Dokument & lagar (267 träffar)

Betänkande 2008/09:FiU33

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Motionerna handlar bland annat om reglerna för utlåningsverksamhet, banktillgänglighet och diskriminering, ägar- och ledningsansvar i banker, statliga sociala lån och saneringslån, försäkringsskydd vid naturkatastrofer samt lagstiftningen om inkassoverksamhet och kreditupplysning.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:FiU33 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bank- och försäkringsfrågor

Utlåtande 2008/09:CU22

Civilutskottet har granskat Europeiska kommissionens grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter. I grönboken konstaterar kommissionen att utvecklingen mot stora marknader leder till att otillbörliga affärsmetoder från ett fåtal näringsidkare kan medföra att ett stort antal konsumenter lider samma eller likartad skada. Kollektiva prövningsmöjligheter kan underlätta för konsumenterna att få kompensation och dessutom motverka skadligt beteende och konkurrenssnedvridning på marknaderna. Civilutskottet är allmänt sett positivt till åtgärder på EU-nivå som syftar till att ge konsumenterna förtroende för och bli aktiva på den inre marknaden. Men utskottet är inte berett att nu förorda ytterligare gemensamma regler om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Utlåtande 2008/09:CU22 (pdf, 63 kB)

Betänkande 2008/09:CU20

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, trafikskadeersättning till barn, vårdnadshavares skadeståndsansvar och ersättning för affektionsvärde.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 7
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:CU20 (pdf, 219 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor

Betänkande 2008/09:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner om kemikaliekontroll från allmänna motionstiden 2008 med hänvisning till pågående arbete. Motionerna handlar om bland annat amalgam, kemikalier i varor och bly i ammunition.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-26 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:MJU16 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kemikaliekontroll

Betänkande 2008/09:MJU21

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om livsmedelskontroll. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om livsmedelsmärkning (kaloriinnehåll, tillsatser samt miljömärkning), livsmedelstillsyn, matlarm och samordningsansvar för dricksvattenfrågor.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-03-19 Beslut: 2009-03-19

Betänkande 2008/09:MJU21 (pdf, 86 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelskontroll

Betänkande 2008/09:MJU15

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp samma eller nästan samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden. Motionerna handlar om bland annat skogslagstiftning, regelverk och skogsvårdande insatser.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-26 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:MJU15 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2008/09:MJU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om bland annat livsmedelskontroll. Motionerna tar upp samma eller nästan samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, förbud av transfetter, livsmedelshantering, förenkling av regelverk, innehållsförteckningar och varudeklarationer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-26 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:MJU14 (pdf, 36 kB)

Omröstning 2008/09:MJU9p1 Lagförslaget

Votering: betänkande 2008/09:MJU9 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall, förslagspunkt 1 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:76 och avslår motion 2008/09:MJ2. Datum: 2009-02-11 Omröstning

2009-02-11

Omröstning 2008/09:CU10p7 God man för ensamkommande flyktingbarn

Votering: betänkande 2008/09:CU10 Barn och föräldrar, förslagspunkt 7 God man för ensamkommande flyktingbarn Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C410 yrkandena 1-3 och 2008/09:C452. Datum: 2009-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110

2009-02-11

Omröstning 2008/09:CU10p3 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2008/09:CU10 Barn och föräldrar, förslagspunkt 3 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C298 och 2008/09:A355 yrkande 18 i denna del. Datum: 2009-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 1

2009-02-11

Omröstning 2008/09:CU10p2 Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Votering: betänkande 2008/09:CU10 Barn och föräldrar, förslagspunkt 2 Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad Riksdagen avslår motion 2008/09:So463 yrkande 8. Datum: 2009-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 85 0 0 12 c 23

2009-02-11

Omröstning 2008/09:CU10p8 Barns skuldsättning

Votering: betänkande 2008/09:CU10 Barn och föräldrar, förslagspunkt 8 Barns skuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C219, 2008/09:C267, 2008/09:C275, 2008/09:C361, 2008/09:C382, 2008/09:C390 yrkande 16 och 2008/09:C457. Datum: 2009-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti

2009-02-11

Omröstning 2008/09:CU10p12 Föräldraskap vid assisterad befruktning

Votering: betänkande 2008/09:CU10 Barn och föräldrar, förslagspunkt 12 Föräldraskap vid assisterad befruktning Riksdagen avslår motion 2008/09:A355 yrkandena 7, 12, 13 och 15. Datum: 2009-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 21 m

2009-02-11

Betänkande 2008/09:CU16

Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. En ägarlägenhet är en egen, så kallad tredimensionell fastighet, i ett flerbostadshus. Innehavaren har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten. För att bilda en ägarlägenhet krävs det att den ingår i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan bildas antingen i nyuppförda byggnader eller genom ombildning av äldre byggnader där det aktuella utrymmet inte har använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. En ägarlägenhet ska som regel få del i en samfällighet som omfattar yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Denna samfällighet ska förvaltas av en samfällighetsförening. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-02-10 Debatt: 2009-02-18 Beslut: 2009-02-19

Betänkande 2008/09:CU16 (pdf, 1721 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ägarlägenheter

Betänkande 2008/09:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om biologisk mångfald. Motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:MJU12 (pdf, 36 kB)

Betänkande 2008/09:MJU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om jakt och viltvård. Motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-01-29 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:MJU10 (pdf, 31 kB)

Betänkande 2008/09:CU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2009-01-27 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:CU10 (pdf, 173 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barn och föräldrar

Betänkande 2008/09:MJU9

Miljödomstolarna prövar tillstånd för anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Från den 1 april 2009 ska sådan prövning ske i en miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna är belägen eller avses vara belägen. På så sätt kan prövning ske vid en och samma miljödomstol även om anläggningarna finns i olika områden. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2009.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-01-20 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:MJU9 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Omröstning 2008/09:CU15p3 Sambors arvsrätt

Votering: betänkande 2008/09:CU15 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Sambors arvsrätt Riksdagen avslår motion 2008/09:C289. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 3 0 19 m 87 0 0 10 c 24 0 0 5 fp 26 0 0 2 kd

2009-01-21

Omröstning 2008/09:CU14p2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2008/09:CU14 Associationsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C236, 2008/09:C260, 2008/09:C284, 2008/09:C409 och 2008/09:A395 yrkande 19. Datum: 2009-01-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp

2009-01-21