Dokument & lagar (18 träffar)

Betänkande 2008/09:TU18

Riksdagen beslutade om en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Inledningsvis öppnas veckosluts- och helgtrafiken för andra aktörer den 1 juli 2009. Därefter öppnas marknaden för internationell persontrafik. Marknaden ska vara helt öppen från den 1 oktober 2010. För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2009-05-12 Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-12 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:TU18 (pdf, 508 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konkurrens på spåret

Betänkande 2008/09:TU15

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om 2006 års sjöarbetskonvention. Konventionen har tagits fram av Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO). Målet med konventionen är bland annat att lika spelregler ska gälla för alla för att inget fartyg ska kunna konkurrera med andra genom en undermålig standard för de ombordanställda. Riksdagen tycker, liksom regeringen, att konventionen är ett viktigt internationellt instrument som kan förbättra sjömäns arbets- och levnadsvillkor. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-06-10

Betänkande 2008/09:TU15 (pdf, 29 kB)

Betänkande 2008/09:TU14

Riksdagen beslutade om övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-18 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:TU14 (pdf, 188 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mål för framtidens resor och transporter

Betänkande 2008/09:TU17

Riksdagen beslutade om en utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det beslutades också om en mindre utvidgning av omfånget av det särskilda tvistlösningsförfarandet i lagen. Slutligen beslutades om en ändring av ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-23 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:TU17 (pdf, 248 kB)

Betänkande 2008/09:TU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om väg-, fordons- och trafikfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om taxinäringen, åldersgräns för bussförare, kör- och vilotider för yrkestrafik, krav på vinterdäck, parkeringsfrågor, övergivna fordon, besiktningsfrågor och tillhandahållandet av förnybara drivmedel.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 10
Justering: 2009-04-16 Debatt: 2009-04-23 Beslut: 2009-04-24

Betänkande 2008/09:TU13 (pdf, 339 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor

Utlåtande 2008/09:TU10

Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om en översyn av politiken för transeuropeiska transportnät. Utskottet konstaterar att det europeiska transportsystemet måste bli mer miljövänligt och medel måste satsas på klimatsmarta lösningar. Det behövs enligt utskottet ett transportnät som gör att de olika trafikslagen kan samverka effektivare. Transportnätet måste också göra det möjligt att öka järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna. Utskottet framhåller även behovet av insatser för att minska infrastrukturens sårbarhet vid ras, skred, storm och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Inom det transeuropeiska transportnätet finns det prioriterade projekt. Bland nya prioriterade initiativ vill utskottet inkludera den norra axeln som länkar samman de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Utskottet vill också inkludera den botniska korridoren, som är en nordsydlig transportkorridor som förbinder Barentsområdet i norra Sverige och Finland med ländernas södra delar. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-14 Debatt: 2009-04-22 Beslut: 2009-04-22

Utlåtande 2008/09:TU10 (pdf, 849 kB)

Betänkande 2008/09:TU12

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna handlar bland annat om frågor om säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. När det gäller frågan om sjöfarten i Östersjön hänvisar riksdagen bland annat till den havsproposition som regeringen nyligen har lagt fram. Utskottet påpekar också att arbetet med så kallade PSSA-anknutna skyddsåtgärder i Östersjön drivs vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde. Vad gäller motioner med krav på förbud mot utsläpp av toalettavfall från fartyg och fritidsbåtare hänvisar riksdagen till planerade åtgärder.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 7
Justering: 2009-03-19 Debatt: 2009-04-02 Beslut: 2009-04-15

Betänkande 2008/09:TU12 (pdf, 295 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

Betänkande 2008/09:TU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om IT och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet konstaterar att tillgången till IT-infrastruktur utvecklats snabbt de senaste åren. Frågor om tillgången till olika former av elektroniska kommunikationer är väl uppmärksammade i det pågående arbetet både i regeringen och bland myndigheterna. Utskottet konstaterar vidare att det pågår ett fortlöpande robusthetshöjande arbete för att minska sårbarheten i näten för elektronisk kommunikation. Andra motioner handlar om konkurrens på bredbandsmarknaden, information om bredbandshastigheter, ofrivillig roaming, IT och miljön samt fri programvara.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-25 Beslut: 2009-03-26

Betänkande 2008/09:TU11 (pdf, 201 kB) Webb-tv debatt om förslag: IT-politiska frågor

Betänkande 2008/09:TU16

Riksdagen rättade till en felaktighet i körkortslagen. Rättelsen innebär att "Vägverket" ersätts med "Transportstyrelsen" 8 kap. 2 §.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-03-10 Debatt: 2009-03-12 Beslut: 2009-03-12

Betänkande 2008/09:TU16 (pdf, 19 kB)

Betänkande 2008/09:TU9

Svenska regler anpassas till ett EU-direktiv om en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon. Lagändringarna börjar gälla den 29 april 2009.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-02-26 Debatt: 2009-03-11 Beslut: 2009-03-11

Betänkande 2008/09:TU9 (pdf, 1305 kB) Webb-tv debatt om förslag: Godkännande av motorfordon m.m.

Betänkande 2008/09:TU8

Den 1 oktober 2009 införs nya regler för att få köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska bland annat antalet omkomna och svårt skadade mopedister. Några av nyheterna är krav på körkort för Moped klass I, så kallade EU-mopeder, och krav på förarbevis för moped klass II, skoter och terränghjuling. De nya reglerna innebär följande: Moped klass I , så kallade EU-mopeder, ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett körkort. Körkortet ska ha den nya behörigheten AM eller en annan behörighet. Behörigheten AM ska kräva körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning. Moped klass II ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort. Snöskoter och terränghjuling ska få köras av alla som har fyllt 16 år och har ett förarbevis för snöskoter respektive terränghjuling. Förare med AM-körkort eller förarbevis ska kunna få varning eller få körkortet respektive förarbeviset återkallat . Förarprovet för moped klass I ska vara ett kunskapsprov som ordnas av en myndighet, i dag Vägverket. Förarprovet för moped klass II, snöskoter och terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer. De nya kraven kommer inte att påverka behörigheter som en förare har skaffat sig före den 1 oktober 2009. Den som redan har fyllt 15 år får fortsätta att köra moped klass II utan förarbevis. Förarbevis för moped klass I som en förare skaffat sig före den 1 oktober 2009 fortsätter att gälla.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2008-12-16 Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:TU8 (pdf, 1820 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Betänkande 2008/09:TU7

Reglerna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation anpassas till en EU-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden). Anpassningarna innebär inte några förändringar i sak för de fartyg och rederier som i dag omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation. Lagändringarna börjag gälla den 1 mars 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-01-27 Debatt: 2009-02-11 Beslut: 2009-02-11

Betänkande 2008/09:TU7 (pdf, 713 kB)

Betänkande 2008/09:TU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor: 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar. 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Riksdagen beslutade på trafikutskottets initiativ att det nationella stamvägnätet ska utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 46
Beredning: 2008-11-13 Justering: 2008-12-09 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:TU2 (pdf, 1442 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt

Betänkande 2008/09:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 40,2 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2009. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Större delen av anslagen, 39 915 miljoner kronor, går till det transportpolitiska området, och 308 miljoner kronor går till politikområdet för informationssamhället.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2008-10-30 Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-15 Beslut: 2008-12-15

Betänkande 2008/09:TU1 (pdf, 458 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2008/09:TU3

Regeringen har beslutat att en ny myndighet, Transportstyrelsen, ska inrättas den 1 januari 2009. Transportstyrelsen ska ersätta Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt ta över vissa uppgifter från Sjöfartsverket och Vägverket. Myndigheten ska arbeta med normgivning, tillsyn och tillståndsgivning. Riksdagen har nu beslutat om ett antal namnändringar samt ändringar av lagteknisk och materiell natur som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna komma igång med sitt arbete vid årsskiftet. Ändringarna grundar sig på ett förslag från regeringen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:TU3 (pdf, 1379 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transportstyrelsen och dess verksamhet

Betänkande 2008/09:TU6

Riksdagen har sagt ja till att Stängselnämnden ska avvecklas och att nämndens uppgifter ska övertas av en annan myndighet. Nämndens uppgifter har varit att pröva frågor om stängsel utmed järnvägar. I framtiden ska den myndighet som övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet också vara prövningsmyndighet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-28

Betänkande 2008/09:TU6 (pdf, 268 kB)

Betänkande 2008/09:TU4

Vägverkets enhet Vägverket Produktion ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet. Även Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Det nybildade bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, huvudsakligen inom området trafik och transporter. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009. De aktuella verksamheterna drivs redan under bolagslika former och i stora delar i konkurrens. Riksdagen anser att en bolagisering skapar förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-11-13 Debatt: 2008-11-27 Beslut: 2008-11-27

Betänkande 2008/09:TU4 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket

Betänkande 2008/09:TU5

Försöken med villkorlig körkortsåterkallelse i kombination med alkolås ska få fortsätta till den 31 december 2010. Lagen reglerar den försöksverksamhet som bedrivs med alkolås för personer som gjort sig skyldiga till trafikbrott då de kört berusade. Försöksverksamheten ska få fortsätta fram till dess att frågan om ett permanent system är beredd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-10-30 Debatt: 2008-11-12 Beslut: 2008-11-12

Betänkande 2008/09:TU5 (pdf, 180 kB)