Dokument & lagar (153 träffar)

utskottsdokument 2009/10:24710E

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10 Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor. Till utskottets

2010-10-13

utskottsdokument 2009/10:247110

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2009/10:UFöU Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2009/10 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2010-10-07

Betänkande 2009/10:SfU20

Behandlingen av förslag skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det gäller regeringens proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken. Det gäller också övriga förslag som kan komma att hänvisas till utskottet under resten av riksdagsåret 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 1899-01-01 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:SfU20 (pdf, 15 kB)

Omröstning 2009/10:SfU18p1 Åtgärder mot familjeseparation

Votering: betänkande 2009/10:SfU18 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet, förslagspunkt 1 Åtgärder mot familjeseparation Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:137 och avslår motion 2009/10:Sf12. Datum: 2010-05-26

2010-05-26

Betänkande 2009/10:SfU19

Rikspolisstyrelsen får göra avtal med andra länders myndigheter om omlokalisering av personer som har en stark hotbild emot sig. Dessa personer kallas för skyddspersoner. Meningen är att skyddspersonen ska få hjälp att bosätta sig och skapa en ny framtid i det land som han eller hon omplaceras till. Men för närvarande saknas bestämmelser som gör att uppehållstillstånd i Sverige kan beviljas enbart för att någon är en skyddsperson. Riksdagen har därför sagt ja till en ny grund för uppehållstillstånd. Utländska skyddspersoner och deras närstående som omlokaliseras till Sverige ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år. Därefter ska skyddspersoner och deras närstående kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-18 Debatt: 2010-05-27 Beslut: 2010-06-02

Betänkande 2009/10:SfU19 (pdf, 185 kB)

Betänkande 2009/10:SfU18

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan. Riksdagen har därför beslutat om ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Beslutet berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige. Lagen börja gälla från den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:SfU18 (pdf, 223 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Betänkande 2009/10:SfU16

Egenavgifterna ska sänkas med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Syftet är att göra det mer attraktivt att starta eget. Egenavgifter är de sociala avgifter egenföretagare betalar för att bland annat finansiera socialförsäkringssystemet. För att företagaren ska få lägre egenavgift måste beräkningsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Han eller hon måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Särskilda bestämmelser ska bland annat gälla för egenföretagare som har flera verksamhetsområden och för handelsbolag. De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2010. De ska tillämpas på inkomster som företagaren fått efter den 31 december 2009. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:SfU16 (pdf, 335 kB)

Betänkande 2009/10:SfU15

Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare. Socialförsäkringsutskottet har behandlat de delar av beslutet som handlar om sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna berör främst egenföretagare. Förändringarna innebär i huvudsak: Under de två första åren ska en nybliven företagare ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar vad en anställd person skulle få för ett liknande arbete. Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning ska i fortsättningen inte begränsas till vad en anställd skulle ha fått i lön för ett liknande arbete. Ersättningen baseras på nettoinkomsten i företaget. Egenföretagare ska kunna ta ut tillfällig föräldrapenning på villkor som mer liknar dem som gäller för anställda. Karenstiden för sjukpenningen utökas från en till sju dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid. Alla arbetsgivare ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Ett högkostnadsskydd för de anställdas sjuklönekostnader införs därför. Förslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-20 Beslut: 2010-05-20

Betänkande 2009/10:SfU15 (pdf, 1882 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trygghetssystemen för företagare – sjuk- och föräldraförsäkringen

Betänkande 2009/10:SfU17

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska bli mer flexibel. Kommuner och landsting i olika län ska i fortsättningen kunna vara medlemmar i ett och samma samordningsförbund. I dag måste de komma från samma län. Finansiell samordning innebär att Försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting frivilligt samverkar om rehabilitering för att få människor tillbaka i arbete. Samordningen drivs genom ett samordningsförbund med pengar som i budgeten lagts undan för sjukpenning. Målgruppen är människor som är i behov av rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Bestämmelserna börjar att gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-27 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:SfU17 (pdf, 764 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utökad finansiell samordning, m.m.

Omröstning 2009/10:SfU14p5 Väpnad konflikt m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Väpnad konflikt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 26, 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 12 och 13 samt 2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 7. Datum: 2010-04-21 Omröstning

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p36 Visum

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 36 Visum Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 2, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 15, 43 och 48 samt 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 29. Datum: 2010-04-21 Omröstning i

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p33 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 33 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 28, 31, 33, 35 och 41, 2009/10:Sf246 av Solveig Hellquist fp2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p17 Arbetstillstånd för papperslösa m.fl.

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Arbetstillstånd för papperslösa m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf288 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Karlsson i Uppsala båda m2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. v i

2010-04-21

Omröstning 2009/10:SfU14p11 Synnerligen ömmande omständigheter

Votering: betänkande 2009/10:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Synnerligen ömmande omständigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 32, 2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund båda kd yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande

2010-04-21

Betänkande 2009/10:SfU14

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om migration och asylpolitik. Totalt rör det sig om 48 stycken som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns förslag som handlar om klimatflyktingar, begreppet väpnad konflikt och flyktingstatus för hbt-personer. Andra tar upp barn i riskzonen för människohandel och mottagande av ensamkommande flyktingbarn . Flera motioner tar även upp frågor om samarbetet inom EU. I de flesta fall motiveras beslutet med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 41
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:SfU14 (pdf, 546 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik

Omröstning 2009/10:SfU12p4 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 19 i denna del och 2009/10:Sf277 av Aleksander Gabelic sDatum: 2010-03-10

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p2 Lagförslaget

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 2 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:77 och avslår motionerna 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 2 och

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1, 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. mp2009/10:Sf11 av Veronica

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p3 Uppskjuten invandringsprövning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 3 Uppskjuten invandringsprövning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 36, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 21, 2009/10:Sf276 av Susanne Eberstein s och 2009/10:Sf334 av Kjell

2010-03-10

Betänkande 2009/10:SfU12

Riksdagen har beslutat om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga. Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2010.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:SfU12 (pdf, 221 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försörjningskrav vid anhöriginvandring