Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2009/10:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N206, 2009/10:N208 yrkande 6, 2009/10:N221 yrkandena 1 och 4, 2009/10:N293, 2009/10:N296 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N341 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N401,

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p2 EU:s strukturfondsprogram

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 2 EU:s strukturfondsprogram Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N471 yrkande 2 och 2009/10:N475 yrkande 9. Datum: 2009-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112

2009-12-09

Betänkande 2009/10:NU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,2 miljarder kronor i anslag på energiområdet för 2010. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät godkände riksdagen regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2010-2012, dels till finansiella befogenheter för 2010.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-14 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:NU3 (pdf, 313 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2009/10:NU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2010. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om Tillväxtverket. I det framhåller riksdagen att Tillväxtverket i väntan på regeringens förslag om nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser måste fördela anslaget till näringslivsutveckling i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Väl fungerande och effektiva verksamheter måste ges bra förutsättningar. Nya, parallella verksamheter bör inte byggas ut. Det är också angeläget att Tillväxtverket, i enlighet med sin instruktion, utnyttjar berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens och inte bryter upp fungerande arbete. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där man uppmanar regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Vidare har regeringen informerat riksdagen om de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (proposition 2008/09:95). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också ja till förslagen i budgetpropositionen om att regeringen ska ha fortsatt möjlighet att ge kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-14 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:NU1 (pdf, 416 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2009/10:NU2

Under nästa år ska drygt 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2010. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder, transportbidrag och till EU-finansierade regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:NU2 (pdf, 318 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Omröstning 2009/10:NU8p1 Ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

Votering: betänkande 2009/10:NU8 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, förslagspunkt 1 Ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen 2008:579Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:231 punkt

2009-11-25

Betänkande 2009/10:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka till förfogande för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo, Kfor. Styrkan ska uppgå till högst 540 personer till och med den 31 december 2010, och därefter till 360 personer till och med den 31 december 2011. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd har gett sitt mandat. Antalet väpnade svenska soldater i Kfor beräknas uppgå till högst omkring 250 fram till oktober 2010. I personalramen på 540 personer ingår resurser för oförutsedda behov av förstärkningar och evakueringar. Sverige har deltagit i Kfor sedan 1999. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:UFöU2 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Omröstning 2009/10:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan Riksdagen avslår motion 2009/10:U4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-11-19

Betänkande 2009/10:NU8

Offentlig sektor ska förbjudas att bedriva verksamhet av kommersiell karaktär som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utskottet menar att det är ett grundläggande problem att offentliga aktörer i dag bedriver säljverksamhet som konkurrerar med näringslivet. Den 1 januari 2010 kan därför Konkurrensverket ta initiativ till att pröva fall i Stockholms tingsrätt. Om rätten anser att konkurrenssituationen är snedvriden kan stat, kommun eller landsting förbjudas att fortsätta med den aktuella verksamheten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:NU8 (pdf, 530 kB)

Betänkande 2009/10:UFöU1

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Omröstning 2009/10:NU6p2 Ändring i lagen om utländska filialer m.m.

Votering: betänkande 2009/10:NU6 Genomförande av tjänstedirektivet, förslagspunkt 2 Ändring i lagen om utländska filialer m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1992:160 om utländska filialer m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:187 punkt 7 och avslår motionerna 2008/09:N19 yrkande

2009-11-04

Omröstning 2009/10:NU6p4 Uppföljning av tillståndsförfaranden

Votering: betänkande 2009/10:NU6 Genomförande av tjänstedirektivet, förslagspunkt 4 Uppföljning av tillståndsförfaranden Riksdagen avslår motion 2008/09:N19 yrkande 3. Datum: 2009-11-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 82

2009-11-04

Omröstning 2009/10:NU6p1 Lag om tjänster på den inre marknaden

Votering: betänkande 2009/10:NU6 Genomförande av tjänstedirektivet, förslagspunkt 1 Lag om tjänster på den inre marknaden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tjänster på den inre marknaden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:187 punkt 1 och avslår motion 2008/09:N19 yrkande 2. Datum: 2009-11-04

2009-11-04

Omröstning 2009/10:NU5p1 Regelförenklingsarbetet

Votering: betänkande 2009/10:NU5 Regelförenklingsarbetet, förslagspunkt 1 Regelförenklingsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N239, 2008/09:N246, 2008/09:N342, 2008/09:N358, 2008/09:N361, 2008/09:N377 yrkandena 7 och 8, 2008/09:N410, 2008/09:N423, 2008/09:N428 yrkande 9, 2008/09:N435 yrkande 6, 2008/09:N444 yrkandena

2009-11-04

Betänkande 2009/10:NU6

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att EU-direktivet om tjänster på den inre marknaden genomförs i svensk lag. Direktivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet. Direktivet innehåller också bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-länderna. Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt stärka tjänstemottagarnas intressen. För att genomföra direktivet föreslår regeringen dels en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde. Lagändringarna börjar gälla den 27 december 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2009-10-15 Justering: 2009-10-22 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:NU6 (pdf, 1448 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av tjänstedirektivet

Betänkande 2009/10:NU5

Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse för arbetet med att förenkla de statliga reglerna för företag. Regeringens skrivelse innehåller även en uppföljning av tidigare förenklingsarbete. Regeringens redovisar vidare sin handlingsplan med avslutade, pågående och planerade åtgärder. I skrivelsen görs en uppföljning av regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 % till 2010 och att åstadkomma en märkbar förändring i företagens vardag. Regelförenklingsarbetet inom EU behandlas särskilt, liksom vissa andra länders regelförenklingsarbete. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-10-13 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:NU5 (pdf, 95 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regelförenklingsarbetet

Betänkande 2009/10:NU7

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i ellagen. En koncern som är verksam på elmarknaden ska ha en klarare uppdelning mellan företagen i bolagsgruppen. Åtskillnaden ska vara tydligare mellan företag som bedriver nätverksamhet och företag som bedriver elproduktion eller handel med el. Det gäller såväl organisation som beslutsfattande. Genom lagändringen ska Sverige leva upp till EU:s krav i det så kallade elmarknadsdirektivet. Ändringarna gäller från den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-09-16 Debatt: 2009-10-14 Beslut: 2009-10-21

Betänkande 2009/10:NU7 (pdf, 163 kB)