Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:21

8 Riksdagens Förordnande N:o äi. No 21. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren den 2 Riksdagens förordnande för tre suppleanter för Riksdagens fullmägtige i riksbanken. i U.ur im.AAt-Jiol r. År o Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att,

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:21 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:20

Riksdagens Förordnande N:o 20. 7 N:o 20. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren 2 Riksdagens förordnande för två fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligt:att,sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna i 72

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:20 (pdf, 136 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:19

Riksdagens Skrifvelse N:o 19. 5 IT i0 7 7i.hTT N:o 19. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 april 1897. f r Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af två fullmägtige i riksgäldskontor et och tre suppleanter för Riksdagens samtlige fullmägtige derstädes. Till Konungen. Riksdagen

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:19 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:18

Riksdagens Skrifvelse N:o 18. 3 N:o 18. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 april 1897. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af två fullmägtige i riksbanken och tre suppleanter för Riksdagens samtlige fullmägtige i nämnda bank. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att

1897-04-02

Riksdagsskrivelse 1897:18 (pdf, 157 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:17

Riksdagens Skrifvelse N:o IT. 1 ff:o 17. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 30 mars 1897. Andra Kammaren den 30 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 4.Till Konungen. Uti en inom Riksdagen väckt motion kar förslag framstälts om befrielse för afliden

1897-03-30

Riksdagsskrivelse 1897:17 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:16

Riksdagens Skrifvelse N:e 16. 31 N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 mars 1897. Andra Kammaren- den Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående, förhöjning af tullsatserna å vissa slag af hudar och skinn samt skodon. Bevillningsutskottets betänkande n:o 3 och memorial n.o 6.Till Konungen. Enligt gällande

1897-03-26

Riksdagsskrivelse 1897:16 (pdf, 162 kB)

Riksdagens protokoll 1897:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 20. Lördagen den 27 mars. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående punkterna 2 och ningsutskottets betänkande n:o 9 angående vilkoren för af bränvin. Enligt förut gjord anteckning lemnades ordet till 3 i bevill- Angående försäljning förslag om J andrad fördelning

1897-03-24

Riksdagens protokoll 1897:20 (pdf, 3510 kB)

Riksdagens protokoll 1897:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 17. Onsdagen den 31 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet von Krusenstjerna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående anvisande af medel för Sveriges deltagande i 1900 års verldsutställning i Paris och 2:o

1897-03-23

Riksdagens protokoll 1897:17 (pdf, 1457 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:15

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 15. N:o 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 mars 1897. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maf.ts proposition med förslag till lag angående Kongl. Maf.ts högsta domstols tjenstgöring på afdelning ar, dels ock Kongl. Maj:ts i

1897-03-20

Riksdagsskrivelse 1897:15 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 18. Tisdagen den 23 mars. Kl. Y2 e. m. 1. Justerades protokoll för den 16 i denna månad. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr pastor L. Dahlstedt är af sjukdom influenza tills vidare hindrad att bevista

1897-03-19

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 1554 kB)

Riksdagens protokoll 1897:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 14. Lördagen den 20 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kong.Maj:ts nådiga proosition till Riksdagen angående byte af mark mellan kronan och resterviks stad. Justerades protokollet för den 13 innevarande månad. Upplästes och godkändes

1897-03-19

Riksdagens protokoll 1897:14 (pdf, 3357 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:14

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 14. N:o 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1897. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar angående postverket. Statsutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. I den till Riksdagen

1897-03-17

Riksdagsskrivelse 1897:14 (pdf, 398 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:13

Riksdagens Skrifvelse N:o 13. 17 N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till fullmågtige i riksgäldskontoret, i anledning af verkstad granskning af fullmågtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem gemensamt lemnade

1897-03-17

Riksdagsskrivelse 1897:13 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:12

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 12. N:o 12. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1897. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till fullmågtige i riksbanken, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det. dem gemensamt

1897-03-17

Riksdagsskrivelse 1897:12 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:11

Riksdagens Skrifvelse N:o 11. 15 N:o It Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 mars 1897. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet senast tillerkändes fullmägtige i nämnda kmtor.

1897-03-17

Riksdagsskrivelse 1897:11 (pdf, 107 kB)

Riksdagens protokoll 1897:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 17 mars. Kl. 7 e. m. 1. Anmäldes och godkändes följande inkomna förslag till Riksdagens skrivelser, nemligen: från statsutskottet: n:o 11, till fullmägtige i riksgäldskontor, angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet

1897-03-17

Riksdagens protokoll 1897:16 (pdf, 2566 kB)

Riksdagens protokoll 1897:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 14. Lördagen den 13 mars. KL 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. 1. Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 10, till Konungen, i anledning af dels

1897-03-16

Riksdagens protokoll 1897:14 (pdf, 3413 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:10

12 Biksdagens Skrifvelse N:o 10. N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1897-Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar af förordningen angående patent den 16 maj 1884, dels ock väckt motion

1897-03-13

Riksdagsskrivelse 1897:10 (pdf, 221 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:9

Riksdagens Skrifvelse N:o 9. 11 N:o 9. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 mars 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 13.Till Konungen.

1897-03-12

Riksdagsskrivelse 1897:9 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 1897:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 13 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 6 innevarande mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare lektor Magnus Höjer lider af influensa och kan på grund deraf tills vidare

1897-03-12

Riksdagens protokoll 1897:13 (pdf, 2521 kB)