolitik senare i vår att mer ingående behandla finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att bevara stabiliteten på den svenska finansmarknaden.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-16 Beslut: 2009-04-22

Betänkande 2008/09:FiU23 (pdf, 2463 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksbankens förvaltning 2008

Omröstning 2008/09:FiU29p7 Kommunal samverkan och upphandling av tjänster från kommunala bolag

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 7 Kommunal samverkan och upphandling av tjänster från kommunala bolag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi219 av Jan Ericson m2008/09:Fi235 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s2008/09:Fi258 av Per Åsling c och 2008/09:Fi260 av Roland Bäckman

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p4 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 4 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94 Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi215 av Lennart Axelsson s2008/09:Fi230 av Fredrik Olovsson s yrkande 2, 2008/09:Fi232 av Jennie Nilsson s2008/09:Fi233

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p8 Upphandling av hälso- och sjukvård

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 8 Upphandling av hälso- och sjukvård Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi237 av Berit Andnor m.fl. s2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 15 och 2008/09:Fi301 av Ulrika Karlsson i Uppsala m yrkandena 1 och 3. Datum: 2009-04-02 Omröstning

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FiU29p2 Kundvalssystem i kommunal verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:FiU29 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Kundvalssystem i kommunal verksamhet Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi205 av Mats Gerdau m yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-04-02 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU25p2 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2008/09:CU25 Sms-lån och överskuldsättning, förslagspunkt 2 Överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C238, 2008/09:C244, 2008/09:C357, 2008/09:C390 yrkandena 10-12 och 14, 2008/09:C395 i denna del, 2008/09:C416 yrkande 1, 2008/09:C440 yrkande 4 och 2008/09:So575 yrkande 28. Datum: 2009-04-02

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU25p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2008/09:CU25 Sms-lån och överskuldsättning, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C201, 2008/09:C207, 2008/09:C227, 2008/09:C231, 2008/09:C235, 2008/09:C249, 2008/09:C259, 2008/09:C272, 2008/09:C342, 2008/09:C350, 2008/09:C380, 2008/09:C390 yrkande 9, 2008/09:C395 i denna del,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU24p1 Bortförda barn i internationella förhållanden

Votering: betänkande 2008/09:CU24 Bortförda barn i internationella förhållanden, förslagspunkt 1 Bortförda barn i internationella förhållanden Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C311, 2008/09:C320 och 2008/09:C321. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU21p6 Allmänna vattentjänster

Votering: betänkande 2008/09:CU21 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 6 Allmänna vattentjänster Riksdagen avslår motion 2008/09:C234. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27 m 86 0 0 11 c 21 0 0

2009-04-02