Dokument & lagar (364 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1897-05-20

Svensk författningssamling (pdf, 4659 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1897-05-18

Svensk författningssamling (pdf, 3807 kB)

Svensk författningssamling 1723:1016 1

Författningen är upphävd

Motion 1897:90 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. 7 tf:o 90. Af herr JT. JÖ11SS011 i Gammalstorp, om upphörande af tullen å Icaffe. I den man som skyddssystemet utvecklats, hafva naturligen frihandelsperiodens så kallade finanstullar blifvit allt mer otidsenliga. Deras syfte var att bereda staten behöfliga inkomster, och normen för

1897-01-21

Motion 1897:90 Andra kammaren (pdf, 201 kB)

Motion 1897:56 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 2V:o 56. 3 N:o 56. Af herr G. J. Hammarström, om nedsättning af tullen å kaffe. Då för närvarande inom vårt land på handelspolitikens område den grundsatsen gör sig gällande, att alla inom landet befintliga näringar, likasom näringar eller affärsföretag, hvilka möjligen kunna upparbetas, böra

1897-01-28

Motion 1897:56 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1897:39 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 39. 1 r N:o 39. Af herr Benedicks m. fl.om ökadt statsunderstöd åt svenska mosskulturföreningen. i. Uti en till Kongl. Maj:t sistlidne höst ingifven skrift har svenska mosskulturföreningen gjort eu underdånig framställning om aflåtande till innevarande års Riksdag af nådig proposition

1897-01-29

Motion 1897:39 Första kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1897:38 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 38. 9 N:o 38. Af herr Ljungberg, om tull ä tack- och barlast jern samt skrot. Under förlidet års riksdag hemstälde dåvarande ledamoten af Andra Kammaren herr Wijkander uti sin motion, n:o 164, att Riksdagen ville besluta tullfrihet för den i tulltaxan upptagna posten Tack- och b ar last

1897-01-27

Motion 1897:38 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1897:55 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 55. 1 N:o 55. Af herr C- J. Hammarström, om ändrad lydelse af andra punkten i kungörelsen angående förvaltningsbidrag till sjukkassor. I kongl. kungörelsen af den 30 oktober 1891, angående förvaltningsbidrag åt sjukkassor, punkt 2, stadgas såsom vilkor för att registrerad sjukkassa skall

1897-01-28

Motion 1897:55 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1897:37 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 37. N:o 37. Af herr Ljungberg, med åtskilliga förslag beträffande vissa delar af Kongl. Maj:ts propositioner angående statsverkets tillstånd och behof. Det hittills oerhörda belopp, hvartill det kongl. budgetförslaget i år uppstiger, föranleder mig att härmed vördsamt föreslå några

1897-01-28

Motion 1897:37 Första kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1897:36 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 36. 1 N:o 36. Af herr Ljungberg, med förslag till ändrad lydelse af 15 kap. 23 och 24 strafflagen. De olycksdigra följder, som arbetsinställelser nästan alltid medföra icke blott för arbetsgifvarne utan äfven för arbetarne sjelfva, göra det till en bjudande pligt för lagstiftaren att,

1897-01-01

Motion 1897:36 Första kammaren (pdf, 334 kB)

Motion 1897:54 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 54. N:o 54. Af herr C. J. Hammarström, angående ändrad lydelse af 1 i lagen om sjukkassor m. m. Sedan kongl. kungörelsen af den 30 oktober 1891 med lag angående sjukkassor trädde i gällande kraft, har Riksdagen för hvarje år anslagit 100,000 kronor till understöd åt arbetares sjukkassor,

1897-01-28

Motion 1897:54 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1897:35 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 35. 3 N:o 35. Af friherre Y011 KrtBIIiei,med förslag till ändring i vissa delar af lagen angående eg anderätt till skrift den 10 augusti 1877. Villigt erkännande, att det förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877, som genom

1897-01-29

Motion 1897:35 Första kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1897:34 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 34. 1 N:o 3é. Af herr Söderberg, om åtskiljande af nu förenade kamrersoch kassör stjenster vid åtskilliga riksbankens afdelningskontor. Under en följd af år hafva inom Riksdagen yppats stridiga meningar angående lämpligheten af riksbankens utvidgning genom afdelningskontors inrättande

1897-01-28

Motion 1897:34 Första kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1897:53 Andra kammaren

G Motioner i Andra Kammaren N:o 53. N:o 53. Af herr J. G. Hazéll, om tillägg till 26 mom. 1 i lagen angående tillsättning af presterliga tjänster. I prestvalsförordningen den 1 april 1843 var stadgadt:Rösträttighet utöfve husfader men är han frånvarande och skriftlig voteringssedel eller muntlig fullmagt icke lemnat,

1897-01-28

Motion 1897:53 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1897:33 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, AT:o 33. 7 att detta beslut må tillämpas från och med innevarande år. Stockholm den 29 januari 1897. C. Lybeck. Theodor Orlelberg. Knut Tillberg. w:o aa. Af herr YVfflril, om tullfrihet för vissa varor vid införsel från Norge. Genom meddelande i Post- och Inrikes tidningar för den 9 sistlidne

1897-01-29

Motion 1897:33 Första kammaren (pdf, 395 kB)

Motion 1897:52 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 52. 3 N:o 52. Af herr 0. Persson i Killebäckstorp, om ändrad lydelse af lagen angående skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af tingshus och häradsfängelse. Genom lagen angående skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll af tingshus och häradsfängelse

1897-01-25

Motion 1897:52 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1897:9 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 9. 5 N:o 9. Af herr E. SveHSSOn från Karlskona Hl. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor i Karlskrona. Under flera föregående riksdagar hafva Blekinge läns representanter inom denna kammare väckt motion om inrättandet, af ett riksbankens afdelningskontor i Karlskrona, men

1897-01-22

Motion 1897:9 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1897:82 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 82. För utlemnande af dessa missförhållanden, hvarom yrkande sannolikt ej kommer att uteblifva intill dess rättelse sker, torde stora svårigheter möta och dryga kostnader uppstå så väl för staten å ena sidan som rustoch rotehållare å den andra genom företagen omreglering eller förnyad

1897-01-28

Motion 1897:82 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1897:32 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 32. IN:o 32. Af herr Lybeck in. fl.om nedsättning af straffräntan it statslån åt enskilda jernvägsaktiebolag. Vid beviljandet af lan åt enskilda jernvägsaktiebolag ur af Riksdagen derför anslagna medel har hittills föreskrifvits, att, derest till betalning föi fallet belopp icke i stadgad

1897-01-29

Motion 1897:32 Första kammaren (pdf, 171 kB)