Dokument & lagar (390 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:95

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1890. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 74 och 77.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1891 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1890-05-21

Riksdagsskrivelse 1890:95 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 15 N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1890. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 76.Till Konungen. Da det legleinente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1890-05-21

Riksdagsskrivelse 1890:94 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:93

Riksdagens Skrifvelse N:o 93. 11 N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1891 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 74.Till Konungen. l:o. propositionen angående

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:93 (pdf, 259 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:92

Riksdagens Skrifvelse N:o 92. 7 N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 73, bevillningsutskottets betänkande n:o 15 och bankoutskottets memorial n:o 9.Till

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:92 (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:91

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 91, 5 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 3 och 16.Till Konungen. Vid innevarande riksmöte hafva icke några förändringar

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:91 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:90

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 5:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i grufvestadgan i fråga om dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter å viss kronojord. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtande n:o

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:90 (pdf, 263 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89. 1 N:o 89. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin. Bevillningsutskottets betänkande n:o 11 och memorial

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:89 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:88

Riksdagens Skrifvelse N:o 88. 5 N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren 19 jRiksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition n:o 17 angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Särskilda utskottets n:o 1 utlåtande

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:88 (pdf, 867 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 1 N:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds i proposition n:o 8 framstälda förslag till lag angående skyldighet att anskaffa och underhålla hostad eller lemna liyresersättning åt provinsialläkare.

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:87 (pdf, 287 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1890. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket. Statsutskottets utlåtande n:o 66 och memorial

1890-05-20

Riksdagsskrivelse 1890:86 (pdf, 1238 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:85

Riksdagens Skrifvelse N:o 85. 19 N:o S5. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 3 utlåtande n:o 15.Andra Kammarens tillfälliga

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:85 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 17 N:o S4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utsträckning till samtliga. lappområden i riket af gällande förbud mot införsel af spirituösa i lappmarkerna. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:84 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:83

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 83. N:o 83. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1890. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående inskränkning i den rätt till försäljning af maltdrycker, som tillkommer tillverkare af sådana drycker. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande

1890-05-19

Riksdagsskrivelse 1890:83 (pdf, 220 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:82

jRiksdagens Skrifvelse N:o 82, 13 N:o 82. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1890. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående uppförande af ett kasernetablissement i Jemtland för en artilleridivision. Statsutskottets utlåtande n:o 52 och

1890-05-17

Riksdagsskrivelse 1890:82 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:81

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1890. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Fullmägtige i riksbanken, med öfverlemnande af bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande n:o 16 och memorial n:o 18Till Fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen

1890-05-17

Riksdagsskrivelse 1890:81 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:80

11 Riksdagens Skrifvelse N:o 80. af Riksdagen beslutade ändringar uti ifrågavarande instruktion måtte genom kongl. kungörelse varda till allmänhetens kännedom meddelade. Stockholm den 17 maj 1890. Med undersåtlig vördnad. N:o SO. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1890. Andra Kammaren den 17 Riksdagens

1890-05-17

Riksdagsskrivelse 1890:80 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:79

9 Riksdagens Skrifvelse N:o 79. förfogande reserverade medel, och skall i sådant fall bristen i första rummet afföras å reservfonden samt ovilkorligen af först uppkommande behållning ersättas hvilket Riksdagen härmed skolat tillkännagifva. Stockholm den 17 maj 1890. Med undersåtlig vördnad. N:o 79. Uppläst och godkänd

1890-05-17

Riksdagsskrivelse 1890:79 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:78

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 78. N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1890. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring af 4 i lagen för Rikets Ständers Bank. Sammansatta banko- och lagutskottets utlåtande n:o 1Till Konungen. Med bifall till en vid innevarande riksdag

1890-05-17

Riksdagsskrivelse 1890:78 (pdf, 144 kB)