Dokument & lagar (112 träffar)

Betänkande 2006/07:AU6

Riksdagen uppmanade regeringen att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller statens insatser för nyanlända invandrare. Riksdagen sade därmed ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Regeringen fick också i uppdrag att tydliggöra villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser samt att se över regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka ändringar som har gjorts. Ett antal motioner om integrationspolitik från den allmänna motionstiden 2006 avslogs av riksdagen. Skälet är att regeringen avser att återkomma med förslag rörande integrationspolitiken.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 11
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:AU6 (pdf, 281 kB)

Betänkande 2006/07:FöU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att Sverige ansluter sig till en konvention om märkning av plastiska sprängämnen, så kallad sprängdeg. Konventionen innebär i huvudsak att plastiska sprängämnen ska vara märkta med spårämnen så att de går att upptäcka vid en kontroll. Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska kompletteras så att Sverige följer konventionen. Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2007. Syftet med konventionen är att förebygga att brott begås med hjälp av explosiva varor och att förbättra luftfartsskyddet. Konventionen är en av tretton globala konventioner mot terrorism. Sverige har hittills anslutit sig till elva av dessa. I november 2006 hade 130 stater i världen anslutit sig till konventionen, däribland 23 av EU:s medlemsstater.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:FöU3 (pdf, 6435 kB)

Betänkande 2006/07:AU5

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag om arbetsmarknad och arbetsliv. Beslutet innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 27
Justering: 2006-12-20 Debatt: 2006-12-21 Beslut: 2006-12-21

Betänkande 2006/07:AU5 (pdf, 243 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)

Betänkande 2006/07:AU4

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen beslutade dock att den successiva sänkningen av a-kassan ska träda i kraft först den 5 mars. Regeringen föreslog att sänkningen skulle införas den 1 januari 2007. Riksdagens beslut innebär också att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent. Ändringarna i a-kassan omfattar följande: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader) Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år. Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet. Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, börjar gälla den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 3
Justering: 2006-12-20 Debatt: 2006-12-21 Beslut: 2006-12-21

Betänkande 2006/07:AU4 (pdf, 1642 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)

Betänkande 2006/07:AU3

Riksdagen skickade tillbaka ärendet om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att införandet av den successiva sänkningen av a-kassan senareläggs, från den 1 januari 2007 till den 5 mars. Vidare hade utskottet föreslagit att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent. De föreslagna ändringarna i a-kassan omfattar: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader) Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år. Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet. Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 3
Justering: 2006-12-12 Debatt: 2006-12-20 Beslut: 2006-12-20

Betänkande 2006/07:AU3 (pdf, 1949 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2006/07:AU1

Riksdagen skickade tillbaka budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. I förslaget ingår att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 27
Justering: 2006-12-14 Debatt: 2006-12-20 Beslut: 2006-12-20

Betänkande 2006/07:AU1 (pdf, 1125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Betänkande 2006/07:FöU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Beslutet innebär bland annat 2,1 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under 2007, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Riksdagen gav regeringen två uppdrag. Det första innebär att Försvarsmakten själv ska kunna bestämma var operativa enheten i Uppsala ska ligga i framtiden. Detta för att underlätta för Försvarsmakten att anpassa sin lednings- och stödverksamhet utifrån förändrade krav. Operativa enheten är en del av högkvarteret och leder svenska militära insatser. Det andra uppdraget handlar om de olika ledningssystem som Försvarsmakten utvecklar inom ramen för det som brukar kallas Nätverksbaserat försvar. Regeringen ska göra en fördjupad och samlad redovisning av arbetet med utvecklingen av de olika ledningssystem. Redovisningen ska tala om vilka insatsförband som ska använda systemen och hur mycket de kommer att kosta.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 14
Justering: 2006-12-01 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:FöU1 (doc, 1326 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Betänkande 2006/07:AU2

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ändras den 1 december 2006. Förbudet mot direkt diskriminering i denna lag innebär att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder. Den skyldigheten har hittills varit begränsad till situationer när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju och liknande. Arbetsgivarens skyldigheter kommer nu att gälla även under pågående anställning. Arbetsgivarens skyldigheter ska gälla även i förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-10-26 Debatt: 2006-11-15 Beslut: 2006-11-15

Betänkande 2006/07:AU2 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2006/07:FöU2

En ny lag om hamnskydd börjar gälla den 15 juni 2007. Lagen bygger på ett EU-direktiv om ökat hamnskydd. Direktivet innehåller regler om hur hamnar ska skyddas mot allvarliga brott i form av till exempel terroristattacker. Vissa av bestämmelserna i den nya lagen börjar gälla redan den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-10-12 Justering: 2006-10-26 Debatt: 2006-11-15 Beslut: 2006-11-15

Betänkande 2006/07:FöU2 (pdf, 1918 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hamnskydd

Yttrande 1976/77:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1916/11:2 y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 maj 1977 beslutat bereda försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU2 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1976/77:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1976/77:1y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsuiskoitet har den 1 mars 1977 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU1 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)