Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:38

Riksdagens Skrifvelse N:o 38. 7 N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 april 1897. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 41 konkurslagen den 18 september 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 7.Till Konungen.

1897-04-24

Riksdagsskrivelse 1897:38 (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:37

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 37. N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 april 1897 Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrade föreskrifter rörande bestämmande af arfvode åt konkursförvaltning. Lagutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. Vid innevarande

1897-04-24

Riksdagsskrivelse 1897:37 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:36

Riksdagens Skrifvelse N:o 36. 3 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 april 1897. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till förändrad lydelse af 11 2 mom. i förordningen angående allmänt ordnande af pr ester skåpets inkomster

1897-04-24

Riksdagsskrivelse 1897:36 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:35

Riksdagens Skrifvelse N:o 35. 1 N:o 35. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 24 april 1897. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående bevisning inför råtta, lag angående ändrad lydelse af 5 kap. 1 ärfdabalken, lag angående

1897-04-24

Riksdagsskrivelse 1897:35 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:34

Riksdagens Skrifvelse N:o 34. 1 4 N:o 34. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 april 1897. Andra Kammaren den 24 Biksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 12 samt memorial n:is 13 och 15.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna

1897-04-24

Riksdagsskrivelse 1897:34 (pdf, 496 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:33

30 Riksdagens Skrifvelse No 33. N:o 33. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition i fråga om öfverlåtande å Karlskrona stad af kronans vattenledning derstädes jemte dertill hörande vattenfall, fastighet

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:33 (pdf, 322 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:32

Riksdagens Skrifvelse N:o 32. 27 N:o 32. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till staden Sundsvall af viss, statens jernvågar tillhörig mark. Statsutskottets utlåtande n:o 27.Till

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:32 (pdf, 216 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:31

Riksdagens Skrifvelse N-o 31. 25 N:o 31. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående försäljning af den kronan såsom danaarf tillfallna lågenheten Lilla Hyddan å Örebro stads område. Statsutskottets

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:31 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:30

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 30. N:o 30. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Anna Kristina Lindblom. Statsutskottets utlåtande n:o

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:30 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:29

22 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition angående ett jordbyte å förra kronojagbacken Skämbylöth eller Åkerbyhult n:o 1 i Södermanlands län. Statsutskottets utlåtande

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:29 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:28

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 28. N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 jRiksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Map.ts proposition angående försäljning af två under förra militiebostället Tima n:o 1 om 5 Vs mantal i Östergötlands län lydande lägenheter.

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:28 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:27

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 27. N:o 27. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition angående upplåtelse af mark från förra militiebostättet I 3/s mantal n:o 3 Sunnanå eller Strömsholm för en vattenledning

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:27 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:26

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 26. N:o 26. Uppläst ocli godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af förra militiebostället 1 Ve mantal Åsmundgården n:o 1 i Jemtlands län. Statsutskottets utlåtande

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:26 (pdf, 180 kB)

Riksdagens protokoll 1897:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 8 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets nästlidne dag bordlagda memorial n:o 44, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslagen under riksstatens nionde

1897-04-21

Riksdagens protokoll 1897:21 (pdf, 3117 kB)

Riksdagens protokoll 1897:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 28. Lördagen den 10 april. Kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 2 och 3 dennes förda protokoll. 2. Föredrogs till en början Första Kammarens protokollsutdrag n:o 178, innefattande delgifning af kammarens beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande

1897-04-20

Riksdagens protokoll 1897:28 (pdf, 2420 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:25

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 25. N:o 25. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 april 1897. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upphäfvande af förbudet mot införsel af bränvin till lappmarkerna. Bevillningsutskottets betänkande n:o 9.Till Konungen. Nu gällande stadganden om förbud

1897-04-06

Riksdagsskrivelse 1897:25 (pdf, 177 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne mars. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren meddela, att, enligt i dag i talmanskonferensen träffad öfverenskommelse, nästa vecka arbetsplena komma att hållas

1897-04-04

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 655 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:24

Riksdagens Skrifvelse N:o 24. 13 N:o 24. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anslag för tillbyggnad af det åt telegrafverket upplåtna hus vid Skeppsbron i Stockholm.

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:24 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:23

Biksdagens Förordnande N:o 23, 11 N:o 23. Uppläst och godkänåt hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren den 2 Riksdagens förordnande för tre suppleanter för Riksdagens fullmägtige i riksgäldskontor et. Yi, Svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att, sedan, i öfverensstämmelse

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:23 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:22

10 Riksdagens Förordnande N:o 22. N:o 22. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren den 2 Riksdagens förordnande för två fullmägtige i riksgäld skönt or et. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att, sedan, i öfverensstämmelse med 71 riksdagsordningen,

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:22 (pdf, 129 kB)