Dokument & lagar (53 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1985:44

Genom beslut den 25 november 1985 fastställde länsstyrelsen i Västernorrlands län utgången av valet den 20 oktober 1985 av kyrkofullmäktige i Nätra församling. I besvär över beslutet yrkade AA att valet skulle göras om då röstsammanräkningen för de valda ledamöterna gjorts felaktigt. Länsstyrelsen avstyrkte bifall till

1985-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1985:43

Det hos riksskatteverket förda registret över partibeteckningar utvisade att partiorganisationen Kommunens Bästa den 13 maj 1976 beviljades registrering för kommunfullmäktigval i Borgholms kommun av partibeteckningen KOMMUNENS BÄSTA partiet för gräsrötterVid 1982 års val fick partiet enligt den officiella statistiken med

1985-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1985:35

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Eskilstuna kommun. Över beslutet anförde Kristen Demokratisk Samling KDSkommunorganisationen för Eskilstuna kommun, besvär under anförande av att valförrättarna i ett flertal valdistrikt inom kommunen, bl.a. genom att flytta

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:42

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 8 november 1985 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Karlskrona stadsförsamling. Över beslutet anförde Arbetarepartiet-Socialdemokraterna besvär och uppgav därvid följande. Genom förväxling av person har fel person, nämligen XXXXXX-XXXX AA1, valts som suppleant. Den rätta personen

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:41

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 8 november 1985 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Kristianopels församling. Över beslutet anförde Moderata Samlingspartiet besvär och uppgav därvid följande. Partiet hade till kandidat för kyrkofullmäktige i Kristianopels församling nominerat AA1 med personnummer XXXXXX-XXXX.

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:40

Den 12 november 1985 avslutade länsstyrelsen i Hallands län den slutliga sammanräkningen i valet av kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen fann därvid att samtliga valsedlar, avgivna i de båda församlingarnas valkretsar, inlagts i gemensamma tre omslag D samt

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:39

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 23 september 1985 utgången av landstingsvalet i Värmlands läns landstingskommun. Den 30 september 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Sunne kommun. Över besluten anförde AA besvär. Till stöd för sin talan anförde AA i huvudsak följande. Han hade

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:38

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 4 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen prövade anmärkningar mot allmän röstlängd den 22 juli 1985. I en skrivelse som kom

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:37

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 30 september 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Karlstads kommun. Över beslutet anförde AA och BB besvär. De hade förvägrats rösta i valet p.g.a. att de skulle ha kommit för sent till vallokalen, trots att de kommit in i vallokalen kl. 20.00 enligt klocka i lokalen. Klagandena

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:36

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 2 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun. I en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 25 september 1985 anförde AA att han av valförrättarna

1985-12-11

Valprövningsnämndens beslut 1985:34

Vid 1985 års landstingsval var Stockholms läns landstingskommun indelad i 14 valkretsar, av vilka sex valkretsar motsvarade Stockholms kommun. I dessa sex valkretsar hade Folkpartiet gått ut med sex olika valsedelstyper, nr 4049-4054, en för varje valkrets. De sex översta namnen på varje valsedelstyp var gemensamma i alla

1985-12-04

Valprövningsnämndens beslut 1985:33

Genom beslut den 8 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen i Jämtlands län utgången av valet den 15 september 1985 av kommunfullmäktige i Åre kommun. Enligt besutet erhöll Moderata Samlingspartiet med röstetalet 783 6 mandat, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 852 21 mandat, Vänsterpartiet Kommunisterna 262 2 mandat, Miljöpartiet

1985-11-28

Valprövningsnämndens beslut 1985:32

Den 5 november 1985 avslutade länsstyrelsen i Skaraborgs län den slutliga sammanräkningen i valet av kyrkofullmäktige i Källby, Broby, Skeby och Hangelösa församlingars kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen fann att samtliga valsedlar avgivna i de angivna församlingarnas valkretsar inlagts i gemensamma ett omslag C och fyra

1985-11-28

Valprövningsnämndens beslut 1985:31

Genom beslut den 4 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen i Kopparbergs län utgången av valet den 15 september 1985 av kommunfullmäktige i Ludvika kommun. I kommunen, som är indelad i tre valkretsar, tillsattes 15 mandat i första kretsen, 18 mandat i andra kretsen och 18 mandat i tredje kretsen. I tredje valkretsen tillföll

1985-11-20

Valprövningsnämndens beslut 1985:30

Vid kommunfullmäktigvalet i Borlänge kommun förekom i Borlänge första och Borlänge andra valkrets två olika valsedelstyper för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Listtypen 22372 upptog som första namn AA och som andra namn BB, medan listtypen 22373 upptog BB som första namn och AA som andra namn. Länsstyrelsen i Kopparbergs

1985-11-20

Valprövningsnämndens beslut 1985:29

Länsstyrelsen i Skaraborgs län fastställde den 3 oktober 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Gullspångs kommun. Över beslutet anförde AA besvär. En främmande person hade trängt sig på honom i vallokalen efter det att AA avlämnat sin röst. Personen hade haft en mycket ilsken attityd och hade låtit AA veta allt om pest

1985-11-20

Valprövningsnämndens beslut 1985:28

Länsstyrelsen i Skaraborgs län fastställde den 1 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Skaraborgs läns landstingskommun. Den 3 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Tibro kommun. Över besluten anförde AA, som är förste vice ordförande i Kristen Demokratisk Samling KDS i Skaraborgs

1985-11-20

Valprövningsnämndens beslut 1985:27

I en till länsstyrelsen i Värmlands län den 23 september 1985 inkommen skrivelse anförde AA besvär över riksdagsvalet. Till stöd för sin talan åberopade han postfunktionärs bristande kontroll av buds behörighet, se närmare ref 1985:39. Riksskatteverket RSV fastställde utgången av riksdagsvalet den 24 september 1985. Beslutet

1985-11-06

Valprövningsnämndens beslut 1985:26

I besvär begärde AA prövning av riksdagsvalets giltighet på den grunden att han ej erhållit svar på brev som han ställt och skickat till samtliga partiledare. Valprövningsnämnden yttrade: Vad AA anfört innebär inte att det i verksamhet för förberedande och genomförande av val förekommit avvikelse från föreskriven ordning

1985-11-06

Valprövningsnämndens beslut 1985:25

Riksskatteverket fastställde den 24 september 1985 utgången av riksdagsvalet. I besvär över beslutet hävdade AA att valkretsbeteckningen på vissa valsedlar för riksdagsvalet i Västerbottens läns riksdagsvalkrets inte varit korrekt. En del valsedlar upptog nämligen beteckningen Västerbotten medan andra hade beteckningen

1985-11-06

Paginering