Dokument & lagar (206 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfårdadt vid slutet af 1894 års riksdag. Bill. till Riksd. Vrot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 2 Vand. Rikag.koutorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 4 och 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1894-05-12

Svensk författningssamling (pdf, 5307 kB)

Motion 1894:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172. 1 N:o 172. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan

1894-05-09

Motion 1894:172 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1894:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. f Af herrar N. Jonsson i Gammalstorp och C. J. Jakobson, om tilläggsafgifter till gällande tullsatscr å spanmål. Då ett af oss vid börjanaf nu pågående riksdag väckt förslag om höjningaf tullsatserna å spanmål m. m. af Riksdagen afslogs, torde detta hafva skett hufvudsakligast

1894-04-29

Motion 1894:171 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1894:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr R. Björck, med anledning af Kongl. Maj ds proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. På de skäl och vilkor, som omförmälas i stadsfullmägtiges i Sundsvall i ämnet förda och till statsutskottet öfverlemnade protokoll, tillåter jas:mur vördsamt hemställa,J

1894-04-20

Motion 1894:170 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1894:169 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. N:o 169. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 34 i legostadgan. I legostadgan den 23 november 1833, 34, är föreskrifvet, att Husbonde ansvare för tjenstehjons personella kronoutskylder dock må de Ai lönen af dragas, der ej annorlunda vid städjandet öfver enskommits. När skatteregleringskomitén

1894-04-11

Motion 1894:169 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1894:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 1 N:o 168. Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 2 i förordningen om mantalspenningarna. Då Kong Maj:ts proposition n:o 3 med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder icke blifvit af Riksdagen antagen,

1894-04-11

Motion 1894:168 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1894:167 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 167. iiiiv ÖG81 ifjijft 1 insätta löhinf Jasit 32 Uiis-iWilli OV Tit j 2r, illtlfffbi. itti tfrrtfi a i cv dr ti fit'iTO h1 TJJlITo 1 N:o 167. Af herr G. By din g, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående pensioner och gratifikationer åt underbefäl och arbetare vid statens

1894-04-10

Motion 1894:167 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1894:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 1 O SO: S N:o 166. Af herr A. Bexell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af bestämmelser rörande undersökning af sinnessjuke m. m. Om å ena sidan må anses nödigt att till förekommande af frihetens missbruk fråntaga sinnessjuke deras personliga frihet, så torde

1894-02-09

Motion 1894:166 Andra kammaren (pdf, 1811 kB)

Motion 1894:165 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. 7 t N:o 165. Af herr Gr. Thestrup, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya Icasernetablissement m. m. Uti sitt anförande till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892 har herr statsrådet och chefen för landtförsvarsdepartementet, beträffande kostnaden för de

1894-04-02

Motion 1894:165 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1894:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 1 N:o 164. Af herrar C. J. Jakobson och C. Rydberg, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. Det har för visso varit ett mycket magtpåliggande värf att välja lämpliga förläggningsorter för de nya regementen och corpser, som på grund af

1894-04-03

Motion 1894:164 Andra kammaren (pdf, 455 kB)

Motion 1894:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 3 I syftet af förestående motion instämma:Joh. Johansson. Magnus Höjer. J. A. Fjällhäck. Sven Palme. Oskar Eklund. Adolf Aulin. C. G. Thor. E. J. Ekman. Gust. Ericsson. Emil Hammarlund. Edvard Wavrinsky. s Johannes Svensson. Fridtjuv Berg. E. A. Zotterman. A. G. Ericsson. J. H. G. Fredholm.

1894-03-21

Motion 1894:163 Andra kammaren (pdf, 324 kB)

Motion 1894:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162. 1 N:o 162. Af herr J. Mankill, om ändring i 14 och 17 riksdagsordningen. Undertecknad vågar äfven vid innevarande riksdag framlägga en motion om införande af allmän rösträtt vid val af ledamöter af Riks-dagens Andra Kammare. Visserligen förutser jag, att Riksdagen icke heller i år kommer

1894-03-21

Motion 1894:162 Andra kammaren (pdf, 261 kB)

Motion 1894:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. i No 161. Af herr P. Waldenström, angående ändring i Kongl. Maj:ts förslag om plats för Andra Svea artilleriregemente. I Kongl. Maj:ts nådiga proposition n:o 38 till Riksdagen om anslag till nya kasernetablissement är föreslaget, att Andra Svea artilleriregemente skall förläggas till

1894-03-16

Motion 1894:161 Andra kammaren (pdf, 322 kB)

Motion 1894:160 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. v. 1,1 Af herr J. G. Nyström, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anslag till nya kasernetablissement m. m. I t. f. chefens för generalstaben underdåniga förslag till förbättrad härordning hafva såsom förläggningsort för 2:dra Svea artilleriregemente alternativt

1894-01-01

Motion 1894:160 Andra kammaren (pdf, 2463 kB)

Motion 1894:159 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. 1 N:o 159. Af herr C. F. WallbOlU, om ändring af 87 mom. 2 rege ringsformen. Enligt den riksdagsordning, som upphörde att gälla den 22 juni 1866, fordrades i frågor, som icke voro af grundlags natur eller i sista hand kunde i förstärkt utskott afgöras, minst tre stånds bifall, för

1894-03-14

Motion 1894:159 Andra kammaren (pdf, 422 kB)

Motion 1894:158 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. 1 1 i L r U tf:o 158. Af herr D. Persson i Tallberg, med anledning af Kongl. Maj ds proposition med förslag, bland annat, till lag angående värdering af död mans bo. 1 anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 44 med förslag till lag angående värdering af död mans bo, tager jag

1894-03-10

Motion 1894:158 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1894:157 Andra kammaren

Mptwnei i Andra Kammaren, N:o 157, 1 i m i r- T n- iiitiu-f-i i i:M N:o 157. T Af herr, I.LtirSSOll i Fole, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående, tillägg till 35 fvlkskqlestadga/i. il U i 11 1 i t f,j i I lI i u t i l- t Kongl. Majit$ förnyade nådiga stadga, angående folkundervisningen i, riket af den 20januari

1894-01-01

Motion 1894:157 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1894:156 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. N:o 156. Af herr E. Svensson från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om iakttagande af vissa grunder vid tillsättning af folkskoleinspektörer. Att den nuvarande anordningen af vår folkskoleinspektion är allt annat än tillfredsställande har sedan någon tid tillbaka

1894-02-24

Motion 1894:156 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1894:155 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 155. N:o ISS. Af hen V. Yahlin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning rörande bolags förvärf af jordegendom i vissa delar af landet m. m. En af mig till Riksdagen år 1892, i motion n:o 7, gjord framställning, att Riksdagen ville ingå till Kongl. Maj:t med begäran om

1894-01-01

Motion 1894:155 Andra kammaren (pdf, 805 kB)

Motion 1894:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 1 N:o 154. Af herr D. Persson i Tallberg, om ändring af riksdagsordningens stadganden angående valbarhet till Första Kammaren m. m. Uti en vid förlidet års riksdag i Andra Kammaren väckt motion n:o 225 påpekades, att, när Kongl. Maj:t genom proposition af den 5 januari 1863 framlade

1894-02-24

Motion 1894:154 Andra kammaren (pdf, 361 kB)