Dokument & lagar (101 träffar)

Betänkande 2009/10:UFöU3

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:UFöU3 (pdf, 665 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Betänkande 2009/10:UFöU2

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka till förfogande för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo, Kfor. Styrkan ska uppgå till högst 540 personer till och med den 31 december 2010, och därefter till 360 personer till och med den 31 december 2011. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd har gett sitt mandat. Antalet väpnade svenska soldater i Kfor beräknas uppgå till högst omkring 250 fram till oktober 2010. I personalramen på 540 personer ingår resurser för oförutsedda behov av förstärkningar och evakueringar. Sverige har deltagit i Kfor sedan 1999. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:UFöU2 (pdf, 51 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Omröstning 2009/10:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 4 En översyn av den svenska insatsen i Afghanistan Riksdagen avslår motion 2009/10:U4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Vissa aspekter avseende den internationella fredsfrämjande insatsens utformning Riksdagen avslår motion 2009/10:U3 yrkandena 1-4. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-11-19

Omröstning 2009/10:UFöU1p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:U5 yrkande 1. Datum: 2009-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-19

Betänkande 2009/10:UFöU1 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Omröstning 2004/05:LU23p2 Aktiekapitalet

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 2 Aktiekapitalet Riksdagen avslår motion 2004/05:L19 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 0 17 0 5 fp 41

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU23p1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L18 yrkande 1 och 2004/05:L19 yrkande 4. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p2 Fastställande av föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 2 Fastställande av föräldraskap Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 20 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p3 Kostnader

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 3 Kostnader Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 16 4 21 14 c 15 0 0 7

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU26p2 24-timmarsfrist

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 2 24-timmarsfrist Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 1 och 2004/05:L27 yrkande 3. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p1 Godmanskapets omfattning

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Godmanskapets omfattning Riksdagen avslår motion 2004/05:L27 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15 m 0 49 0 6

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p4 Utdrag ur belastningsregistret

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 4 Utdrag ur belastningsregistret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 2, 2004/05:L27 yrkande 4 och 2004/05:L28 yrkande 2. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p3 Anknytningskravet

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 3 Anknytningskravet Riksdagen avslår motion 2004/05:L14 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 1 16 m 0

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p2 Direktivens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 2 Direktivens tillämpningsområde Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L14 yrkande 2 och 2004/05:L15. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-02

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Omröstning 2004/05:LU27p1 Avslag på propositionen, m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L23 yrkande 1 och 2004/05:L24 yrkandena 1-3. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c

2005-05-25

Omröstning 2004/05:LU27p5 Krav på lovlig förlaga

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 5 Krav på lovlig förlaga Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkandena 2 och 4, 2004/05:L21 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 1. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-05-25