Dokument & lagar (3 träffar)

Statens offentliga utredningar 1891:2

UTLÅTANDE AF LÄNSSTYRELSERNA M. FL. ÖFVER DET AP KOMITERADE DEN 24 AUGUSTI 1885 AFGIFNA UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE STADSPLAN och TOMTINDELNING m. m JEMTE KOMITERADES I ANLEDNING AF NÄMNDA UTLÅTANDEN AFGIFNA YTTRANDE. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG 1886. I I. Öfverståthållareembetet.

1891-01-01

Statens offentliga utredningar 1891:2 (pdf, 5171 kB)

Statens offentliga utredningar 1891:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE STADSPLAN OCH TOMTINDELNING M. M. AF KOMITERADE AF GIF VE T DEN 24 AUGUSTI 1885. STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1885. TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 9 maj 1884 anhållit, det Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Riksdagen

1891-01-01

Statens offentliga utredningar 1891:2 (pdf, 7470 kB)

Statens offentliga utredningar 1891:1

BETÄNKANDE OCH LAFÖESLAGr, AFGIFVA DEN 22 FEBRUARI 1887 AF DEN KOMITÉ, ÅT HVILKEN ENLIGT KONGL. MAJ:TS BESLUT DEN 8 SEPTEMBER 1882 I NÅDER UPPDRAGITS ATT GRANSKA SJÖLAGEN. STOCKHOLM, 1887. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER. TILL KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Maj:t den 8 September 1882 i Nåder funnit godt

1891-01-01

Statens offentliga utredningar 1891:1 (pdf, 12807 kB)