Dokument & lagar (76 träffar)

Departementsserien 2009:69

Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013 Innehåll 1 Inledning en strategisk uppföljning.7 2 Sammanfattning 11 3 Socioekonomisk analys 19 3.1 Regional socioekonomisk struktur och utveckling 20 3.2 Den ekonomiska krisens

2010-01-01

Departementsserien 2009:69 (pdf, 2145 kB)

Departementsserien 2009:66

Remissammanställning Förtroendeutredningens betänkande SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag 1 Innehåll 1 Remissinstanserna 9 2 Inledande synpunkter 11 3 Förtroende för domstolarna.45 3.1 Särskilt om behov av etiska regler för domare 76 4 Systematiskt kvalitetsarbete i domstolarna

2010-01-01

Departementsserien 2009:66 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2009:63 Sweden's Fifth National Communication on Climate Change

Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar Ds 2009:63 Swedens Fifth National Communication on Climate Change Under the United Nations Framework Convention on Climate Change This report is on sale in Stockholm at Fritzes Customer Service,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:63 Sweden's Fifth National Communication on Climate Change (pdf, 4711 kB)

Departementsserien 2009:63

Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar Ds 2009:63 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonventionom klimatförändringar SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2010-01-01

Departementsserien 2009:63 (pdf, 3908 kB)

Departementsserien 2009:51

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering Finansdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23295-8 ISSN 0284-6012 Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och

2010-01-01

Departementsserien 2009:51 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2009:47

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till utveckling Innehåll Sammanfattning.7 1 Uppdraget 11 1.1 Uppdragets bakgrund och innehåll.11 1.2 Uppdragets genomförande.13 1.3 Rapportens disposition.14 2 Reformens historik, innehåll och intentioner 17 2.1 Tidigare räddningstjänstlagstiftning

2010-01-01

Departementsserien 2009:47 (pdf, 1197 kB)

Departementsserien 2009:35

Innehåll Vad kräver krisen av främjandet 7 Förord.7 1 Sammanfattning 11 2 Krisens effekter på svensk export och utländska investeringar i Sverige 19 3 Handels- och investeringsfrämjandets innehåll och aktörer 23 3.1 Exportfrämjande 23 3.1.1 Sveriges exportråd.24 3.1.2 Svenska ambassader och konsulat.26 3.1.3

2010-01-01

Departementsserien 2009:35 (pdf, 372 kB)

Departementsserien 2009:27

28.5.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 191/1 RÄTTELSER Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 223 kB)

Departementsserien 2009:27

12.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 334/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING EG nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning EG nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 304 kB)

Departementsserien 2009:27

L 337/80 SV Europeiska unionens officiella tidning 16.12.2008 KOMMISSIONENS FÖRORDNING EG nr 1254/2008 av den 15 december 2008 om ändring av förordning EG nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning EG nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 47 kB)

Departementsserien 2009:27

3.10.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 264/1 I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING EG nr 967/2008 av den 29 september 2008 om ändring av förordning EG nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 35 kB)

Departementsserien 2009:27

20.7.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 189/1 I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING EG nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2009:27 (pdf, 198 kB)

Departementsserien 2009:27

Ds 2009:27 Ny lag om ekologisk produktion Jordbruksdepartementet Innehåll Sammanfattning.9 1 Lagförslag 11 1.1 Förslag till lag om ekologisk produktion 11 1.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:00020 2 Bakgrund 23 3 Nu gällande regler för ekologisk produktion.25 3.1Rådets

2010-01-01

Departementsserien 2009:27 (pdf, 650 kB)

Departementsserien 2009:6

Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2010-01-01

Departementsserien 2009:6 (pdf, 837 kB)

Departementsserien 2009:68

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 3 1 Bakgrund 5 1.1 Grunder och tidig utveckling 5 1.2 2006 års riksdagsbeslut och efterföljande granskning 7 1.3 Granskning av det befintliga presstödet.10 2 Gällande rätt 12 2.1 Presstödsförordningen 12 2.2 EU:s statsstödsregler.14 2.2.1 EUF-fördraget.14 2.2.2

2009-12-29

Departementsserien 2009:68 (pdf, 272 kB)

Departementsserien 2009:67

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Promemorians lagförslag.9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag.9 1.2Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen 1973:117338 1.3Förslag till lag om ändring i lagen 1978:599 om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 39 1.4 Förslag till lag om ändring i

2009-12-22

Departementsserien 2009:67 (pdf, 1587 kB)

Departementsserien 2009:54

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare.9 1 kap. Allmänna bestämmelser.9 2 kap. Förarbehörighet 11 3 kap. Utbildning, prov och bedömning av lämplighet m.m.15 4 kap. Register.18 5 kap. Tillsyn och tvistlösning 22 6 kap. Straffbestämmelser.24

2009-12-15

Departementsserien 2009:54 (pdf, 838 kB)

Departementsserien 2009:65

Ds 2009:65 Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2009-12-07

Departementsserien 2009:65 (pdf, 1449 kB)

Departementsserien 2009:62

Ds 2009:62 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2009-12-01

Departementsserien 2009:62 (pdf, 798 kB)

Departementsserien 2009:56

Ds 2009:56 Statsluftfarten Näringsdepartementet Förord Den 5 juni 2008 beslutade regeringen att det inom Regeringskansliet skulle tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att utreda den rättsliga regleringen av den militära luftfarten och annan luftfart för statsändamål. I arbetsgruppen skulle det ingå representanter för

2009-11-20

Departementsserien 2009:56 (pdf, 1516 kB)
Paginering