Dokument & lagar (210 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 27. Torsdagen den 8 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början bankoutskottets Om användarnutlåtande n:o 8, med anledning af väckta förslag om användande af de a hank-bankovinsten för 1896. 6r

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:27 (pdf, 4263 kB)

Riksdagens protokoll 1897:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 12 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran statsutskottets den 10 innevarande månad bordlagda utlåtanden n:is 24 och 11 äfvensom lagutskottets samma dag bordlagda utlåtanden n:is 1 och 2.

1897-02-15

Riksdagens protokoll 1897:5 (pdf, 724 kB)

Riksdagens protokoll 1897:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 3. Torsdagen den 28 januari, Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. Föredrogs herr von Strokirchs nästlidne dag bordlagda motion, n:o 9, om ersättande med statsmedel af allmänna bevillningen för år 1897. Herr von Strokirch:På

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:3 (pdf, 444 kB)

Riksdagens protokoll 1897:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 2. Måndagen den 25 Januari. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Friherre von Otter anmälde, att han ankommit till riksdagen. Herr statsrådet Annerstedt ahemnade dels Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o med förslag till lag angående bevisning

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:2 (pdf, 851 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne mars. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren meddela, att, enligt i dag i talmanskonferensen träffad öfverenskommelse, nästa vecka arbetsplena komma att hållas

1897-04-04

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 655 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Riksdagens protokoll 1897:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 17. Lördagen den 20 mars. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 13 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. C. B. Wersäll aflemnade Kongl. Mai:ts proposition angående byte af mark mellan kronan och Vesterviks stad hvilken proposition bordlädes. 3. Efter föredragning,

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:17 (pdf, 3640 kB)

Riksdagens protokoll 1897:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o i o. Onsdagen den 3 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Efter föredragning, hvart för sig, af statsutskottets utlåtanden: n:o 26, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning af den kronan såsom danaarf tillfallna lägenheten

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:10 (pdf, 4010 kB)

Riksdagens protokoll 1897:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 6. Fredagen den 19 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Justerades protokollet för den 12 i denna månad. Upplästes följande två ingifna läkareintyg: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr E. Larsson till följd af akut bronchit är hindrad lemna sina rum,

1897-02-20

Riksdagens protokoll 1897:6 (pdf, 3687 kB)

Riksdagens protokoll 1897:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 29. Lördagen den 8 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 1 i denna månad. Herr Reuterswärd erhöll på begäran ordet och yttrade:Jag tager mig friheten hemställa, att denna kammare ville besluta, att under nästinstundande september månad,

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:29 (pdf, 4018 kB)

Riksdagens protokoll 1897:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 9. Onsdagen den 3 mars. Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 24 nästlidne februari förda protokoll. 2. Efter föredragning af herr O. Perssons i Rinkaby i senaste sammanträdet aflemnade motion, n:o 155, beslöt kammaren att öfverlemna den samma till

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:9 (pdf, 3529 kB)

Riksdagens protokoll 1897:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 8. Lördagen den 27 februari. Kl. 7 e. m. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt behandling statsutskottets utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet, dervid i ordningen först

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:8 (pdf, 3829 kB)

Riksdagens protokoll 1897:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 41. Lördagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr E. V. Bäckström är af sjukdom akut bronkit hindrad att bevista Riksdagens sammanträden, intygas.

1897-01-09

Riksdagens protokoll 1897:41 (pdf, 4709 kB)

Riksdagens protokoll 1897:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 8 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande maj. 2. Föredrogs och lades till handlingarne följande till kammaren inkomna protokoll: 1897 den 7 maj sammanträdde de af Riksdagens kamrar utsedde valmän för att sedan käradshöfdingen B.

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:40 (pdf, 3532 kB)

Riksdagens protokoll 1897:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 39. Fredagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 30 nästlidne april förda protokoll. 2. Jemlikt förut fattadt beslut anstäldes val af tjugufyra valmän och sex suppleanter för utseende af Riksdagens justitieombudsmans efterträdare och blefvo

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:39 (pdf, 3578 kB)

Riksdagens protokoll 1897:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 35. Måndagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. I Till kammarens afgörande förelåg till en början statsutskottets Om undersökutlåtande n:o 56, i anledning af väckt

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:35 (pdf, 4059 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 28 april Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksantiqvarien C. Th. Odhner, som lider af svindelanfall, kan på grund deraf under närmast

1897-04-26

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 3659 kB)

Riksdagens protokoll 1897:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Häradshöfding D. G. Restadius är af sjukdom magåkomma tills vidare hindrad att infinna sig vid Riksdagen. Stockholm 23 april 1897. A. Nettelblad. Leg. läk. 2. Anmäldes och godkändes

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:30 (pdf, 3765 kB)

Riksdagens protokoll 1897:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 24. Tisdagen den 6 april. Kl. V2 3 e. m. I Justerades protokollet för den 30 nästförflutna mars. 2. Anmäldes ock godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 25, till Konungen, angående upphäfvande af förbudet mot införsel af bränvin till lappmarkerna.

1897-02-26

Riksdagens protokoll 1897:24 (pdf, 4049 kB)

Riksdagens protokoll 1897:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 20. Lördagen den 27 mars. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående punkterna 2 och ningsutskottets betänkande n:o 9 angående vilkoren för af bränvin. Enligt förut gjord anteckning lemnades ordet till 3 i bevill- Angående försäljning förslag om J andrad fördelning

1897-03-24

Riksdagens protokoll 1897:20 (pdf, 3510 kB)