Dokument & lagar (948 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:165 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 30 november Svar på fråga 2011/12:165 Fritt internet Statsrådet Anna-Karin Hatt Monica Green har frågat mig om jag avser att verka för att hindra operatörernas möjlighet att styra sina kunders val av filmer och tillgång till ett fritt internet. Vi har i dag inga indikationer på att det som Monica Green för fram

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:164 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:164 Villaköpares trygghet Justitieminister Beatrice Ask Marianne Berg har frågat mig om jag är beredd att se över effekterna av den nya fastighetsmäklarlagen så att det inte tillåts osunt samarbete mellan besiktningsmän och mäklare som drabbar köpare av småhus. Som övergripande

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Marianne Berg (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:163 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:163 Kroppsvisitation Justitieminister Beatrice Ask Roger Haddad har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att göra lagregleringen av kroppsvisitation så tydlig, rättssäker och förutsägbar som möjligt. Ibland annat 28 kap. rättegångsbalken och polislagen 1984:387

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:162 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 30 november Svar på fråga 2011/12:162 Utbildning av reservofficerare Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den av regeringen beslutade reservofficersutbildningen ska komma till stånd. Bakgrunden till frågan är att regeringen den 18 december 2008,

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:160 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 30 november Svar på fråga 2011/12:160 Miljögifter i mat Miljöminister Lena Ek Jens Holm har frågat mig vilka nya nationella och internationella åtgärder jag avser att vidta för att få bort miljögifter från maten. Regeringen har gjort giftfri miljö till en av de miljöpolitiska huvuduppgifterna under mandatperioden

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:159 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 30 november Svar på fråga 2011/12:159 Skydd av barn Justitieminister Beatrice Ask Carina Hägg har frågat mig om min avsikt är att Sverige ska ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Arbetet med att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot och sexuell

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:158 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 30 november Svar på fråga 2011/12:158 Ett internationellt vapenhandelsfördrag, ATT Statsrådet Ewa Björling Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för ett verkningsfullt folkrättsligt bindande fördrag som reglerar handeln med vapen. Sedan 2010 pågår inom FN:s ram ett strukturerat arbete

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:154 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 30 november Svar på fråga 2011/12:154 Säkerhetsutbildning för vägarbetare Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag ser på att Trafikverket väljer att nedprioritera säkerhetsarbetet vid vägarbeten och om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av detta. Trafikverket

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:153 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 30 november Svar på fråga 2011/12:153 Tydligare skyltning vid pågående vägarbeten Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att verka för att med hjälp av tydligare skyltning skapa ökad klarhet för fordonsförare då ett vägarbete med vägarbetare på plats pågår. Trafikverket

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:152 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

bden 30 november Svar på fråga 2011/12:152 Mitträcken på de farligaste vägarna Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Mejern Larsson har frågat mig om en snabb utbyggnad av mitträcken på farliga vägar kommer att vara prioriterat för mig och regeringen under de kommande två åren. För mig är ökad trafiksäkerhet ett

Svarsdatum: 2011-11-30 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:155 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 1 december Svar på fråga 2011/12:155 Begreppet utanförskap Finansminister Anders Borg Eva-Lena Jansson har frågat mig vilket begrepp jag avser att använda i stället för utanförskap i regeringens fortsatta budgetarbete. Centrala inslag i den förda politiken är att värna arbetslinjen och att säkerställa långsiktigt

Svarsdatum: 2011-12-01 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:232 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 14 december Svar på fråga 2011/12:232 Socialfondspengar som går tillbaka till Bryssel Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att se till att Svenska ESF-rådet även fortsättningsvis ska kunna utföra sitt uppdrag. Låt mig först nämna att jag anser

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:229 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 14 december Svar på fråga 2011/12:229 Brott mot vårt kulturarv Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Björn Söder har frågat justitieministern om hon är beredd att skärpa straffen för fornminnesbrott och hur hon ser på en nationell enhet som ansvarar för utredningar av denna brottstyp. Arbetet inom

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:224 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 14 december Svar på fråga 2011/12:224 Barnen och de mänskliga rättigheterna Statsrådet Nyamko Sabuni Lena Hallengren har frågat mig om det är min avsikt att barnets rättigheter ska ses helt skilt från de övriga mänskliga rättigheterna. Nej, barnets rättigheter är inte skilda från övriga mänskliga rättigheter.

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Lena Hallengren (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:222 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 december Svar på fråga 2011/12:222 Hamnbanan i Göteborg Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Gunilla Carlsson i Hisings Backa har frågat mig när jag kan komma med ett besked angående statens del av Hamnbanan i Göteborg. I regeringens beslut den 29 mars 2010 om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:221 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 14 december Svar på fråga 2011/12:221 Naken blankning Statsrådet Peter Norman Ulla Andersson har frågat mig om jag, i enlighet med Europeiska kommissionens förslag, är beredd att införa ett förbud mot naken blankning. Blankning innebär att man säljer aktier som man inte äger men har lånat av någon annan. Syftet

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:220 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 14 december Svar på fråga 2011/12:220 Kustbevakningens utökade uppdrag Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Sonidsson har frågat mig hur jag har sett till att regeringen genomför de förslag som utredningen om Kustbevakningens befogenheter lämnade i betänkandet Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55Betänkandet

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:219 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 14 december Svar på fråga 2011/12:219 Resor hem från BB för asylsökande mödrar Statsrådet Tobias Billström Åsa Lindestam har frågat mig om jag kommer att se till att Migrationsverket får resurser och möjlighet att stödja nyfödda barn och deras mödrar så att de tryggt och säkert kan ta sig hem från BB. Asylsökande

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:218 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 14 december Svar på fråga 2011/12:218 Arbetsmiljön för anställda i mindre företag Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Ylva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det inte blir olika villkor för de anställdas arbetsmiljö beroende på företagets storlek. Jag utgår

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Ylva Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:213 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 14 december Svar på fråga 2011/12:213 Arbetslösheten i Jönköpings län Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till insatser mot arbetslöshet i Jönköpings län. Sedan regeringen tillträdde 2006 har vårt viktigaste mål varit att få fler i arbete och minska

Svarsdatum: 2011-12-14 Frågeställare: Carina Hägg (S)