Dokument & lagar (53 träffar)

Betänkande 2009/10:KrU15

Riksdagen har beslutat att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2010/2011. Detta gäller förslaget om att filmcensuren för vuxna avskaffas. Handlingsplanen för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja kommer också att behandlas under nästa riksmöte. Riksdagen beslutade även att ärenden som kan komma att hänvisas till kulturutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjuts upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-23 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:KrU15 (pdf, 18 kB)

Utlåtande 2009/10:KrU14

Europeiska kommissionen har tagit fram en så kallad grönbok om den kulturella och den kreativa sektorn. Syftet är att få igång en diskussion om hur Europa ska kunna skapa de rätta förutsättningarna för kreativitet och innovation inom dessa båda sektorer, där det enligt grönboken finns en outnyttjad potential för tillväxt och sysselsättning. Kulturutskottet framhåller i utlåtandet att kultur i stor utsträckning är en nationell angelägenhet även om kulturområdet på olika sätt påverkas av EU:s regelverk. De politiska insatserna måste kunna anpassas och variera både regionalt och nationellt anser utskottet. Vidare är det nödvändigt att kulturpolitiska insatser samverkar med andra politikområden. Utskottet anser också att det är angeläget att den administrativa bördan för företagare inom de kulturella och kreativa näringarna minskar och att regelförenkling prioriteras. Kreativiteten får bättre förutsättningar att blomstra om attityden hos beslutsfattare och finansiärer är tillåtande. Kulturutskottet visar i sitt utlåtande på en rad exempel på kulturella och kreativa verksamheter från svenska förhållanden. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-23 Beslut: 2010-06-23

Utlåtande 2009/10:KrU14 (pdf, 68 kB)

Omröstning 2009/10:KrU12p1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Votering: betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer, förslagspunkt 1 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Riksdagen godkänner regeringens förslag om en successiv avveckling av inkomstgarantier för konstnärer och en överföring av frigjorda medel till pensionsgrundande tidsbegränsade

2010-05-26

Betänkande 2009/10:KrU13

Riksdagen sa ja till ett statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Enligt förslaget ska en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är representerat i riksdagen kunna få stöd. Med kvinnoorganisation avses: en ideell förening som är ansluten till ett politiskt parti och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad eller, en sammanslutning som finns inom ett politiskt parti och som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad. Stöd lämnas som grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är lika stort för alla kvinnoorganisationer som beviljas stöd. Mandatstödets storlek står i proportion till det antal mandat som det politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör har i riksdagen. Lagen gäller från den 1 juli 2010 och tillämpas för första gången för året 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:KrU13 (pdf, 199 kB)

Betänkande 2009/10:KrU12

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att konstnärernas inkomstgarantier ska avskaffas successivt. Beslutet innebär att de pengar som finns avsatta för inkomstgarantierna ska efter hand föras över till pensionsgrundande långtidsstipendier. De konstnärer som idag har inkomstgaranti berörs inte av beslutet. Inkomstgarantin för konstnärer infördes 1976. I dag har högst 157 personer livslånga inkomstgarantier.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-27 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:KrU12 (pdf, 38 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Omröstning 2009/10:KrU10p3 Stillbildsfotografi

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 3 Stillbildsfotografi Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr329. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 22

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU10p11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr251. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU9p2 Dopning

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 2 Dopning Riksdagen avslår motion 2009/10:So554 av Lars Lilja s yrkande 1. Datum: 2010-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 84 0 0 12 c 25 0 0

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU9p1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m.

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Kr311 av Börje Vestlund m.fl. s2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande

2010-03-10

Betänkande 2009/10:KrU11

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande kulturfrågor samt frågor om folkbildning, idrott och spel. Skälet är att riksdagen tidigare under mandatperioden har behandlat likadana eller liknande motioner. Det finns därför enligt utskottet inte någon anledning att ta upp samma frågor till förnyad behandling.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:KrU11 (pdf, 51 kB)

Betänkande 2009/10:KrU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor. I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att ompröva den. I en annan motion föreslås att minst 6 miljoner kronor under en femårsperiod ska föras över från Forum för levande historias anslag till en internationell stiftelse vars syfte är att bevara Auschwitz-Birkenau. Andra motioner handlar bland annat om inrättandet av ett resurscentrum för fred och global utveckling och att utreda möjligheten att på offentlig plats hedra minnet av ambassadör Harald Edelstam.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:KrU10 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Museer och utställningar

Omröstning 2009/10:KrU7p2 Mål för politiken för det civila samhället

Votering: betänkande 2009/10:KrU7 En politik för det civila samhället, förslagspunkt 2 Mål för politiken för det civila samhället Riksdagen beslutar upphäva målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för politiken om det civila samhället som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:55

2010-03-03

Betänkande 2009/10:KrU8

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KrU8 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2009/10:UFöU3

Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:UFöU3 (pdf, 665 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)

Betänkande 2009/10:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om idrotts- och spelfrågor. Motionerna handlar om jämställdhet, hbt-frågor, idrottsetiskt arbete, dopning, integrerad handikappidrott, handikappanpassade idrottsanläggningar, idrottens särart, bolagisering och kommersialisering av idrottsrörelsen, stöd till barn- och ungdomsidrott samt glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via ATG och Svenska Spel.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2010-02-11 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KrU9 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrotts- och spelfrågor

Omröstning 2009/10:KrU6p6 Jämställd fritid och kultur

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 6 Jämställd fritid och kultur Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 41. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU6p1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 1 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr4. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m 81 0 0 15

2010-02-10

Omröstning 2009/10:KrU6p4 Homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner

Votering: betänkande 2009/10:KrU6 En strategi för ungdomspolitiken, förslagspunkt 4 Homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. s yrkande 4 och 2009/10:Kr298 av Agneta Berliner och Birgitta Ohlsson båda fpDatum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan

2010-02-10

Betänkande 2009/10:KrU7

Riksdagen beslutade om mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsyrkanden som bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2010-02-04 Debatt: 2010-02-18 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:KrU7 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: En politik för det civila samhället

Betänkande 2009/10:KrU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet. Den redovisade strategin innehåller också ett antal utgångspunkter för ungdomspolitiken samt ett antal strategiska utmaningar som ses som centrala för att uppnå de ungdomspolitiska målen. Strategin för ungdomspolitiken är ett led i arbetet med att följa upp den senaste ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd. Det handlingsprogram som var en del av propositionen har genomförts. Ett nytt handlingsprogram med åtgärder inom ungdomspolitikens fem huvudområden presenteras nu. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2010-01-28 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:KrU6 (pdf, 172 kB) Webb-tv debatt om förslag: En strategi för ungdomspolitiken
Paginering