Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:82

Riksdagens Skrifvelse N:o 82. 1 N:o 82. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1897. Andra Kammaren den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vidtagande af åtgärder för kontroll öfver vården och förvaltningen af fromma stiftelser inom landet. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtanden

1897-05-08

Riksdagsskrivelse 1897:82 (pdf, 229 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:81

Riksdagens SJcrifvelsc N:o 81. 5 N:o 81. Uppläst och godkänd åt Riksdagens Första Kammare den 8 maj 1897. Andra Kammare den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utredning, huruvida eg föreskrift borde meddelas derom, att tändstickor, i hvilkas tändmassa vanlig fosfor ingår, eg må till riket införas eller

1897-05-08

Riksdagsskrivelse 1897:81 (pdf, 190 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:80

Riksdagens Skrifvelse N:o 80. 1 N:o 80. Uppläst och godkänd af Riksdagens Första Kammare den 8 maj 1897. af Kiksdagens Andra Kammare den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beredande af ordnade förhållanden med afseende å vissa kringvandrare, i synnerhet de s. k. tattarne. Första Kammarens tillfälliga utskotts

1897-05-08

Riksdagsskrivelse 1897:80 (pdf, 287 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 13 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 med förslag till lag angående vapenöfning för utrönande af härens krigsberedskap, dels Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:70 (pdf, 183 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:69

Riksdagens Skrifvelse N:o 69. 11 N:o 69. Uppläst och godkänd hoä Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar med afseende å delning af Hernösands stift, dels ock Konql. Maj:ts proposition n:o

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:69 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:68

Riksdagens Skrifvelse N:o 68. 7 N:o 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Konql. Maj:ts till Riksdagen gjorda framställningar dels med förslag till förordning angående skyddskoppympningen i riket, dels ock om höjning af anslag

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:68 (pdf, 294 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:67

Riksdagens Skrifvelse N:o 67. 1 N:o 67. Uppläst, och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897, Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående lönereglering för lärare vid småskolor m. m. Sammansätta stats- och lagutskottets

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:67 (pdf, 371 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:65

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 65. C:o 65. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående ändrade grunder för den kommunala beskattningen. Lagutskottets utlåtande n:0 24 och memorial n:o 83.Till Konungen. Vid innevarande

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:65 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:64

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 64. ST:o 64. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag om beräkning i vissa fall af tid, som afses i förordningen angående patent, i lagen om skydd för varumärken

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:64 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:63

Riksdagens Skrifvelse N:o 63. 1 DT:o Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om ändrade bestämmelser angående styrkande af hinderslöshet för ingående af äktenskap. Lagutskottets utlåtande n:o 15.Till Konungen. Vid

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:63 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:62

Riksdagens Skrifvelse N:o 62. 1 N:o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1897. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner angående ändring i pr ester skåpets aflöningsförhållanden. Sammansätta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 7.Till K onungen. Frågan

1897-05-05

Riksdagsskrivelse 1897:62 (pdf, 688 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:61

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 61 N:o 61. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 Maj 1897. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende. Statsutskottets utlåtande

1897-05-03

Riksdagsskrivelse 1897:61 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:60

Riksdagens Skrifvelse N:o 60. 7 N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1897. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende, dels ock Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen

1897-05-03

Riksdagsskrivelse 1897:60 (pdf, 226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 34. Måndagen den 3 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Herr riksdagsman Karl Hultkrantz lider af ögonlocksinflammation eonjunctivitis acuta och är på grund häraf tills

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:34 (pdf, 2473 kB)

Riksdagens protokoll 1897:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 26. Måndagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Upplästes följande till kammaren inkomna skrifvelse: Till Riksdagen. Vördsammast får jag härmed afsäga mig det af Riksdagen gifna uppdrag att vara justieombudsmannens efterträdare. Stockholm den 3 maj 1897. Herman

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:26 (pdf, 3295 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:59

Riksdagens Skrifvelse N:o 5.9. 5 N:o 59. Uppläst och godkänd hos Forsta Kammaren den 30 april 1897. Andra Kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående försäljning af kongl. dramatiska teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten n:o 41 i qvarteret

1897-04-30

Riksdagsskrivelse 1897:59 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 3 N:o 58. Uppläet och godkänd hos Företa Kammaren den 30 april 1897. Andra Kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen, tjanledning af Kongl. Maj.ts proposition angående ändring ifbestämmelserna rörande ett UddevallaVenersborgHerrljunga jernvägsaktiebolag beviljadt statslån. Statsutskottets

1897-04-30

Riksdagsskrivelse 1897:58 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:57

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 57. N:o 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 30 april 1897. Andra Kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till fulhnägtige i riksgäldskontor et, angående nedsättning af räntan å uteblifna inbetalningsbelopp för lån från riksgäldskontoret till understödjande af enskilda jernvägsanläggningar.

1897-04-30

Riksdagsskrivelse 1897:57 (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:56

Riksdagens Skrifvelse N:o 56. 1 N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 30 april 1897. Andra Kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående nedsättning af räntan å uteblifna inbetalningsbelopp för lån från riksgäldskontoret till understödjande af enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets

1897-04-30

Riksdagsskrivelse 1897:56 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:55

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 55. N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 30 april 1897. Andra Kammaren 30 april 1897. Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående statsbidrag för utrotande af ollonborrar. Statsutskottets utlåtande n:o 29.Till Konungen. I en den 22

1897-04-30

Riksdagsskrivelse 1897:55 (pdf, 137 kB)