Dokument & lagar (267 träffar)

Omröstning 2008/09:CU21p2 Åtgärder till förmån för fiske

Votering: betänkande 2008/09:CU21 Naturresursfrågor och vattenrätt, förslagspunkt 2 Åtgärder till förmån för fiske Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C206, 2008/09:C341, 2008/09:C359, 2008/09:MJ329 yrkande 4, 2008/09:MJ457 yrkandena 1 och 5 samt 2008/09:MJ502 yrkande 28. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU18p2 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark

Votering: betänkande 2008/09:CU18 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark, förslagspunkt 2 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:110 och avslår motion 2008/09:C11 yrkandena 4 och 5. Datum: 2009-04-02

2009-04-02

Omröstning 2008/09:CU18p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:CU18 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:C10. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 0 0 30 m 79 0 0 18 c 23

2009-04-02

Betänkande 2008/09:MJU22

En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister vad gäller analyser och uppföljningar inom fiskeripolitikens område för att bättre kunna bedöma olika styrmedel och nå uppsatta mål. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen ska följa upp och genomföra regelbundna analyser för att öka effektiviteten inom fiskeripolitiken. Riksdagen konstaterar att regeringen har gjort åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att ytterligare åtgärder är planerade för att säkerställa ett hållbart fiske. Riksdagen avslutar ärendet med detta. Riksdagen sa också nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2008 om fiskerifrågor. Motionerna handlar bland annat om fritidsfiske, vattenbruk och fiskodling och EU:s fiskeavtal med länder utanför EU. Vissa av motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 11
Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-04-29 Beslut: 2009-04-29

Betänkande 2008/09:MJU22 (pdf, 227 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

Omröstning 2008/09:CU19p1 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Votering: betänkande 2008/09:CU19 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor, förslagspunkt 1 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor Riksdagen antar de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen till 1. lag om ändring i äktenskapsbalken, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i brottsbalken, 4. lag om ändring

2009-04-01

Betänkande 2008/09:CU25

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är främst pågående arbete inom Regeringskansliet. Motionerna innehöll förslag om bland annat särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU25 (pdf, 177 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sms-lån och överskuldsättning

Betänkande 2008/09:CU24

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rör bortförande av barn i internationella förhållanden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU24 (pdf, 52 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bortförda barn i internationella förhållanden

Betänkande 2008/09:CU18

Från den 1 maj 2009 blir det möjligt att ta till åtgärder som medför ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark. Det ska vara fråga om åtgärder som leder till en höjning av en parks natur- eller kulturvärden eller som tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse. En förutsättning är att parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lagändringen kan göra det möjligt att bygga klart Norra länken utan att nationalstadsparkens naturvärden skadas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU18 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark

Betänkande 2008/09:CU30

Riksdagen sa nej till motioner om olika plan- och byggfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete, kommande förslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna tar upp frågor som rör den pågående ändringen av plan- och bygglagen, byggfelsförsäkringar, lagen om energideklarationer för byggnader, energieffektivisering i bostadsbeståndet, inomhusmiljö, byggande i trä, vissa byggregler och dokumentering av ledningar i mark och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2009-03-24 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:CU30 (pdf, 329 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2008/09:MJU18

En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister i tvärvillkorskontrollerna av jordbruksstöd från EU. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen bör följa upp hur kontrollerna utförs och tydliggöra ansvar och roller för berörda myndigheter. För att svenska jordbrukare ska få gårdsstöd från EU ska vissa så kallade tvärvillkor vara uppfyllda. Det innebär att jordbrukaren, förutom att sköta jorden, också ska följa lagar inom bland annat miljö, folkhälsa och djurhälsa. Om kontroller visar att jordbrukaren inte följer detta tvärgående regelverk ska avdrag göras på stödet. Riksdagen konstaterade att regeringen och ansvariga myndigheter har tagit till åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att ytterligare åtgärder är planerade. Riksdagen sa därför nej till förslaget. Riksdagen sa också nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna tog upp frågor som rör bland annat Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 13
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:MJU18 (pdf, 235 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jordbrukspolitik m.m.

Betänkande 2008/09:FiU29

Riksdagen sa nej till motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och gällande rätt. Motionerna handlar bland annat om miljöhänsyn, sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling, ratificering av ILO:s konvention 94, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:FiU29 (pdf, 266 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2008/09:CU19

En persons kön ska från den 1 maj inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:CU19 (pdf, 780 kB) Webb-tv debatt om förslag: Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Omröstning 2008/09:MJU21p3 Livsmedelstillsyn m.m.

Votering: betänkande 2008/09:MJU21 Livsmedelskontroll, förslagspunkt 3 Livsmedelstillsyn m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 38, 2008/09:MJ219, 2008/09:MJ240 och 2008/09:MJ462. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-19

Omröstning 2008/09:FiU22p3 Viss kommunal verksamhets förhållande till EG-rätten

Votering: betänkande 2008/09:FiU22 Kommunala frågor, förslagspunkt 3 Viss kommunal verksamhets förhållande till EG-rätten Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi206 av Mats Gerdau och Cecilia Widegren båda m2008/09:Fi253 av Anna König Jerlmyr m2008/09:Fi256 av Sven Bergström och Staffan Danielsson båda c och 2008/09:Fi291

2009-03-19

Omröstning 2008/09:FiU22p1 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2008/09:FiU22 Kommunala frågor, förslagspunkt 1 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi212 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck båda m och 2008/09:Fi255 av Karl Sigfrid m.fl. mDatum: 2009-03-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-03-19

Betänkande 2008/09:FiU37

Femtioöringen upphör att gälla som betalningsmedel den 30 september 2010. Avrundning ska göras till närmaste krontal. Anledningen är bland annat att femtioöringen används allt mindre. Undersökningar visar också att en majoritet av allmänheten anser att femtioöringen inte längre behövs. Även handelns intresseorganisationer och bankerna anser att femtioöringen bör tas bort.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:FiU37 (pdf, 265 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m.

Betänkande 2008/09:FiU36

Sverige ska medverka i en kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken, EIB. Kapitalhöjningen innebär att EIB kan låna ut 167 miljarder euro mer till investeringar i bland annat transporter och infrastruktur samt småskaligt näringsliv. Finanskrisen har ökat behovet av att låna pengar från EIB. Banken räknar med att nå gränsen för hur mycket den kan låna ut med befintligt kapital före utgången av 2009. Med höjningen av kapitalet räknar EIB med att lånebehovet kan tillgodoses fram till och med 2015. Kapitalhöjningen finansieras genom en överföring från EIB:s tillgängliga reserver. Sverige behöver alltså inte göra några direkta inbetalningar. Däremot krävs en utökning av Sveriges garantiåtagande i förhållande till EIB.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-25

Betänkande 2008/09:FiU36 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2008/09:CU21

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om naturresursfrågor och vattenrätt. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen. Motionerna handlar om omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, åtgärder mot stranderosion, avgifter vid vattenverksamhet, skydd av riksintressen och allmänna vattentjänster.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2009-03-12 Debatt: 2009-04-01 Beslut: 2009-04-02

Betänkande 2008/09:CU21 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

Omröstning 2008/09:FiU40p1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB (publ)

Votering: betänkande 2008/09:FiU40 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB publ Riksdagen bemyndigar regeringen dels att för statens räkning delta i aktuell nyemission i SAS AB publ genom att teckna aktier upp till ett belopp om högst 1 300 000 000 kr, dels att vidta övriga nödvändiga

2009-03-12

Omröstning 2008/09:FiU18p2 Ytterligare åtgärder mot konjunkturnedgången

Votering: betänkande 2008/09:FiU18 Åtgärder för jobb och omställning, förslagspunkt 2 Ytterligare åtgärder mot konjunkturnedgången Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s yrkandena 2-9, 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1-14, 15.1 i denna del och 16 samt 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson

2009-03-11