Dokument & lagar (70 träffar)

Omröstning 2009/10:FiU40p1 Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2009/10:FiU40 Utlåtande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2010-06-23 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2010-06-23

Omröstning 2009/10:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:100 punkt 1 och

2010-06-23

Omröstning 2009/10:FiU31p3 Skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten och etablering av ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag

Votering: betänkande 2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut, förslagspunkt 3 Skärpt reglering av kreditvärderingsinstituten och etablering av ett oberoende statligt kreditvärderingsföretag Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi16 av Ulla Andersson m.fl. v yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-06-22

Omröstning 2009/10:FiU31p1 Samarbete vid särskild begäran

Votering: betänkande 2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut, förslagspunkt 1 Samarbete vid särskild begäran Riksdagen antar, i den ordning som anges i 10 kap. 5 regeringsformen om kvalificerad majoritet, 3 regeringens förslag till lag om kreditvärderingsinstitut. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:217 i denna

2010-06-22

Omröstning 2009/10:FiU32p1 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Votering: betänkande 2009/10:FiU32 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, förslagspunkt 1 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning 1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen 1973:1173lagförslag 2.1med den ändringen att 9,

2010-06-17

Omröstning 2009/10:FiU19p2 Stöd till den kommunala sektorn

Votering: betänkande 2009/10:FiU19 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009, förslagspunkt 2 Stöd till den kommunala sektorn Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi14. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 88

2010-06-17

Omröstning 2009/10:FiU21p5 Anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem

Votering: betänkande 2009/10:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2010, förslagspunkt 5 Anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta om anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:99 punkt 6 i denna del. Datum:

2010-06-16

Omröstning 2009/10:FiU21p16 Kompletterande planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt

Votering: betänkande 2009/10:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2010, förslagspunkt 16 Kompletterande planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om en planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för 2010-2021. Därmed bifaller riksdagen proposition

2010-06-16

Omröstning 2009/10:FiU38p1 Mål för förvaltningspolitiken

Votering: betänkande 2009/10:FiU38 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, förslagspunkt 1 Mål för förvaltningspolitiken Riksdagen godkänner det mål för förvaltningspolitiken som regeringen föreslår och godkänner att det tidigare målet upphör att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:175

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU33p2 Förslaget i regeringens proposition om tidsbegränsning av undantaget

Votering: betänkande 2009/10:FiU33 Upphandling från statliga och kommunala företag, förslagspunkt 2 Förslaget i regeringens proposition om tidsbegränsning av undantaget Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2007:1091 om offentlig upphandling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:134

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU22p2 Miljöhänsyn vid upphandling

Votering: betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, förslagspunkt 2 Miljöhänsyn vid upphandling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi233 av Olle Thorell s2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 105, 2009/10:N336 av Jan Lindholm mp yrkande 2 och 2009/10:N338 av Per Bolund m.fl. mp yrkande

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU22p8 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94

Votering: betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, förslagspunkt 8 Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94 Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi216 av Lennart Axelsson s2009/10:Fi230 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein båda s2009/10:Fi252

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU22p1 Regeringens proposition

Votering: betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, förslagspunkt 1 Regeringens proposition Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2007:1091 om offentlig upphandling med den ändringen att 2 kap. 10 a ska betecknas 2 kap. 9 b samt att 12 kap. 2 och 13 kap. 5 får den

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU22p11 Innovativ upphandling

Votering: betänkande 2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, förslagspunkt 11 Innovativ upphandling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi247 av Kent Persson m.fl. v yrkandena 2 och 3 samt 2009/10:Sk244 av Karin Pilsäter m.fl. fp yrkande 3. Datum: 2010-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-06-02

Omröstning 2009/10:FiU18p12 Sparbankerna

Votering: betänkande 2009/10:FiU18 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 12 Sparbankerna Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi221 av Ulla Andersson m.fl. v yrkandena 1-3. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 3 0 22 m 83

2010-04-28

Omröstning 2009/10:FiU23p2 Sveriges förhållande till euron

Votering: betänkande 2009/10:FiU23 Riksbankens förvaltning 2009, förslagspunkt 2 Sveriges förhållande till euron Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi201 av Jörgen Johansson och Johan Linander båda c2009/10:Fi225 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg båda m yrkande 2, 2009/10:Fi238 av Max Andersson m.fl. mp2009/10:Fi282

2010-04-14

Omröstning 2009/10:FiU35p1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB (publ)

Votering: betänkande 2009/10:FiU35 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB publ Riksdagen bemyndigar regeringen dels att för statens räkning, på vissa villkor, delta i en nyemission i SAS AB publ genom att teckna sin pro rata-andel av den föreslagna nyemissionen upp till ett belopp

2010-03-25

Omröstning 2009/10:FiU35p4 Fortlöpande information från regeringen om tillståndet i SAS

Votering: betänkande 2009/10:FiU35 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 4 Fortlöpande information från regeringen om tillståndet i SAS Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi5 av Thomas Östros m.fl. s yrkande 1 och 2009/10:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2010-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-03-25

Omröstning 2009/10:FiU35p3 Svenska statens fortsatta ägande i SAS

Votering: betänkande 2009/10:FiU35 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 3 Svenska statens fortsatta ägande i SAS Riksdagen bemyndigar regeringen att vid lämplig tidpunkt vidta följande åtgärder, var för sig eller i kombination, a minska ägandet i SAS genom att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet eller genom utspädning

2010-03-25

Omröstning 2009/10:FiU35p2 En genomgripande analys och kartläggning av SAS

Votering: betänkande 2009/10:FiU35 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 2 En genomgripande analys och kartläggning av SAS Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi5 yrkande 2 och 2009/10:Fi6 yrkande 2. Datum: 2010-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-03-25

Paginering