Dokument & lagar (47 träffar)

Omröstning 2005/06:FiU23p6 Riksbankens ställning

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 6 Riksbankens ställning Riksdagen avslår motion 2005/06:U339 yrkande 10. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FiU23p5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken

Votering: betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, förslagspunkt 5 Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 2. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, mp Parti Ja Nej Avstående

2006-05-10

Omröstning 2005/06:FiU15p1 Riksrevisionens årliga rapport 2005

Votering: betänkande 2005/06:FiU15 Riksrevisionens årliga rapport 2005 redog. RRS1förslagspunkt 1 Riksrevisionens årliga rapport 2005 Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RRS1 till handlingarna. Datum: 2005-11-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU13p1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen

Votering: betänkande 2005/06:FiU13 Vissa kommunalekonomiska frågor prop. 2005/06:7förslagspunkt 1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av bestämmelser om överklagande av beslut om bidrag och avgifter i systemet för kommunalekonomisk

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU11p1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Votering: betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 90:2 Försök med trängselskatt

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU8p2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 2 Kontroll av den svarta handeln med hyresrätter Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi26 yrkande 1. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU8p1 Behovet av ett lägenhetsregister

Votering: betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister prop. 2004/05:171förslagspunkt 1 Behovet av ett lägenhetsregister Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi27, 2004/05:Fi28 och 2004/05:Fi29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FiU6p2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 3. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p4 Avveckling av Sjätte AP-fonden

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 4 Avveckling av Sjätte AP-fonden Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 2. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 44

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU3p11 Balanskravet för kommunerna

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 11 Balanskravet för kommunerna Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 10. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 c Parti Ja Nej Avstående

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p9 Kommunalekonomisk utjämning

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 9 Kommunalekonomisk utjämning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkande 5, 2005/06:K319 av Jörgen Johansson c yrkande 3, 2005/06:K449 av Henrik S Järrel m yrkande 2, 2005/06:Fi205

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 8 Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkande 2, 2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. c yrkandena 1-3 och 6, 2005/06:K319

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU3p5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m.

Votering: betänkande 2005/06:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner prop. 2005/06:1förslagspunkt 5 Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m. Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd yrkandena 5 och 12-16. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p7 Statens administrativa kostnader

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 7 Statens administrativa kostnader Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi314 yrkande 8. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU2p13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg

Votering: betänkande 2005/06:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning prop. 2005/06:1förslagspunkt 13 Statistik över ideella organisationers vård och omsorg Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk526 yrkande 4. Datum: 2005-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti

2005-12-16

Omröstning 2005/06:FiU1p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken avsnitten 1 och 2 Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p3 Beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Beslut om ramar för budgeten 2006 avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8 a Riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken Riksdagen godkänner de riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken som utskottet anfört. b Utgiftstak

2005-11-23

Betänkande 2005/06:FiU30

Riksdagen godkände att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 och Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-14 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:FiU30 (pdf, 14 kB)

Betänkande 2005/06:FiU29

Vissa företag ska få fortsätta att driva finansieringsrörelse till och med den 30 juni 2008 utan krav på tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga gällande övergångsbestämmelse med två år. Skälet till förlängningen är att ytterligare tid krävs för att behandla frågan om ett eventuellt permanent undantag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:FiU29 (pdf, 31 kB)

Betänkande 2005/06:FiU28

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag ska kunna ske under motsvarande förutsättningar och på samma sätt som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen. Genom ändringarna anpassas svensk lag till ett EU-direktiv. Vidare ska försäkringsaktiebolag även fortsättningsvis redovisa egna aktier i nominellt belopp i förvaltningsberättelsen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-18 Beslut: 2006-05-19

Betänkande 2005/06:FiU28 (pdf, 669 kB)
Paginering