Dokument & lagar (389 träffar)

Svensk författningssamling

i. Huiroiöi fcjsioJitoii-iiljijdJi l t fl JO 33 0 i fiAI fibkJodJtr tot nsganfiiol F-FÖR iaåin$t i Tf i 3 aehu öf 1 3 yiioiiiia tiéuf:og oitsla-firiaii j-M t0 RIKSGÄLDS-KONTORET, orr-Hi tf tia M t t:o Tf uoyutou/cJ-ii hö55sfiyrri sj ieteatosäauiuge ntfärdadt vid slutet af 1892 års riksdag t fr,fy til flfj jj

1892-05-23

Svensk författningssamling (pdf, 5249 kB)

Svensk författningssamling

KSif. ram-it UOO i 11TI i j.tl/ti j-A i.siirbi,wji:itil.in i,i/Tf ix in Ijbf i■i jiti i I i ln i.Ui.l:t t il I:n i ij I M ilnllHnl b i norr ii tnti i ii 111bni f uh-n,i bi b ii Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 19 Maj 1892 no f i m j mun cniiilfliiif W Mfii i I-Ii Å ij Afdelning

1892-05-10

Svensk författningssamling (pdf, 3767 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 1 N:o 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden nås 4, 6 och 25.Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition n:o

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:103 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 102. 1 N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 2, 9, 17 samt memorial n:is 3, 12, 13. och 23.Till Konungen. Sedan Riksdagen till pröfning förehaft

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:102 (pdf, 6629 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:101

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 101. Med hemställan om Eders Kongl. Maj:ts godkännande af sistomförmälda beslut, får Riksdagen tillika anhålla, det täcktes Eders Kongl. Maj:t låta till allmän efterrättelse kungöra de sålunda beslutade ändringarne i förordningen den 31 december 1891, angående vilkoren för försäljning af

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:101 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:100

4 Riksdagens Skrifvelse N-o 100. sv.N:o 100. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vilkoren för försäljning af bränvin. Bevillningsutskottets betänkande n:o 10.Till Konungen. t Ö in ti i iu m I:f i l f j tn fj r,Uti en till Riksdagen

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:100 (pdf, 260 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:99

Riksdagens Skrifixise N:o 99. 3 N:o 99. Upplyst och godkäud hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 20 Ann KV. A Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående förhöjning af hevillningsafgiften för spelkort. Bevillningsutskottets betänkande u:o 8.Till Konungen. f.fll vm Jiu- j-1 Sedan hos Riksdagen förekommit

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:99 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:98

Riksdagens Skrifvelse N:o 98. 1 iin ii i t:vl Håll i i:i i n if i o i u loft ep, in of yiuy.d i j 4 ft-ii i v ii i!f t i i iiif h t(Uib fn lo t l 11-ioi in-tf in l/n f 1 f i:i ii. j i in juni ufi fia il il ttriiiliv-l-i SiUK b ii genljud Oteg-O-Mv liO lil, fi 11 i 11 ili jo:1IitKf,i t11 i i s i ilo Mm fi j.Vm i i/i

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:98 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:97

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 97. N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 83 och 87.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1893 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:97 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:96

Riksdagens Skrifvelse N:o 96. 9 N:o 96. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för år 1893 och sättet för anvisande af vissa anslagsbelopp. Statsutskottets memorial n:o 83.Till Konungen. l:o. I propositionen angående statsverkets

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:96 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:95

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontoret. Statsutskottets memorial n:o 86.Till Konung en. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:95 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 7 N.o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrift kreditiv summor. Statsutskottets memorial n:o 62Till Konungen. fJ,f,t j s r Med anledning af stadgandet i 63 regeringsformen,

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:94 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:93

Riksdagens Skrifvelse N:o 93. 1 N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 78, bevillningsutskottets betänkande n:o 22 och bankoutskottets memorial n:o 13.Till Konungen.

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:93 (pdf, 418 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:92

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 92. N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anordnande af en förbättrad postoch personförbindelse mellan Sverige och kontinenten. Statsutskottets utlåtande n:o

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:92 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:91

Riksdagens Skrifvelse N:o 91. 11 N:o 91. Uppläst och godkänd lxos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, rörande upplåtelse af kronolägenheten Stenbrottet i Stockholms län i och för uppförande derstädes af ett nytt centralfängelse

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:91 (pdf, 350 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:90

Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 1 N:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrade bestämmelser i fråga om den troslära, hvari barn, födda uti äktenskap mellan vissa olika trosbekännare skola uppfostras. Lagutskottets

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:90 (pdf, 667 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:89

Riksdagens Skrifvelse N:o 89. 1 N:o 89. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordinarie

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:89 (pdf, 1043 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:88

Riksdagens Skrifvelse N:o 88. 11 JS:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående dispositionen■af inflytande hyresinkomster från de till svenska kronans egendom i Konstantinopel hörande hodlägenheter.

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:88 (pdf, 202 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:87

10 Riksdagens Skrivelse N:o 87. N:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1892. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken, med öfverlemnande af bankoreglementet. Till herrar fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af riksbanken, som bankoutskottet

1892-05-19

Riksdagsskrivelse 1892:87 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 9 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1892. Andra Kammaren den 19 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets memorial n:is 8, 14 och 17 samt utlåtande n:o 18.Till Konungen. Till Eders Kongl. Maj:t får

1892-05-19

Riksdagsskrivelse 1892:86 (pdf, 124 kB)