Dokument & lagar (84 träffar)

Omröstning 2009/10:JuU27p1 Lag om mark- och miljödomstolar

Votering: betänkande 2009/10:JuU27 Mark- och miljödomstolar, förslagspunkt 1 Lag om mark- och miljödomstolar Riksdagen antar regeringens förslag 1 i bilaga 2 till lag om mark- och miljödomstolar utom såvitt avser 1 kap. 3 2 kap. 3 3 kap. 1 och 5 kap. 2 med det tillägget att lagförslaget tillförs en paragraf 2 kap. 3 vars

2010-06-21

Utlåtande 2009/10:JuU31

Under Sveriges ordförandeskap i EU utarbetades Stockholmsprogrammet. Programmet är en färdplan för rättsliga och inrikes frågor. Färdplanen ska ange ramarna för EU-arbetet när det gäller polis-, gräns- och tullsamarbete, räddningstjänst, rättsliga frågor, asyl, migration och viseringspolitik under 2010-2014. Kommissionen har sedan utarbetat en handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet. Justitieutskottet har nu lämnat synpunkter på det meddelande där kommissionen ber berörda parter att godkänna handlingsplanen. Justitieutskottet tycker att det är bra att få möjlighet att involveras i arbetet med att genomföra Stockholmsprogrammet i ett tidigt skede. Men meddelandet om handlingsplanen tillåter inte en ordentlig bedömning av de planerade åtgärderna. Handlingsplanen avviker i vissa avseenden från det fastställda Stockholmsprogrammet. Det är också svårt att utläsa vilka åtgärder i handlingsplanen som svarar mot vilka områden i Stockholmsprogrammet. Riksdagen avslutar härmed ärendet. Utlåtandet kommer nu att skickas till regeringskansliet och EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Utlåtande 2009/10:JuU31 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2009/10:JuU27

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar och ha hand om De mål som nu handläggs i miljödomstolarna. Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos regeringen. Huvuddelen av de mål som nu handläggs i fastighetsdomstolarna. Bakgrunden är att miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har många likheter. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:JuU27 (pdf, 4160 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mark- och miljödomstolar

Betänkande 2009/10:JuU35

Riksdagen har beslutat om en ändring i brottsbalken. Det är skrivningen i 36 kap. 1 b § brottsbalken som ska ändras. Ändringen innebär att människohandel, mindre grovt brott, också i fortsättningen kommer att omfattas av bestämmelsen om utvidgat förverkande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU35 (pdf, 22 kB)

Betänkande 2009/10:JuU34

Riksdagen har beslutat om en rättelse i brottsbalken. Den 19 maj beslutade riksdagen om ändringar i brottsbalken. Men på ett ställe blev skrivningen i lagtexten felaktig. Texten måste anpassas till en tidigare gjord ändring i 2 kap. 3 § brottsbalken, som trätt i kraft den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU34 (pdf, 25 kB)

Omröstning 2009/10:JuU25p1 Barn under 15 år som misstänks för brott

Votering: betänkande 2009/10:JuU25 Barn under 15 år som misstänks för brott, förslagspunkt 1 Barn under 15 år som misstänks för brott Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:105 och avslår

2010-06-02

Omröstning 2009/10:JuU21p2 En individuellt utformad verkställighetsplan

Votering: betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning, förslagspunkt 2 En individuellt utformad verkställighetsplan Riksdagen avslår framställning 2009/10:RRS21 punkt 1 och motion 2008/09:Ju379 yrkande 58. Datum: 2010-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2010-06-02

Omröstning 2009/10:JuU21p10 Utslussning och samverkan inför frigivning

Votering: betänkande 2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning, förslagspunkt 10 Utslussning och samverkan inför frigivning Riksdagen avslår framställning 2009/10:RRS21 punkt 2 och motionerna 2008/09:Ju379 yrkandena 59 och 60, 2008/09:Ju387, 2008/09:Ju389, 2008/09:Ju435 yrkande 5, 2009/10:Ju261, 2009/10:Ju394,

2010-06-02

Betänkande 2009/10:JuU25

Polisen ska utreda fler brott där den misstänkte är under 15 år. Det ska också bli tillåtet med drogtester under tvång. Det har riksdagen beslutat. I dag kan polisen göra en utredning som ligger till grund för socialtjänstens insatser. Men det är inte nödvändigt om den misstänkte är under 15 år. Nu ska lagen ändras. Polisen ska i framtiden som regel alltid inleda en utredning om straffet för det aktuella brottet är minst ett års fängelse. Då ska det också vara möjligt att ta blod- eller salivprov på den misstänkte för att därefter göra en DNA-analys. Det ska även bli tillåtet för polisen att med tvång drogtesta barn under 15 år. Den som misstänks vara narkotikapåverkad ska lämna till exempel blod- eller urinprov. Målet är att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-02 Beslut: 2010-06-02

Betänkande 2009/10:JuU25 (pdf, 607 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barn under 15 år som misstänks för brott

Betänkande 2009/10:JuU24

Riksdagen har beslutat att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det handlar om regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare och förslag om utnämning av domare som finns i en annan proposition, 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar. Det gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till justitieutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU24 (pdf, 21 kB)

Omröstning 2009/10:JuU23p1 Förlängd frist för huvudförhandling i mål med frihetsberövade vid tingsrätt

Votering: betänkande 2009/10:JuU23 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Förlängd frist för huvudförhandling i mål med frihetsberövade vid tingsrätt Riksdagen antar a 45 kap. 14 47 kap. 22 och 53 kap. 2 regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, och b regeringens

2010-05-26

Betänkande 2009/10:JuU21

Riksdagen har beslutat om en modernisering av fängelse- och häkteslagstiftning. Beslutet innebär i huvudsak att: Alla intagna ska få en plan för hur fängelsevistelsen bäst anpassas till deras behov. Kraven för att få permission förtydligas. Kriminalvården få nya kontrollmöjligheter, besökaren och intagna ska exempelvis kunna hållas åtskilda av glasrutor. Speciella restriktioner för häktade ska kunna överklagas. Kriminalvårdsnämnden avskaffas. Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen börjar gälla den 1 april 2011. Dessutom har Riksrevisionen granskat kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Riksdagen menar att lagförslaget även täcker detta ärende och att det därför kan avslutas.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 24
Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-06-02 Beslut: 2010-06-02

Betänkande 2009/10:JuU21 (pdf, 4127 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Yttrande 2009/10:JuU6y

2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 samt motioner

2010-05-20

Yttrande 2009/10:JuU6y (pdf, 26 kB)

Omröstning 2009/10:JuU33p12 Skadestånd vid sexköp

Votering: betänkande 2009/10:JuU33 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, förslagspunkt 12 Skadestånd vid sexköp Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande 4, 2009/10:Ju393 yrkande 3 och 2009/10:Ju427 yrkande 18. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU33p10 Uppehållstillstånd för människohandelsoffer

Votering: betänkande 2009/10:JuU33 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, förslagspunkt 10 Uppehållstillstånd för människohandelsoffer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 yrkande 24 och 2009/10:Sf332 yrkande 28. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU33p11 Skärpt straff för sexköp m.m.

Votering: betänkande 2009/10:JuU33 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, förslagspunkt 11 Skärpt straff för sexköp m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande 3, 2009/10:Ju247, 2009/10:Ju276 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ju293, 2009/10:Ju313, 2009/10:Ju319, 2009/10:Ju393 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ju396

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU33p1 Människohandelsbrottet m.m.

Votering: betänkande 2009/10:JuU33 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, förslagspunkt 1 Människohandelsbrottet m.m. Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:152 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU32p7 Skärpt straffskala för synnerligen grov våldtäkt

Votering: betänkande 2009/10:JuU32 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.förslagspunkt 7 Skärpt straffskala för synnerligen grov våldtäkt Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju13 yrkande 1. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU32p9 Lagstiftning mot stalkning

Votering: betänkande 2009/10:JuU32 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.förslagspunkt 9 Lagstiftning mot stalkning Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju13 yrkande 5. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m

2010-05-19

Omröstning 2009/10:JuU32p8 Översyn av brottsbalken

Votering: betänkande 2009/10:JuU32 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.förslagspunkt 8 Översyn av brottsbalken Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju10 yrkande 3. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 1 23 m 81 0 0

2010-05-19