Dokument & lagar (56 träffar)

Betänkande 2009/10:AU15

Riksdagen skjöt upp behandlingen av två ärenden från Riksrevisionens styrelse till nästa riksmöte 2010/11. Det ena är redogörelsen 2009/10:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin och det andra är framställningen 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. Nya ärenden som kan komma att hänvisas till arbetsutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjuts också upp till nästa riksmöte.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:AU15 (pdf, 17 kB)

Omröstning 2009/10:AU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU12 Nationell sfi-bonus, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:A14. Datum: 2010-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 81 0 0 15 c 22 0 0 7 fp 21

2010-05-20

Omröstning 2009/10:AU11p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU11 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:A13 yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m

2010-05-19

Betänkande 2009/10:AU13

Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare. Arbetsmarknadsutskottet har behandlat de delar av förslaget som handlar om arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna innebär bland annat att nya företagare som lägger ner verksamheten inom två år ska kunna få sin ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning. Förändringarna berör även de som bedriver näringsverksamhet vid sidan om en heltidsanställning eller heltidsföretagande. Deras sidoverksamhet ska kunna bedömas som bisyssla, oavsett vilken inkomst den genererat. Förslaget innebär även utökade möjligheter till tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet. Förändringarna börja gälla den 5 juli 2010. För dem som arbetar i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare måste det vara tydligt vilka regler som gäller. Regeringen kommer därför att återkomma till riksdagen med ett klargörande om uppdragstagares möjligheter till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:AU13 (pdf, 456 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2009/10:AU12

Riksdagen sa ja till en ny lag som innebär att sfi-bonus införs permanent. Sedan oktober 2009 har bonusen funnits på försök i tretton kommuner. Bonusen består i en summa pengar som delas ut till invandrare som snabbt lär sig svenska i sfi-undervisningen. Syftet är att förbättra nyanlända invandrares möjligheter att få jobb. Förkortningen sfi står för svenskundervisning för invandrare. Undervisningen vänder sig till vuxna som inte har svenska som modersmål. Den nya lagen innehåller regler om rätten till sfi-bonus, kommunernas ansvar för att besluta om och betala ut bonusen och regler om överklagande. Bonusen ska vara skattefri. Den ska heller inte påverka beräkningen av olika former av ekonomiskt stöd, som ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Bestämmelserna börjar att gälla den 1 september 2010. Riksdagens beslut grundar sig på ett förslag från regeringen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:AU12 (pdf, 452 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell sfi-bonus

Omröstning 2009/10:AU14p1 Rätt till ledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan

Votering: betänkande 2009/10:AU14 Vissa frågor om ledighet, förslagspunkt 1 Rätt till ledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande 2, 2009/10:Kr286 av Carina Hägg m.fl. s yrkande 2 och 2009/10:A297 av Christina

2010-05-05

Omröstning 2009/10:AU9p4 Inspektionsverksamheten

Votering: betänkande 2009/10:AU9 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Inspektionsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A2 yrkande 3 och 2009/10:A409 yrkandena 1, 2 och 5. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 108 0 22

2010-04-28

Omröstning 2009/10:AU9p5 Skyddsombud

Votering: betänkande 2009/10:AU9 Arbetsmiljö, förslagspunkt 5 Skyddsombud Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A226 och 2009/10:A409 yrkande 3. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 82 0 0 14 c 21 0 0

2010-04-28

Betänkande 2009/10:AU11

Riksdagen sa ja till en ny lag om valfrihet för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Lagförslaget innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder ett så kallat valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Valfrihetssystemet innebär att den arbetssökande själv får välja bland de leverantörer som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med. På så sätt ökas valfriheten till exempel i fråga om jobbcoacher.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:AU11 (pdf, 271 kB) Webb-tv debatt om förslag: Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Betänkande 2009/10:AU14

Riksdagen sa nej till sex motioner om ledighet. Motionerna handlar bland annat om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan och för att delta i frivilligförsvaret.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:AU14 (pdf, 49 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om ledighet

Betänkande 2009/10:AU9

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Totalt rör de sig om drygt 70 förslag som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Det handlar bland annat om olika förstärkningar av miljöarbetet på landets arbetsplatser. Andra förslag tar upp översyn av arbetsmiljöregelverket och kvinnors arbetsmiljö. Här återfinns också arbetsmiljöaspekter på kontanthantering i handeln. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-22 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:AU9 (pdf, 236 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsmiljö

Omröstning 2009/10:AU8p6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. v yrkande 3, 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. v yrkande 5, 2008/09:A249 av Christer Winbäck fp2008/09:A293 av Ameer Sachet s2008/09:A325

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p2 Lönekartläggning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 2 Lönekartläggning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 4 och 5, 2008/09:A313 av Thomas Bodström s2008/09:A392 av Birgitta Eriksson m.fl. s yrkandena 1-4, 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkandena 16 och

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p8 Hbt-frågor

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 8 Hbt-frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkande 6, 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp yrkande 9, 2008/09:A324 av Hans Olsson och Phia Andersson båda s2008/09:A346 av Birgitta Ohlsson fp yrkandena

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU5p4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen Riksdagen avslår motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 6. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p20 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 20 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 19, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 4, 2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. mp yrkande 4, 2009/10:A212

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p12 Tidsbegränsade anställningar i allmänhet

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Tidsbegränsade anställningar i allmänhet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 23, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 5, 2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl.

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p6 ILO-konvention 94 m.m.

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 ILO-konvention 94 m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 5, 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 3, 2009/10:A261 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p9 Egenanställning

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Egenanställning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 14, 2009/10:A244 av Billy Gustafsson s och 2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 5. Datum:

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p17 Återanställning före uthyrning

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 17 Återanställning före uthyrning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 8 och 2009/10:A433 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. sDatum: 2010-03-24 Omröstning

2010-03-24

Paginering