Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 12. Lördagen den 13 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Att kaptenen herr C. E. Casparsson till följe en tarmkatarr är förhindrad att för närvarande lemna sin bostad,

1897-03-12

Riksdagens protokoll 1897:12 (pdf, 2667 kB)

Riksdagens protokoll 1897:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o ii. Onsdagen den 10 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 3 i denna månad. Upplästes två inlemnade läkareintyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens första kammare herr landshöfding C. Treffenberg lider af akut febersjukdom Influenza

1897-03-09

Riksdagens protokoll 1897:11 (pdf, 1677 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:8

10 Riksdagens Förordnande N:o 8. N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 mars 1897. Andra Kammaren den 6 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. m. II. E. M. Bohman att vara Riksdagens justiteombudsmans suppleant. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligatt,

1897-03-06

Riksdagsskrivelse 1897:8 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:7

Riksdagens Förordnande N:o 7. 9 N:o 7. Uppläst och godkändt hos Första kammaren den 6 mars 1897. Andra kammaren den 6 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. m. A. F. Thollander att vara Riksdagens justitieombudsman. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Eiksdag församlade äro, göre veterligt:att,

1897-03-06

Riksdagsskrivelse 1897:7 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:6

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 6. N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 mars 1897. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af justitieombudsman och suppleant för honom. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 24 sistlidne februari, i enlighet med 96 och 97

1897-03-06

Riksdagsskrivelse 1897:6 (pdf, 114 kB)

Riksdagens protokoll 1897:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 12, Tisdagen den 9 mars. Kl. V, 3 e. m. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1- Justerades protokollet för den 2 innevarande mars. 2. Efter föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens hord hvilande proposition, angående

1897-03-06

Riksdagens protokoll 1897:12 (pdf, 3110 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:5

Riksdagens Skrifvelse N:o 5. 7 N:o 5. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 februari 1897. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag, innefattande särskilda bestämmelser om jernväg saktiebolag. Lagutskottets utlåtande n:o 3.Till Konungen.

1897-02-26

Riksdagsskrivelse 1897:5 (pdf, 120 kB)

Riksdagens protokoll 1897:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 24. Tisdagen den 6 april. Kl. V2 3 e. m. I Justerades protokollet för den 30 nästförflutna mars. 2. Anmäldes ock godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 25, till Konungen, angående upphäfvande af förbudet mot införsel af bränvin till lappmarkerna.

1897-02-26

Riksdagens protokoll 1897:24 (pdf, 4049 kB)

Riksdagens protokoll 1897:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 20 Onsdagen den 7 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Herr statsrådet friherre Akerhielm aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professorn G. Dillner. Fortsattes föredragningen af statsutskottets

1897-02-26

Riksdagens protokoll 1897:20 (pdf, 2145 kB)

Riksdagens protokoll 1897:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 19. Onsdagen den 7 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 31 nästlidne mars. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial n:o 44, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslagen under riksstatens nionde

1897-02-26

Riksdagens protokoll 1897:19 (pdf, 3437 kB)

Riksdagens protokoll 1897:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 7. Fredagen den 26 februari. Kl. Y2 3 e. m. I Justerades protokollet för den 19 i denna månad. 2. Till kammaren kade inkommit två, så lydande protokoll: År 1897 den 24 februari sammanträdde kamrarnes valmän för att utse Riksdagens justitieombudsman och befunnos, efter valförrättningens

1897-02-26

Riksdagens protokoll 1897:7 (pdf, 3036 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:4

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 4. N:o 4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 februari 1897. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar af lagen om skydd för varumärken den 5 juli 1884. Lagutskottets utlåtande

1897-02-24

Riksdagsskrivelse 1897:4 (pdf, 131 kB)

Riksdagens protokoll 1897:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 5. Tisdagen den 16 februari. Kl. 1/2 3 e. m. I Justerades protokollet för den 8 i denna månad. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare friherre W. G. von Schwerin, som lider af Influenza, är till följd deraf

1897-02-23

Riksdagens protokoll 1897:5 (pdf, 3400 kB)

Riksdagens protokoll 1897:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 2 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollet för den 23 nästlidne februari. Anmäldes och bordlädes sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 1, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges

1897-02-20

Riksdagens protokoll 1897:9 (pdf, 1767 kB)

Riksdagens protokoll 1897:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 6. Fredagen den 19 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Justerades protokollet för den 12 i denna månad. Upplästes följande två ingifna läkareintyg: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr E. Larsson till följd af akut bronchit är hindrad lemna sina rum,

1897-02-20

Riksdagens protokoll 1897:6 (pdf, 3687 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:3

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 3. N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 februari 1897. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående anslag till reseunderstöd åt arbetare för besökande af 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm.

1897-02-16

Riksdagsskrivelse 1897:3 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:2

2 Riksdagens Förordnande N:o 2. N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 februari 1897. Andra Kammaren den 16 Riksdagens förordnanden för komiterade för tryckfrihetens vård. Eiksdagens förordnande för f. d. Eiksarkivarien, en af de aderton i svenska akademien, kommendören med stora korset af Kongl. Maj:ts

1897-02-16

Riksdagsskrivelse 1897:2 (pdf, 145 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:1

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 februari 1897. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående verkstad omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. Till Konungen. Den i öfverensstämmelse med 103 regeringsformen och 69 riksdagsordningen valda nämnd

1897-02-16

Riksdagsskrivelse 1897:1 (pdf, 122 kB)

Riksdagens protokoll 1897:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 12 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran statsutskottets den 10 innevarande månad bordlagda utlåtanden n:is 24 och 11 äfvensom lagutskottets samma dag bordlagda utlåtanden n:is 1 och 2.

1897-02-15

Riksdagens protokoll 1897:5 (pdf, 724 kB)

Riksdagens protokoll 1897:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 4. Lördagen den 6 februari. Kl. 11 f. m. l. Justerades de i kammarens sammanträden den 28 och 29 nästförflutne januari förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksdagsmannen herr Johan Anderson i Tenhult lider af ulcus anticruris,

1897-02-12

Riksdagens protokoll 1897:4 (pdf, 1378 kB)