Dokument & lagar (332 träffar)

Betänkande 2011/12:FiU35

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters tjänsteexport och om regeringens styrning ger ett tillräckligt underlag för att riksdagen ska kunna få rättvisande information. Granskningen ger enligt Riksrevisionen en komplex bild av en otydligt definierad verksamhet under en dåligt sammanhållen styrning från regeringen.

Finansutskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom en förstärkt och tydligare styrning från regeringens sida. Utskottet välkomnar därför regeringens avsikt att fortsätta att utveckla styrningen.

Utskottet konstaterar att regeringen har ansvaret för att säkerställa en tillfredsställande styrning av den avgiftsfinansierade verksamheten i staten. Utskottet ser inte något behov av att ge Ekonomistyrningsverket utökade befogenheter för kontroll av statliga myndigheters tjänsteexport, bland annat mot bakgrund av gällande regelverk.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU35 (pdf, 52 kB)

Utlåtande 2011/12:FiU34

EU-kommissionens föreslår skärpta regler för kreditvärderingsinstitut och användningen av kreditbetyg. Finansutskottet har granskat förslaget utifrån EU:s subsidiaritetsprincip och anser att den del av förslaget som handlar om skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut strider mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

EU-kommissionen föreslår att kreditvärderingsinstituten ska ha samma rättsliga ansvar gentemot investerare i hela EU. Om ett kreditvärderingsinstitut brutit mot EU:s regler på ett sätt som påverkar kreditbetygen, och på det sättet orsakar skada för en investerare som förlitat sig på ett tidigare kreditbetyg, ska investeraren kunna kräva skadestånd av institutet i nationell domstol. Utskottet konstaterar att det i dag är möjligt för EU-länderna att själva reglera kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i enlighet med landets övriga lagar. Den här handlingsfriheten är nödvändig med tanke på att regelverken kring skadestånd ser olika ut i olika EU-länder, anser utskottet.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag och skickade ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande.

I övrigt välkomnar utskottet EU-kommissionens arbete. Man konstaterar bland annat att det är viktigt att EU uppfyller sina åtaganden gentemot G20-gruppen när det gäller åtgärder för att minska övertron på kreditbetyg.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-12-13 Justering: 2012-01-17 Debatt: 2012-01-18 Beslut: 2012-01-18

Utlåtande 2011/12:FiU34 (pdf, 62 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ändring av förordning om kreditvärderingsinstitut

Utlåtande 2011/12:FiU33

Finansutskottet har gjort en så kallad subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag med gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av euroländernas utkast till budgetplaner. Tanken är att förslaget ska komplettera bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten och skärpa budgetdisciplinen.

Det innebär bland annat att euroländerna ska lämna in utkast av budgetplaner till kommissionen innan de blir bindande. Om kommissionen upptäcker att de finanspolitiska skyldigheter som fastställts i den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten inte uppfylls på ett tillfredställande sätt ska den kunna begära in ett reviderat utkast. I nödvändiga fall bör kommissionen kunna avge ett yttrande om ett utkast som det aktuella eurolandet bör beakta innan det antar budgeten. På så sätt säkerställs att EU:s riktlinjer på budgetområdet integreras i euroländernas förberedande budgetarbete på ett lämpligt sätt.

Finansutskottet anser att man måste göra en avvägning mellan å ena sidan strikta gemensamma regler för en restriktiv finanspolitik och å andra sidan den nationella kompetensen för finanspolitiken. Utskottet menar att det i kommissionens förslag inte finns tillräckliga garantier för att värna den nationella kompetensen för finanspolitiken. Mot den bakgrunden anser utskottet att det presenterade förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen som den också kallas.

På förslag från utskottet beslutade riksdagen att avge ett motiverat yttrande till EU om att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2011-12-13 Justering: 2012-01-24 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-01-25

Utlåtande 2011/12:FiU33 (pdf, 59 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

Betänkande 2011/12:FiU32

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om offentlig upphandling. Motionerna handlar bland annat om utmaningsrätt, kollektivavtal, miljöhänsyn, mindre företag och hälso- och sjukvården.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU32 (pdf, 268 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Betänkande 2011/12:FiU31

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2011 till riksdagen. Externrevisorn kom fram till att årsredovisningen är rättvisande, men det finns vissa oklarheter kring redovisningen av riksrevisorernas chefspensioner. Riksdagens finansutskott kommer därför att följa frågan.

Vidare uppmanar finansutskottet Riksrevisionen att arbeta utifrån en tydlig strategi för hur extern kompetens ska användas i myndighetens granskningar. Utskottet vill att Riksrevisionen redovisar användningen av extern kompetens i årsredovisningen.

Riksrevisionen har gjort en egen uppföljning av resultatet av sina granskningar, som svarar väl mot finansutskottets önskemå. Riksdagen lade årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-31 Beslut: 2012-06-07

Betänkande 2011/12:FiU31 (pdf, 935 kB)

Betänkande 2011/12:FiU30

Regeringen har utvärderat statens upplåning och förvaltning av statsskulden 2007-2011. Förutsättningarna har varierat kraftigt under perioden. Statens finanser gick från ett överskott i början av perioden till ett underskott under åren med finanskris och till ett överskott igen under 2011.

Finansutskottets intryck är att statens upplåning och förvaltning av statsskulden har fungerat väl trots den ekonomiska oron. Både statsskulden och ränteutgifterna har minskat under perioden. Utskottet bedömer att regeringens riktlinjer har bidragit till en lägre upplåningskostnad samtidigt som riskerna verkar ha varit väl avvägda. Utskottets intryck av Riksgäldskontorets verksamhet under utvärderingsperioden är gott.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2012-06-07 Debatt: 2012-06-19 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:FiU30 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2007–2011

Utlåtande 2011/12:FiU29

EU-kommissionen har föreslagit ett direktiv och en förordning som tillsammans ska utgöra det regelverk som styr bankverksamhet och tillsynsregler för kreditinstitut och värdepappersföretag. Syftet är att få en mer enhetlig reglering inom EU och uppnå finansiell stabilitet.

Finansutskottet och riksdagen tog ställning till direktivet i oktober 2011 (se beslut om 2011/12:FiU17). Riksdagen tog nu ställning till förordningen, som innehåller reglerna för kapitaltäckning och tillsyn.

Utskottet är positivt till kommissionens regleringsarbete med att skapa ett stabilare finansiellt system. Utskottet anser också att förslaget kan bidra till finansiell stabilitet på EU-nivå. Kommissionens förslag innehåller dock bestämmelser om absoluta krav på hur mycket kapital en bank eller ett institut måste ha vid varje tidpunkt. Medlemsländerna ska enligt förslaget inte få lagstifta om högre krav. Finansutskottet vill i stället ha minimikrav som innebär att varje EU-land ska få höja nivåerna om det behövs för att säkra landets finansiella stabilitet. På förslag från utskottet beslutade riksdagen, genom en så kallad subsidiaritetsinvändning, att avge ett motiverat yttrande om att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen och att kommissionen återkommer med ett ändrat förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-13 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Utlåtande 2011/12:FiU29 (pdf, 55 kB)

Betänkande 2011/12:FiU28

Regeringen har lämnat sin redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting för 2011. Finansutskottet tycker att det är bra att regeringen redovisar erfarenheterna av de specialdestinerade statsbidragen. Utskottet förutsätter att arbetet med metoderna för att utvärdera dessa bidrag fortsätter och att regeringen även i fortsättningen redovisar resultaten av utvärderingarna.

En parlamentarisk utredning lämnade i april 2011 ett enhälligt förslag till regeringen med en översyn av det kommunala utjämningssystemet. Systemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet. Utredningen föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen och att ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2013. Utskottet erfar att utredningens förslag nu bereds av regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten 2012 med proposition i frågan.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2012-06-12 Debatt: 2012-06-19 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:FiU28 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011

Betänkande 2011/12:FiU27

Regeringen har lämnat en redovisning för staten 2011 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och lämnat en redogörelse för granskningen till riksdagen. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de budgetpolitiska målen, det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, statsskuldens utveckling, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter, avgifter till och bidrag från EU samt regeringens intygande över EU-medel. Eftersom budgetlagen har ändrats innehåller årsredovisningen vissa förändringar. Bland annat har innehållet strukturerats så att det tydligare knyter an till riksdagens beslut och utskottens ansvarsområden. En annan nyhet är att regeringen gör en bedömning av om årsredovisningen ger en rättvisande bild.

Regeringen anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Riksrevisionen anser att årsredovisningen är gjord på ett sätt som följer bestämmelserna i budgetlagen och att regeringen har begärt in tillräckliga revisionsbevis. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-06-12 Debatt: 2012-06-20 Beslut: 2012-06-20

Betänkande 2011/12:FiU27 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2011/12:FiU26

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om ett bredare BNP- och välfärdsmått. Skälet är bland annat att det pågår ett omfattande arbete med att komplettera BNP med olika uppgifter om hållbarhet och att utveckla de gröna räkenskaperna. Dessutom beslutades under 2011 om en rättslig ram på EU-nivå för framställning av miljöräkenskaper inom EU. Vidare har Konjunkturinstitutet (KI) genom en blocköverskridande överenskommelse mellan regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet nyligen fått nya uppdrag och högre anslag för att utöka sin verksamhet inom området.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU26 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bredare mått på samhällsutvecklingen

Betänkande 2011/12:FiU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om förslag som handlar om statlig förvaltningspolitik. Orsaken är bland annat att det pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om offentliganställdas arbetsmiljö, tillgänglighet, fri tillgång till offentliga data, ökad användning av teknologi och design i offentlig verksamhet, krav vid upphandling av livsmedel, skärpta betalningstider för fakturor, avveckling av det statliga ägandet i Akademiska Hus.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:FiU25 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning

Betänkande 2011/12:FiU24

Finansutskottet har utvärderat penningpolitiken för 2009-2011. Utskottets utvärdering bygger bland annat på en rapport från Riksbanken. Utskottet anser att rapporten skulle vinna på att Riksbanken redovisade tydligare slutsatser av om penningpolitiken varit väl avvägd eller inte.

Utskottet behandlar bland annat frågor om den flexibla inflationsmålspolitiken, uppskattning av resursutnyttjandet i ekonomin och behovet av tydlighet i det penningpolitiska beslutsunderlaget. Utvärderingsperioden har på många sätt varit extrem med en utpräglad finansiell osäkerhet. Utskottet har tidigare berömt Riksbanken för bankens penning- och stabilitetsfrämjande politik under finanskrisen. Utskottet står fast vid den bedömningen.

Sett över hela utvärderingsperioden har inflationen av olika skäl i genomsnitt varit lägre än inflationsmålet på 2 procent. Utskottet vill gärna att Riksbanken i nästa års rapport redovisar en analys av inflationsutvecklingen och inflationsmålet i ett mer långsikt perspektiv. Riksdagen godkände utskottets utvärdering.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2012-05-10 Justering: 2012-06-07 Debatt: 2012-06-19 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:FiU24 (pdf, 6015 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011

Betänkande 2011/12:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2011. Årsredovisningen visar att de extraordinära åtgärder som Riksbanken gjorde under den akuta finanskrisen 2008 och 2009 avvecklades i början av 2011. Utskottet konstaterar att Riksbankens situation skiljer sig väsentligt från situationen för exempelvis Europeiska centralbanken och andra större centralbanker som under 2011 fick öka antalet krisåtgärder för att säkerställa bankernas kreditförsörjning.

Riksdagen godkände Riksbankens resultat och balansräkning för 2011 liksom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 7,5 miljarder kronor till statsbudgeten. Riksdagen sa också nej till en motion från allmänna motionstiden om att införa en nordisk valutaunion.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Betänkande 2011/12:FiU23 (pdf, 2009 kB)

Betänkande 2011/12:FiU22

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om lokala sparbanker, tillgången till banktjänster, affärs- och investmentbanker, fri flytträtt för försäkringssparande, kreditupplysningar och bluffakturor samt olika frågor kring inkasso.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2012-06-07 Debatt: 2012-06-19 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:FiU22 (pdf, 187 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Betänkande 2011/12:FiU21

Statsbudgeten för 2012 ändras. Ändringarna gäller nivån på 27 anslag inom 13 utgiftsområde och innebär att 18 anslag höjs och 9 anslag sänks. Förändringarna innebär att statsbudgeten ökar med 3,4 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. På förslag av trafikutskottet beslutade riksdagen också att användningen för anslaget 1:2 Banhållning vidgas. Ändringen gör att anslaget även får användas för sjöfartsobjekt som omfattas av en trafikslagsövergripande nationell planen för 2010-2021.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 1
Justering: 2012-06-07 Debatt: 2012-06-19 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:FiU21 (pdf, 203 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2012

Betänkande 2011/12:FiU20

Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen menar att Sverige skaffat sig bättre förutsättningar att hantera finans- och skuldkrisen genom att värna starka offentliga finanser, förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och förbättra förutsättningarna för företagande och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men Sveriges offentliga finanser är känsliga för förändringar i omvärlden och riskerna för en mer negativ ekonomisk utveckling är betydande, konstaterar riksdagen.

Riskbilden är mindre negativ än den som regeringen redovisade i höstens budgetproposition, men riksdagen anser i likhet med regeringen att det även i fortsättningen finns behov av goda säkerhetsmarginaler. Det måste finnas utrymme både att stötta sysselsättningen och att kunna hantera en betydligt besvärligare situation på de finansiella marknaderna.

Utrymmet för permanenta reformer är relativt begränsat. Riksdagen delar regeringens bedömning att utrymmet bör användas dels till åtgärder som motverkar att arbetslösheten biter sig fast, dels till vissa åtgärder som stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den ekonomiska standarden för utsatta grupper och förstärker välfärden.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Justering: 2012-06-07 Debatt: 2012-06-20 Beslut: 2012-06-20

Betänkande 2011/12:FiU20 (pdf, 8251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Utlåtande 2011/12:FiU19

Finansutskottet har granskat en grönbok från EU-kommissionen om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer, som presenterades den 23 november 2011. Utskottet konstaterar att förslagen i grönboken blivit inaktuella till följd av den överenskommelse Tyskland och Frankrike presenterade den 5 december 2011, där ett system med stabilitetsobligationer avvisas. Trots det anser utskottet att det finns anledning att ifrågasätta grundtanken om att alla euroländer i högre eller mindre grad ska stå för varandras skulder. Problemet med så kallad moral hazard är uppenbart i ett system där alla länder får ta konsekvenserna av enskilda länders bristande budgetdisciplin. Utskottet anser att detta är att skicka fel signal, eftersom incitamenten för budgetdisciplin och att genomföra nödvändiga reformer minskas. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2011-12-15 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Utlåtande 2011/12:FiU19 (pdf, 76 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

Betänkande 2011/12:FiU18

Riksdagen återställde en ändring i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Den tidigare beslutade ändringen skulle annars komma att upphävas den 1 november 2011 utan att detta varit avsikten.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-09-29 Debatt: 2011-10-12 Beslut: 2011-10-12

Betänkande 2011/12:FiU18 (pdf, 26 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rättelse i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Utlåtande 2011/12:FiU17

EU-kommissionen har föreslagit ett direktiv som, tillsammans med en förordning, ska utgöra det regelverk som styr bankverksamhet och tillsynsregler för kreditinstitut och värdepappersföretag. Syftet är att få en mer enhetlig reglering inom EU och uppnå finansiell stabilitet. Finansutskottet har granskat förslaget och är positivt till kommissionens regleringsarbete med att skapa ett stabilare finansiellt system. Utskottet anser också att förslaget kan bidra till finansiell stabilitet på EU-nivå. Kommissionens förslag innehåller dock bestämmelser om absoluta krav på hur mycket buffertkapital en bank eller ett institut måste ha vid varje tidpunkt. Medlemsländerna ska enligt förslaget inte få lagstifta om högre krav. Finansutskottet vill i stället ha minimikrav som innebär att varje EU-land ska få höja nivåerna om det behövs för att säkra landets finansiella stabilitet. Utskottet är enigt om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, också kallad för närhetsprincipen. På förslag från utskottet beslutade riksdagen att be kommissionen att ändra det föreslagna direktivet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-10-11 Justering: 2011-10-18 Debatt: 2011-10-19 Beslut: 2011-10-19

Utlåtande 2011/12:FiU17 (pdf, 54 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag

Betänkande 2011/12:FiU16

Sverige ska utöka kapitalinsatsen i Internationella valutafonden, IMF, med cirka 20,7 miljarder kronor till högst 45,2 miljarder kronor, inklusive tidigare gjorda åtaganden. Höjningen är ett resultat av en allmän översyn av IMF:s resurser som totalt sett innebär en fördubbling av medlemsländernas insatskapital i IMF. Riksdagen konstaterar att det är nödvändigt att IMF har de resurser som krävs för att kunna hantera de störningar och kriser som uppkommer i den globala ekonomin och det internationella betalningssystemet. Riksdagen godkände också ett antal stadgeändringar som innebär att samtliga representanter i IMF:s exekutivstyrelse ska tillsättas genom val. Ändringen innebär bland annat att likabehandlingen av medlemsländerna i IMF ökar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2011-11-08 Debatt: 2011-11-23 Beslut: 2011-11-24

Betänkande 2011/12:FiU16 (pdf, 101 kB)