Dokument & lagar (66 träffar)

Omröstning 2009/10:SfU6p1 Suspenderade balanseringsregler

Votering: betänkande 2009/10:SfU6 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet, förslagspunkt 1 Suspenderade balanseringsregler Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf2 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 1-3. Datum: 2009-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2009-10-21

Omröstning 2009/10:SfU6p2 Utjämnat värde för buffertfonden

Votering: betänkande 2009/10:SfU6 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet, förslagspunkt 2 Utjämnat värde för buffertfonden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:219 och avslår motionerna

2009-10-21

Betänkande 2009/10:SfU4

Högriskskyddet för sjuklönekostnader utökas för ungdomar som har aktivitetsersättning. Vidare förlängs rätten för en närstående att vårda en person som är svårt sjuk från 60 dagar till 100 dagar. Det blir också bli möjligt för någon annan än en ensamstående förälder att få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn när föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet. Barnet ska vara under tre år. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-10-22 Beslut: 2009-10-22

Betänkande 2009/10:SfU4 (pdf, 729 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Betänkande 2009/10:SfU5

Från den 1 januari 2010 ska en ny lag reglera hur förmögenhet beräknas för den som ansöker om vissa förmåner inom socialförsäkringen och studiestödet. Den statliga förmögenhetsskatten avskaffades från och med taxeringsåret 2008. Sedan dess har förmögenhetsbegreppet varit knutet till den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Nu kopplas det till den nya lagen i stället. Förmögenhetsprövningen slopas i fråga om underhållsstöd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men beslutade om en ändrad övergångsbestämmelse i förslaget om underhållsstöd. Den innebär att lagändringen beträffande återbetalningsskyldighet tillämpas först från den 1 februari 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-10-22 Beslut: 2009-10-22

Betänkande 2009/10:SfU5 (pdf, 470 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

Betänkande 2009/10:SfU6

Skulderna i pensionssystemet är för första gången större än tillgångarna. Det beror främst på att värdet på AP-fonderna (allmänna pensionsfonderna) har sjunkit till följd av den ekonomiska krisen 2008. Pensionerna förväntas därför minska 2010. Riksdagen har nu sagt ja till ett regeringsförslag som går ut på att pensionssystemet blir mindre känsligt för svängningar på börsen. Beslutet innebär att vid uträkningen av balanstalet inom ålderspensionssystemet ska AP-fondernas värde beräknas som ett medelvärde för de tre senaste åren. I dag används marknadsvärdet för det senaste året. Balanstalet är kvoten mellan pensionssystemets totala tillgångar och skulder. Är skulderna större än tillgångarna blir balanstalet negativt, vilket påverkar den årliga omräkningen av de inkomstgrundade pensionerna. Beslutet börjar gälla den 25 november 2009 och tillämpas första gången när balanstalet fastställs för 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-10-14 Beslut: 2009-10-21

Betänkande 2009/10:SfU6 (pdf, 127 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet

Betänkande 2009/10:SfU3

Regeringen vill skapa en ny statlig myndighet som ska ansvara för administrationen av pensioner – Pensionsmyndigheten. Från och med den 1 januari ska den nya myndigheten ta över viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från Premiepensionsmyndigheten. Tanken är att samla ansvaret för pensionsutbetalningarna på ett och samma ställe. Att därmed skapa en effektivare och billigare administration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-09-24 Debatt: 2009-10-14 Beslut: 2009-10-21

Betänkande 2009/10:SfU3 (pdf, 7774 kB)