Dokument & lagar (277 träffar)

Svensk författningssamling

i. Huiroiöi fcjsioJitoii-iiljijdJi l t fl JO 33 0 i fiAI fibkJodJtr tot nsganfiiol F-FÖR iaåin$t i Tf i 3 aehu öf 1 3 yiioiiiia tiéuf:og oitsla-firiaii j-M t0 RIKSGÄLDS-KONTORET, orr-Hi tf tia M t t:o Tf uoyutou/cJ-ii hö55sfiyrri sj ieteatosäauiuge ntfärdadt vid slutet af 1892 års riksdag t fr,fy til flfj jj

1892-05-23

Svensk författningssamling (pdf, 5249 kB)

Svensk författningssamling

KSif. ram-it UOO i 11TI i j.tl/ti j-A i.siirbi,wji:itil.in i,i/Tf ix in Ijbf i■i jiti i I i ln i.Ui.l:t t il I:n i ij I M ilnllHnl b i norr ii tnti i ii 111bni f uh-n,i bi b ii Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 19 Maj 1892 no f i m j mun cniiilfliiif W Mfii i I-Ii Å ij Afdelning

1892-05-10

Svensk författningssamling (pdf, 3767 kB)

Motion 1892:199 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 199. 1 N:o 199. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om beviljande af pension åt kronolänsmannen 0. A. Gawells enka Rosa Fredrika Gawell, född Blomberg. Det högst sorgliga öde, som nyligen drabbat den pligttrogne, modige och nitiske kronolänsmannen Olof Albert Gawell i Alfta vid fullgörandet

1892-05-10

Motion 1892:199 Andra kammaren (pdf, 143 kB)

Motion 1892:198 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 198. 1 N:o 198. Af herr 0. A. Brodin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i sy fte a f befrielse för svenska fartyg från erläggande af konsulatafgifter in. mi énAi. fn Hl i ui Under 1888 års riksdag tog jag mig friheten att i denna kammare väcka en motion n:o 42i hvilken jag på grund af

1892-04-26

Motion 1892:198 Andra kammaren (pdf, 318 kB)

Motion 1892:197 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 197. 1 Ts:o 197. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af 23, 27, 38 och 40 i fisksristadgan den 29 juni 1852 m. m. Uti min motion i Andra Kammaren, n:o 194, har jag hemstält om aflåtandet af en skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om upphäfvande

1892-04-06

Motion 1892:197 Andra kammaren (pdf, 214 kB)

Motion 1892:196 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 196. N:o 196. Af herr E. Beckman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning rörande lämpligheten af en lagstiftning i fråga om förliknings- och skiljenämnder mellan arbetare och arbetsgifvare m. m. Numera lär väl icke mången vilja bestrida arbetarens rätt att ensam eller

1892-01-01

Motion 1892:196 Andra kammaren (pdf, 478 kB)

Motion 1892:195 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. 1 i,ii ii.w.r,r r i tf I a o vrf j y f rf i i T C iT I r f 5 f y t. onir ifilirii c i:0 H Ti1 N:o 195. i i M i 5 JJ J r T. L i c.i 1 1 Af herr Elis Nilson, om ändring i det af Kongl. Maj:t uti proposition n:o 38 föreslagna sätt för ordnande af en 1 j förbättrad post-

1892-03-30

Motion 1892:195 Andra kammaren (pdf, 595 kB)

Motion 1892:194 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, No 194, N:0 194. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af jjji 23 och 38 i fiskeristadgan den 29 juni 1852. Genom utfärdandet af kongl. fisk eris tadgau den 29 juni 1852 faststäldes dels uti 22, på hvilket sätt för hvarje ort skulle bestämmas,

1892-03-28

Motion 1892:194 Andra kammaren (pdf, 690 kB)

Motion 1892:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 1 No 193. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i syfte af förbättrad anordning af administrationen utaf rikets sötvattensoch öster sjöfisken. Under särskilt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka i vårt land egna

1892-03-26

Motion 1892:193 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1892:192 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. t N:o 192. Af herr J. Anderson i Tenhult om ändring i vilkoren för den af Kongl. Maj.t i proposition till Riksdagen föreslagna upplåtelse af mark till Visingsö församling. V i Gu liffv Sedan Kongl. Maj:t uti en den 10 i denna månad afgifven proposition föreslagit Riksdagen att medgifva,

1892-03-24

Motion 1892:192 Andra kammaren (pdf, 403 kB)

Motion 1892:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 5 i 94 orden:i föregående utbytas emot: n 51;i 95 orden:i hufvudstadens kyrkor utbytas mot:i Sveriges officiella tidning.Stockholm den 21 mars 1892. ij.r:m, r S iii v virrig P. Waldenström. N:o 191. Af herr J. H. 0. Fredholm, om vissa vilkor vid antagande af Kongl. Maj:ts proposition

1892-03-19

Motion 1892:191 Andra kammaren (pdf, 313 kB)

Motion 1892:190 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr P. Waldenström, om ändring af 51 m. fl. i regeringsform en. I 51 regeringsformen föreskrifva, att tiden för urtima riksdag, när sådan sammankallas, skall bestämmas efter den 20:de och inom den 30:de dagen från den, då kallelsen blifvit uti hufvudstadens kyrkor kungjord.

1892-03-21

Motion 1892:190 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1892:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 17:o 189. 1 v N:o 189. Af herr M. AlllerS80n i Stigen, om ändring af 60 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen, för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens

1892-03-21

Motion 1892:189 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:188 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. 3 i fh 4:f0 tV-sY iLfs.ci 1.f-uf r n if bi 3. r i J-I V i;i i:j 7:XJi llL, ST:o 188. 1 1 i J It A 1 4 T Ji fi 1 f i l.j f U tf r: t.v. Af lierr J. Johansson i Noraskog, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af busa bestämmelser i fråga om samtrafik mellan

1892-03-19

Motion 1892:188 Andra kammaren (pdf, 518 kB)

Motion 1892:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 X:o 187. Af herr A. BokstrÖm, om ändrad lydelse af 16 riksdagsordningen. Riksdagsordningen föreskrifter i 16, bland annat, dels att riksdagsmannaval till Andra Kammaren skola i stad, som har att utse en eller flera riksdagsmän, förrättas omedelbart, och dels äfven, att öfriga riksdagsmannaval

1892-03-18

Motion 1892:187 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1892:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. 1 T:o 186. Af herr N. Linder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om modersmålets upptagande bland ämnena i den muntliga mogenhetspröfningen vid de högre allmänna läroverken. i ii.V il f A il Vid 1874 års riksdag väckte herr J. Andersson från Östergötland inom denna kammare

1892-03-11

Motion 1892:186 Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Motion 1892:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. N:0 185. Af herr E. Ersson i Arnebo, om tillämpning af ifrågasatt grundskatteafskrijning jemväl å lösesumman för hemman sr autor som i anledning af upphörandet utaf rättsförhållandena mellan kronan och Sala bergslag skolat uppdebiteras. Vid 1887 års B-riksdag beslöts, att de förutvarande

1892-03-09

Motion 1892:185 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1892:184 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af herr L. JöllSSOll i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser rörande placering af indelta manskapets besparingar. Genom kongl. kungörelsen af den 9 november 1871 skola för hvarje karl i nummer vid indelta armén minst 5 och

1892-03-08

Motion 1892:184 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1892:183 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. 1 Iso 183. Af herr E. A. Zottcrmail, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag rörande statens medverkan för ordnande af döfstumunder visningen. De första spåren af försök att bibringa den döfstum me boklig bildning gå hufvudsakligen ut på att återgifva

1892-03-08

Motion 1892:183 Andra kammaren (pdf, 615 kB)

Motion 1892:182 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. T:o 182. Af herr P, A. H. Stjemspetz, om beviljande af anslag till krigsfartygs byggande. I den nådiga statsverkspropositionen till innevarande års Biksdag finner man, att Kongl. Maj:t begär en förhöjning i anslagen till fjerde hufvudtiteln för nästa år af 2,993,000 kronor, hvilket

1892-03-05

Motion 1892:182 Andra kammaren (pdf, 323 kB)