Dokument & lagar (58 träffar)

Betänkande 2008/09:KU12

Riksdagen godkände Justitieombudsmännens (JO) årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-11 Debatt: 2009-01-21 Beslut: 2009-01-28

Betänkande 2008/09:KU12 (pdf, 35 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2008/09:KU9

Riksdagen sa nej till de 54 motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden framförallt med hänvisning till Grundlagsutredningens arbete och Ansvarskommitténs förslag. Motionsförslagen handlar bland annat om minskning av antalet riksdagsledamöter, ökat personvalsinslag, förbättrad möjlighet till ministerstyre, ökat självbestämmande i kommuner och landsting, ett statligt institut för jämförelser av partiernas valprogram samt en översyn av domares anställningsskydd. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och våren 2008 (bet. 2007/08:KU14 och 2007/08:KU11) och har därför fått en förenklad behandling i ett eget avsnitt.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2008-11-11 Justering: 2008-12-02 Debatt: 2009-01-21 Beslut: 2009-01-28

Betänkande 2008/09:KU9 (pdf, 88 kB) Webb-tv debatt om förslag: Författningsfrågor

Betänkande 2008/09:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka bestående av högst 540 personer till förfogande för ett fortsatt deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR). Ett förlängt mandat ligger inom ramen för den numera antagna budgeten. Riksdagen beslutade att mandattiden sätts till ett år, till och med utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Vid den truppbidragarkonferens som äger rum till våren bör regeringen redovisa att Sverige överväger att inleda en utfasning av sitt militära bidrag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-12-04 Justering: 2008-12-11 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:UFöU2 (pdf, 1152 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (KFOR)

Betänkande 2008/09:UFöU1

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2008-12-04 Justering: 2008-12-11 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:UFöU1 (pdf, 813 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Betänkande 2008/09:TU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor: 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar. 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Riksdagen beslutade på trafikutskottets initiativ att det nationella stamvägnätet ska utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 46
Beredning: 2008-11-13 Justering: 2008-12-09 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:TU2 (pdf, 1442 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt

Betänkande 2008/09:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 40,2 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2009. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Större delen av anslagen, 39 915 miljoner kronor, går till det transportpolitiska området, och 308 miljoner kronor går till politikområdet för informationssamhället.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-15 Beslut: 2008-12-15

Betänkande 2008/09:TU1 (pdf, 458 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2008/09:TU3

Regeringen har beslutat att en ny myndighet, Transportstyrelsen, ska inrättas den 1 januari 2009. Transportstyrelsen ska ersätta Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt ta över vissa uppgifter från Sjöfartsverket och Vägverket. Myndigheten ska arbeta med normgivning, tillsyn och tillståndsgivning. Riksdagen har nu beslutat om ett antal namnändringar samt ändringar av lagteknisk och materiell natur som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna komma igång med sitt arbete vid årsskiftet. Ändringarna grundar sig på ett förslag från regeringen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:TU3 (pdf, 1379 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transportstyrelsen och dess verksamhet

Betänkande 2008/09:KU6

Riksdagen sade nej till motioner om nationaldagen, internationella kvinnodagen, flaggdagar, förändringar i det offentliga belöningssystemet och en nationalsång. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Beredning: 2008-10-28 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2009-01-21 Beslut: 2009-01-28

Betänkande 2008/09:KU6 (pdf, 50 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.

Betänkande 2008/09:TU6

Riksdagen har sagt ja till att Stängselnämnden ska avvecklas och att nämndens uppgifter ska övertas av en annan myndighet. Nämndens uppgifter har varit att pröva frågor om stängsel utmed järnvägar. I framtiden ska den myndighet som övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet också vara prövningsmyndighet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-28

Betänkande 2008/09:TU6 (pdf, 268 kB)

Betänkande 2008/09:KU4

Den 1 januari 2009 ändras vallagen så att utlandssvenskar får särskilda utlandsröstkort vid val. Utlandsröstkort kan skickas iväg tidigare än vanliga röstkort till väljare som inte är folkbokförda i landet i syfte att snabba på postgången. Väljare som bor utomlands kommer även i framtiden att kunna begära att få vanliga röstkort. Skatteverkets direktåtkomst till uppgifter i val- och folkomröstningsdatabasen kommer också att tas bort. Detta beror på att Skatteverket tidigare hade uppgifter i samband med val men som de inte har idag.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-27

Betänkande 2008/09:KU4 (pdf, 734 kB)

Betänkande 2008/09:KU1

Riksdagen godkände regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 12,4 miljarder kronor 2009. EU-ordförandeskapet hösten 2009 och miljöcertifiering av riksdagsförvaltningen är två prioriterade utgiftsområden. Riksdagen godkände också två lagförslag som handlar om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete och om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Lagändringarna innebär en höjning av anslaget till politiska sekreterare och en möjlighet att låta miljöhänsyn avgöra valet av färdväg för ledamöternas tjänsteresor inrikes.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 4
Beredning: 2008-10-21 Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:KU1 (pdf, 900 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2008/09:TU4

Vägverkets enhet Vägverket Produktion ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet. Även Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Det nybildade bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, huvudsakligen inom området trafik och transporter. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009. De aktuella verksamheterna drivs redan under bolagslika former och i stora delar i konkurrens. Riksdagen anser att en bolagisering skapar förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-27

Betänkande 2008/09:TU4 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket

Utlåtande 2008/09:KU3

Konstitutionsutskottet, KU, har redovisat för riksdagen sin granskning av kommissionens rapport om kommissionsledamöters besök hos och kontakter med nationella parlament under 2007. Rapporten redogör också för parlamentens yttranden till kommissionen med anledning av det så kallade Barrosso-initiativet, som syftar till att stärka dialogen mellan kommissionen och de nationella parlamenten. Utskottet vill med anledning av rapporten framhålla följande. Regeringen har huvudansvaret för att företräda riket utåt. Regeringsformen saknar tydliga regler när det gäller riksdagens möjligheter att kommunicera direkt med mellanfolkliga organisationer. Utskottens utlåtanden över EU-dokument får betraktas som preliminära synpunkter som inte är konstitutionellt bindande. KU understryker att riksdagen inte kan fatta några andra formella beslut än att lägga utlåtandena till handlingarna. Utskottet konstaterar också att kommissionens beslut att skicka nya lagförslag och samrådsdokument direkt till parlamenten kan bidra till att fördjupa debatten om EU-samarbetet inom medlemsländerna. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-10-14 Justering: 2008-11-11 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-12-03

Utlåtande 2008/09:KU3 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten

Betänkande 2008/09:TU5

Försöken med villkorlig körkortsåterkallelse i kombination med alkolås ska få fortsätta till den 31 december 2010. Lagen reglerar den försöksverksamhet som bedrivs med alkolås för personer som gjort sig skyldiga till trafikbrott då de kört berusade. Försöksverksamheten ska få fortsätta fram till dess att frågan om ett permanent system är beredd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:TU5 (pdf, 180 kB)

Yttrande 2008/09:KU1y

2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 Förslag

2008-10-31

Yttrande 2008/09:KU1y (pdf, 104 kB)

Betänkande 2008/09:KU2

Det ska bli lättare för ett antal myndigheter att utbyta elektronisk information med varandra för att underlätta handläggningen av vissa ärenden. Myndigheterna som omfattats av lagändringarna är Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder. En socialnämnd som exempelvis prövar ett ärende om ekonomiskt bistånd ska nu få direktåtkomst till uppgifter som exempelvis skatteverket har och som underlättar handläggningen av ärendet. Direktåtkomst innebär att en myndighet kan ta del av vissa uppdateringar av uppgifter som den utlämnande myndigheten har i sina databaser. Om en uppgift omfattas av sekretess hos den utlämnande myndigheten överförs sekretessen till den nya myndigheten.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-10-14 Justering: 2008-10-28 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:KU2 (pdf, 1552 kB)

Yttrande 2008/09:KU3y

2008/09:KU3 Lissabonfördraget Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 oktober 2008 berett bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2008-10-30

Yttrande 2008/09:KU3y (pdf, 270 kB)

Yttrande 2008/09:KU2y

2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Till justitieutskottet Justitieutskottet har under sin behandling av proposition 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om

2008-10-27

Yttrande 2008/09:KU2y (pdf, 96 kB)