Dokument & lagar (171 träffar)

Betänkande 2008/09:FiU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skjuta till totalt 34 703 miljoner kronor till statsbudgeten för 2008. Pengarna ska bland annat gå till följande: Vägverket och Banverket får 25 299 miljoner kronor extra för att amortera av lånen för väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. 6 413 miljoner kronor ska finansiera ökade räntekostnader för statsskulden. 1 755 miljoner kronor går till att redan i år korrigerar anslaget för aktivitets- och sjukersättningar till följd av att personer ska erhålla ålderspensionsrätt för 93 % i stället för 80 % av antagandeinkomsten från 2008. Försäkringskassan får ytterligare 250 miljoner kronor för hantering av den reformerade sjukskrivningsprocessen och ändringarna i sjukersättningen. Riksdagen godkände också riksdagsstyrelsens förslag om att anslaget för riksdagens ledamöter och partier ska få användas för utgifter som gäller klimatkompensation för flygresor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU11 (pdf, 694 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tilläggsbudget 2 för 2008

Betänkande 2008/09:FiU10

Riksdagen beslutade att överlämna till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2009.


Justering: 2008-12-19 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU10 (doc, 2278 kB)

Betänkande 2008/09:FiU9

Riksbanken ska för Sveriges del vara med och finansiera avskrivningen av Liberias skuld till Internationella valutafonden, IMF. I praktiken innebär det att Riksbanken bidrar med ett belopp motsvarande cirka 51 miljoner kronor till skuldavskrivningen. Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-16 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU9 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2008/09:FiU8

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-10-16 Debatt: 2008-10-29 Beslut: 2008-10-29

Betänkande 2008/09:FiU8 (pdf, 205 kB)

Betänkande 2008/09:FiU7

Riksdagen har beslutat om ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt som gäller för kommuner och landsting. Idag har ersättning för moms som kommuner och landsting betalat kunnat utgå två gånger. För att förhindra dubbel kompensation ändras nu lagen så att ersättning bara kan betalas en gång. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2009 men tillämpas från och med 1 maj 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:FiU7 (pdf, 1519 kB)

Betänkande 2008/09:FiU6

Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2007. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av resultatet av fondernas strategiska beslut från start fram till 2007 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning den senaste femårsperioden. Trots begynnande konjunkturnedgång och oro på finansmarknaderna gav AP-fonderna (exklusive Sjunde AP-fonden) ett sammanlagt resultat på 36,6 miljarder kronor under 2007. Regeringens utvärdering visar liksom förra året att Fjärde AP-fondens långsiktiga avkastning är betydligt svagare än övriga buffertfonders. Finansutskottet uppmanade förra året regeringen att intensifiera uppföljningen av vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten i Fjärde AP-fonden samt att fortsätta den inledda förnyelsen av styrelsen. Regeringen har utsett både en ny ordförande och en ny vice ordförande i styrelsen. Utskottet kommer att särskilt noga följa utvecklingen och resultaten av styrelseförändringarna och åtgärdsprogrammen i Fjärde AP-fonden. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-20

Betänkande 2008/09:FiU6 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007

Betänkande 2008/09:FiU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 19,9 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU5 (pdf, 62 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Betänkande 2008/09:FiU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 33,9 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2009. Riksdagen beslutade att flytta 1 miljon kronor från ett anslag för oförutsedda utgifter till ett nytt anslag för garantier för vissa utländska instituts insättningar. Detta mot bakgrund av att riksdagen tidigare beslutat om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige (se 2008/09:FiU14).

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU4 (pdf, 69 kB)

Betänkande 2008/09:FiU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2009. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-12-02 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU3 (pdf, 206 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2008/09:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,9 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2009. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009. En ny pensionsmyndighet inrättas den 1 januari 2010 genom att PPM och pensionsverksamheten i Försäkringskassan förs samman till en gemensam myndighet. Riksdagen sa också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen, vilka ingår i den totala nivån om 11,9 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 2
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:FiU2 (pdf, 323 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2008/09:FiU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2009. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under november-december fattar beslut om de olika anslagen. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Sänkta skatter på arbete i form av bland annat ett tredje steg i jobbskatteavdraget och sänkta arbetsgivaravgifter. Den allmänna förskolan utvidgas till att omfatta även treåringar. Satsningar på fortbildning av förskollärare och barnskötare . Det införs en barnomsorgspeng för ökad valfrihet. En skolsatsning på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren. Satsningen gäller matematik, teknik och naturvetenskap, kompetensutveckling för lärare och resurser för uppföljning och utvärdering. Lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan utökas och kopplingen mellan arbetsliv och utbildning förstärks. Forskningen förstärks med 2,4 miljarder kronor 2009 och åren därefter förstärks forskningssatsningen ytterligare. Viktiga infrastrukturprojekt tidigareläggs för att bygga bort flaskhalsar, framför allt i vägnätet men även i järnvägsnätet. Satsningar på bland annat skolan, äldreomsorgen, sjukvården och psykiatrin ger tillsammans med sänkt arbetsgivaravgift kommunerna och landstingen cirka 20 miljarder mer under 2009-2011. Pensionärerna får sänkt skatt. Den så kallade skäliga nivån inom äldreförsörjningsstödet höjs liksom det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Från 2010 satsas en miljard kronor per år på att ge patienterna ökad tillgänglighet till vård . •  Om budgetpropositionen 2009

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-19 Beslut: 2008-11-19

Betänkande 2008/09:FiU1 (pdf, 3381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna