Dokument & lagar (25 träffar)

Betänkande 2009/10:AU15

Riksdagen skjöt upp behandlingen av två ärenden från Riksrevisionens styrelse till nästa riksmöte 2010/11. Det ena är redogörelsen 2009/10:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin och det andra är framställningen 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. Nya ärenden som kan komma att hänvisas till arbetsutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjuts också upp till nästa riksmöte.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:AU15 (pdf, 17 kB)

Betänkande 2009/10:AU13

Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare. Arbetsmarknadsutskottet har behandlat de delar av förslaget som handlar om arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna innebär bland annat att nya företagare som lägger ner verksamheten inom två år ska kunna få sin ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning. Förändringarna berör även de som bedriver näringsverksamhet vid sidan om en heltidsanställning eller heltidsföretagande. Deras sidoverksamhet ska kunna bedömas som bisyssla, oavsett vilken inkomst den genererat. Förslaget innebär även utökade möjligheter till tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet. Förändringarna börja gälla den 5 juli 2010. För dem som arbetar i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare måste det vara tydligt vilka regler som gäller. Regeringen kommer därför att återkomma till riksdagen med ett klargörande om uppdragstagares möjligheter till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:AU13 (pdf, 456 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2009/10:AU12

Riksdagen sa ja till en ny lag som innebär att sfi-bonus införs permanent. Sedan oktober 2009 har bonusen funnits på försök i tretton kommuner. Bonusen består i en summa pengar som delas ut till invandrare som snabbt lär sig svenska i sfi-undervisningen. Syftet är att förbättra nyanlända invandrares möjligheter att få jobb. Förkortningen sfi står för svenskundervisning för invandrare. Undervisningen vänder sig till vuxna som inte har svenska som modersmål. Den nya lagen innehåller regler om rätten till sfi-bonus, kommunernas ansvar för att besluta om och betala ut bonusen och regler om överklagande. Bonusen ska vara skattefri. Den ska heller inte påverka beräkningen av olika former av ekonomiskt stöd, som ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Bestämmelserna börjar att gälla den 1 september 2010. Riksdagens beslut grundar sig på ett förslag från regeringen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:AU12 (pdf, 452 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell sfi-bonus

Betänkande 2009/10:AU11

Riksdagen sa ja till en ny lag om valfrihet för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Lagförslaget innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder ett så kallat valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Valfrihetssystemet innebär att den arbetssökande själv får välja bland de leverantörer som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med. På så sätt ökas valfriheten till exempel i fråga om jobbcoacher.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:AU11 (pdf, 271 kB) Webb-tv debatt om förslag: Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Betänkande 2009/10:AU14

Riksdagen sa nej till sex motioner om ledighet. Motionerna handlar bland annat om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan och för att delta i frivilligförsvaret.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:AU14 (pdf, 49 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om ledighet

Betänkande 2009/10:AU9

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Totalt rör de sig om drygt 70 förslag som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Det handlar bland annat om olika förstärkningar av miljöarbetet på landets arbetsplatser. Andra förslag tar upp översyn av arbetsmiljöregelverket och kvinnors arbetsmiljö. Här återfinns också arbetsmiljöaspekter på kontanthantering i handeln. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-22 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:AU9 (pdf, 236 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsmiljö

Betänkande 2009/10:AU10

Sverige är medlem i Internationella arbetsorganisationen, ILO. ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man informerar om ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering. Deklarationen antogs vid den Internationella arbetskonferensens möte år 2008. Genom att anta deklarationen åtar sig medlemsstaterna att verka för och säkra sysselsättning. Medlemsstaterna ska också utveckla och förbättra åtgärder för social trygghet och underlätta samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Dessutom ska medlemsstaterna respektera och upprätthålla de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:AU10 (pdf, 34 kB)

Betänkande 2009/10:AU8

Ett 80-tal motioner som berör diskrimineringslagstiftningen har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2008/09 och 2009/10. Riksdagen sa nej till samtliga. Motionerna handlar bland annat om tillgänglighet för funktionshindrade och åldersdiskriminering. I dessa fall hänvisar riksdagen till pågående utredningsarbete. Här finns också förslag som behandlar homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation, kvotering och positiv särbehandling.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 15
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-25 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:AU8 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Diskriminering

Betänkande 2009/10:AU7

Riksdagen sa ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar. Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete. Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem. Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:AU7 (pdf, 1437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

Betänkande 2009/10:AU6

Regeringen redovisar i en skrivelse sin syn på vilken inriktning jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren. I korthet handlar det om fyra strategier: Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet. Främja jämställda villkor för entreprenörskap. Jämställt deltagande i arbetslivet. Jämställda arbetslivsvillkor. Under 2011 planerar regeringen att berätta vilka insatser som genomförts och resultatet av detsamma. Det har dessutom väckts 76 motionsyrkanden som berör relaterade frågor, med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden. Riksdagen sa nej till motionerna och avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 14
Justering: 2010-02-16 Debatt: 2010-03-11 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:AU6 (pdf, 284 kB) Webb-tv debatt om förslag: En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Betänkande 2009/10:AU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med utstationering. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till beslutet är den så kallade Lavaldomen i EG-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom de innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. För att få använda stridsåtgärder vid utstationering måste kraven från facket motsvara villkoren i ett centralt svenskt branschavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare. De krav som ställs får bara gälla vissa slag av villkor. Kollektivavtalet måste ge bättre villkor än som följer av svensk lag. När det gäller lön får stridsåtgärden bara avse miniminivån enligt ett svenskt branschavtal på området. Det svenska kollektivavtalet måste också ge villkor som är bättre än vad de utstationerade arbetstagarna redan har rätt till enligt avtal med sin arbetsgivare eller det egna landets lag. Arbetsmiljöverket ska hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att gälla vid utstationering i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2010. • Protokoll 2009/10:82 (debatt) och 2009/10:85 (beslut 2010-03-10)

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 20
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:AU5 (pdf, 1373 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor

Betänkande 2009/10:AU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88,4 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2010. Anslagen innehåller bland annat satsningar på ytterligare arbetsmarknadsåtgärder i form av mer coachningsinsatser, arbetsmarknadsutbildning och en förstärkning av jobbgarantin för ungdomar. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om tidsbegränsade förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen till stöd för personer som har varit långvarigt sjukfrånvarande. Förändringarna ska göra det lättare för dem som från januari 2010 inte längre kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. För den som lämnat en a-kassa under perioden 16 oktober 2006-30 september 2009 och åter blivit medlem i en kassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010 räcker tre månaders medlemskap för att det så kallade medlemsvillkoret ska uppfyllas. Förändringarna innebär också att den så kallade överhoppningsbara tiden ska kunna vara tio år vid beviljande av en ny ersättningsperiod. Överhoppningsbar tid är tid som du har varit förhindrad att arbeta eller söka jobb exempelvis på grund av sjukdom. Den tiden får man i vissa fall hoppa över när det prövas om någon har rätt till arbetslöshetsersättning. I finansutskottets betänkande redovisas de insatser som regeringen kommer att besluta om till hjälp för personer som lämnar sjukförsäkringen. Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram införs för denna grupp som Arbetsförmedlingen ska ha ansvar för. Under tiden i programmet bedöms om och hur deltagaren kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deltagaren får aktivitetsstöd under programtiden. Riksdagen ställer sig bakom insatserna. Den som inte har kunnat arbeta på grund av uppdrag som familjehemsförälder ska kunna räkna tiden för uppdraget som överhoppningsbar tid. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. De tidsbegränsade regeländringarna slutar gälla den 31 januari 2013.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 39
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-16 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:AU2 (pdf, 1404 kB)

Betänkande 2009/10:AU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till integration och jämställdhet för 2010 på utgiftsområde 13, som även inkluderar åtgärder mot diskriminering. Större delen av utgiftsområdets 4,9 miljarder kronor går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Beslutet innebär bland annat nya anslag för etableringsersättning och andra insatser till vissa nyanlända invandrare. Arbetet med att förebygga diskriminering av olika slag ska fortsätta. En utförlig redovisning av den särskilda jämställdhetpolitiska satsningen mellan 2007-2010 ska lämnas till riksdagen våren 2010 i en särskild regeringsskrivelse.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:AU1 (pdf, 259 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Betänkande 2009/10:AU4

Semesterlagen kompletteras med en ny beräkningsregel för semesterlön, sammalöneregeln. Den innebär att arbetstagaren under semestern får sin ordinarie lön och ett semestertillägg. Den gamla regeln, procentregeln, kommer att finnas kvar i en något förenklad form. Andra ändringar i lagen gäller semesterlönegrundande frånvaro, rätten till semesterledighet vid kortare anställning och semesterledighet vid deltid och oregelbunden arbetstid. Dessutom ändras reglerna om beräkning av semesterlön för sparad semester. Syftet med ändringarna är att förenkla lagen både i sak och språkligt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:AU4 (pdf, 2100 kB)

Betänkande 2009/10:AU3

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Ändringarna innebär bland annat följande: Att en ansökan om ersättning ska kunna göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om det sker senare går rätten till ersättning för perioden förlorad om det inte finns synnerliga skäl. Att en a-kassa, på begäran av Statistiska centralbyrån, ska lämna uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning till dit. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-24 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:AU3 (pdf, 424 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2008/09:AU9

Elevers och studerandes rätt att delta i arbetsmiljöarbetet förstärks och förtydligas. Även yngre elever, elever i särskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) får rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. Elever och studerande kommer att företrädas av elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombud företräder vuxna studerande, och deras roll blir betydligt starkare än de nuvarande elevskyddsombudens. Arbetsmiljöskyddet förbättras för utomstående arbetskraft genom en utvidgning av skyddsombudens befogenheter. Det gäller bland annat arbetskraft som hyrs in från bemanningsföretag. Benämningen arbetsmiljöombud tas med i arbetsmiljölagen som en alternativ benämning på skyddsombud. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. Riksdagen behandlade också ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om arbetsmiljöfrågor.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 17
Justering: 2009-05-05 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-06-10

Betänkande 2008/09:AU9 (pdf, 1168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.

Betänkande 2008/09:AU10

Nya regler från den 1 juli 2009 gör det lättare att gå med i arbetslöshetskassan och få ersättning. Regeländringarna innebär bland annat följande: Kravet på att en person ska ha jobb eller arbetat viss tid för att bli medlem i arbetslöshetskassan slopas. Under 2009 kan det så kallade medlemsvillkoret uppfyllas redan efter sex i stället för tolv månaders medlemskap. Det innebär att man kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning efter att ha varit medlem i kassan i sex månader. Arbetslöshetsavgiften sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad. A-kassorna ska ta hänsyn till en del socialförsäkringsförmåner när de beräknar arbetslöshetsersättningen för personer som har varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten. Arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter i enskilda fall ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-13 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:AU10 (pdf, 1264 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2008/09:AU8

En lag om att införa sfi-bonus på försök börjar gälla den 1 oktober 2009. Syftet är att pröva i vilken utsträckning en prestationsbaserad ersättning inom sfi-undervisningen kan bidra till att nyanlända invandrare lär sig svenska snabbare och därmed förbättrar sina möjligheter att få jobb. I försöket ges möjlighet att få sfi-bonus i 15 kommuner. Särskilda medel bör avsättas för att utvärdera försöksverksamheten.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-04-28 Debatt: 2009-05-14 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:AU8 (pdf, 270 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försöksverksamhet med sfi-bonus

Betänkande 2008/09:AU7

Riksdagen sa nej till ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om arbetsrätt.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 25
Justering: 2009-02-17 Debatt: 2009-02-26 Beslut: 2009-03-11

Betänkande 2008/09:AU7 (pdf, 589 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsrätt

Betänkande 2008/09:AU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 55,9 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2009, utgiftsområde 14. De största anslagen är bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Riksdagen godkände också att målen för politikområdena Arbetsmarknadspolitik och Arbetslivspolitik upphör.

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 27
Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:AU2 (pdf, 944 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Paginering