Dokument & lagar (87 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1890 NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, liallet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1890. N:1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter valets slut

1890-05-21

Riksdagens protokoll 1890:utdr (pdf, 11040 kB)

Riksdagens protokoll 1890:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 47. Fredagen den 16 maj kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 9 dennes. 2 Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, majoren m. m. hr P. A. H. Stjernspetz för närvarande lider af en hjertsjukdom, i följd

1890-05-15

Riksdagens protokoll 1890:47 (pdf, 1701 kB)

Riksdagens protokoll 1890:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 46. Onsdagen den IT maj kl. 12 på dagen. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 innevarande maj förda protokoll. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att herr major John Bratt på grund åt sjukdom lungkatarr är förhindrad infinna sig vid

1890-05-13

Riksdagens protokoll 1890:46 (pdf, 1161 kB)

Riksdagens protokoll 1890:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 12 maj. Kl. 11 f. m. i. Justerades protokollet för den 5 innevarande maj. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o Häradshöfding Gustaf Berg bör på grund af sjukdom under loppet af närmaste dagar afhålla sig från att deltaga

1890-05-11

Riksdagens protokoll 1890:44 (pdf, 2534 kB)

Riksdagens protokoll 1890:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Ändra Kammaren. N:o 42. Fredagen den 9 maj. Kl. V23 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 2 innevarande maj förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 66 och 67 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4 samt bevillningsutskottets

1890-05-09

Riksdagens protokoll 1890:42 (pdf, 3688 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 10 Maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 i denna månad. Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att enligt vid talmanskonferensen träffad öfverenskommelse omröstning jemlikt 65 riksdagsordningen komme att anställas vid

1890-05-06

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 2112 kB)

Riksdagens protokoll 1890:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 3890. Första Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 30 April, f. in. Kammar en sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 22 och 23 i denna månad. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, lektorn m. m. Abraham Rundbäck, som är konvalescent

1890-04-25

Riksdagens protokoll 1890:29 (pdf, 2573 kB)

Riksdagens protokoll 1890:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1890. Ändra Kammaren. M:o 31. Fredagen den 25 april. Kl. 11 f. m. I Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att ledamoten al Riksdagens Andra Kammare, herr Erik Forsselius, är åt sjukdom förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens förhandlingar, intygar Stockholm den 24 april

1890-04-24

Riksdagens protokoll 1890:31 (pdf, 3669 kB)

Riksdagens protokoll 1890:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 27. Lördagen den 19 april kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 10 och 11 innevarande april förda protokoll. 2. Efter föredragning af herr J. Andersons i Tenhult i senaste sammanträdet aflemnade motion n:o 230, hänvisades densamma till behandling af

1890-04-17

Riksdagens protokoll 1890:27 (pdf, 3411 kB)

Riksdagens protokoll 1890:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 23. Onsdagen den 16 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrivelser till Konungen: n:o 33, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld

1890-04-16

Riksdagens protokoll 1890:23 (pdf, 2027 kB)

Riksdagens protokoll 1890:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 25. Fredagen den 11 April. Kl. 7 e. ra. 1. Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel,

1890-04-15

Riksdagens protokoll 1890:25 (pdf, 3200 kB)

Riksdagens protokoll 1890:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 10 april kl. V2 3 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 29 nästlidne mars samt den 1 och 2 innevarande april förda protokoll. 8 2. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets utlåtande, n.o 8, i anledning af väckt motion om

1890-04-10

Riksdagens protokoll 1890:24 (pdf, 3191 kB)

Riksdagens protokoll 1890:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 26 mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade följande KongHaj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall

1890-03-25

Riksdagens protokoll 1890:21 (pdf, 2936 kB)

Riksdagens protokoll 1890:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 19. Måndagen den 24 mars. Kl. 11 f. m. i. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr W. Farup, som lider af hjertsjukdom, ovilkorligen har behof af någon tids ledighet för att derunder sköta sig, intygar

1890-03-23

Riksdagens protokoll 1890:19 (pdf, 3164 kB)

Riksdagens protokoll 1890:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 19 mars. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. in. Justerades protokollen för den 11 ock 12 i denna månad. Herr Treffenberg erliöll på begäran ordet ock yttrade:Herr grefve ock talman, mine kerrar Som jag förnummit, att man på ett ock annat kåll i kammaren antagit,

1890-03-20

Riksdagens protokoll 1890:15 (pdf, 1905 kB)

Riksdagens protokoll 1890:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 14. Tisdagen den 11 mars kl. V2 3 e. ni. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade KongMajtts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1890-03-10

Riksdagens protokoll 1890:14 (pdf, 1824 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 8 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. frih. F. von Essen aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till

1890-03-07

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 3668 kB)

Riksdagens protokoll 1890:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 12. Tisdagen den 4 mars kl. Vs 3 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne februari. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet afiemnade propositioner till Riksdagen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att

1890-03-05

Riksdagens protokoll 1890:12 (pdf, 3453 kB)

Riksdagens protokoll 1890:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 30. Onsdagen den 30 april, e. na. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades fyra protokollsutdrag för denna dag. Vid förnyad föredragning af konstitutionsutskottets den 23 och 26 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 10, i anledning af väckt motion om ändring i 68, 69,

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:30 (pdf, 2006 kB)

Riksdagens protokoll 1890:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 1 Mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämuda nådiga propositioner till Kiksdagen: l:o angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:10 (pdf, 3631 kB)