Dokument & lagar (358 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:31

Riksdagens Skrifvelse, N:o 31. 1 N:o 31, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1891. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrif velse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under

1891-05-06

Riksdagsskrivelse 1891:31 (pdf, 206 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:30

Riksdagens Skrifvelse, N:o 30. 5 N:o 30. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1891. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, dels om beviljadt låneunderstöd för anläggning af jernväg mellan Hernösand och Sollefteå och dels om anvisande af statsbidrag för enskilda järnvägsanläggningars

1891-04-29

Riksdagsskrivelse 1891:30 (pdf, 432 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:29

Riksdagens Skrifvelse, N:o 29. X:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1891. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition,angående dödande af en till säkerhet för statens fordran hos Gotlands jernvägsaktiebolag uti bolagets jernväg meddelad inteckning.

1891-04-29

Riksdagsskrivelse 1891:29 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:28

Riksdagens Skrifvelse, N:o 28. N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1891. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMaj ds proposition angående afsättande af räntebärande obligationer till nominell belopp af 3,000,000 kronor till garantifond för aktiebolaget

1891-04-29

Riksdagsskrivelse 1891:28 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:27

Riksdagens Skrifvelse, N:o 27. 1 N:o 27. Upplyst och godkänd lios Första Kammaren den 21 april 1891. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag, angående ändrad lydelse af 104, 106 och 113 konkurslagen den IS september 1862. Lagutskottets

1891-04-21

Riksdagsskrivelse 1891:27 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:26

Riksdagens Förordnande N:o 26. 25 N:0 26. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligatt, sedan, i öfverensstämmelse med

1891-04-04

Riksdagsskrivelse 1891:26 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:25

Riksdagens Förordnande N:o 25. 23 N:o 25. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för fullmägtige i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan, i öfverensstämmelse med 71 riksdagsordningen,

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:25 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:24

Riksdagens Förordnande N:o 24 21 N:o 2é. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:24 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:23

Riksdagens Förordnande N:o 23- 19 N:o 23. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna i 72

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:23 (pdf, 148 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:22

Riksdagens Skrifvelse N:o 22. 17 Nio 22. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullm,ägtige i riksgäldskontoret. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 19 mars detta år, i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:22 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:21

Riksdagens Skrifvelse N:o 21. 15 N:o 21. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullmägtige i riksbanken. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 19 mars detta år, i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:21 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:20

14 Riksdagens Förordnande N:o 20. N:o 20. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för borgmästaren m. ro. F. Krook att vara en af komiterade för tryckfrihetens vård. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligatt,

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:20 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:19

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 19. N:o 19. Uppläst, och godkänd hos Första Kammaren den 16 mars 1891. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående qvinnas äktenskapsålder. Lagutskottets utlåtande n:o 14.Till Konungen. Det lärer knappast kunna förnekas, att vigtiga skäl tala för ett framflyttande af

1891-03-16

Riksdagsskrivelse 1891:19 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:18

Riksdagens Skrifvelse N:o 18. 11 JSf:o 18. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 mars 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 16.Till Konungen. Med bifall till hvad Eders Kongl. Maj:t

1891-03-14

Riksdagsskrivelse 1891:18 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:17

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 17. N:o 17. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 mars 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående fortsättande af statens jernvägsbyggnader. Statsutskottets utlåtande n:o 15.Till Konungen. I proposition angående statsverkets tillstånd och behof har Eders

1891-03-14

Riksdagsskrivelse 1891:17 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:16

4 Riksdagens SJcrifvelse N:o 16. I N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 mars 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreslagna statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, bro- och hamnbyggnader, vattenkommunikationer och torrläggning af vattensjuka marker

1891-03-14

Riksdagsskrivelse 1891:16 (pdf, 406 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:15

Riksdagens Skrifvelse N:o 15. i N:o lo. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren flen 12 mars 1891. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial n:o 1.Till Konungen. Vid numera företagen pröfning af de till slutligt

1891-03-12

Riksdagsskrivelse 1891:15 (pdf, 230 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:14

Riksdagens Skrifvelse N:o 14. 29 N:o 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 mars 1891 Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:14 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:13

Riksdagens Skrifvelse N:o 13. 27 N:o 13, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 mars 1891. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken i anledning af verkstäld granskning af fidlmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem gemensamt

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:13 (pdf, 142 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12. 25 N:g 12. Uppläst och godkänd ko Första Kammaren den H mars 1891. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet senast tillerkändes fullmägtige i nämnda kontor.

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:12 (pdf, 188 kB)