Dokument & lagar (13 träffar)

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 12 maj 1894. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 7 sistlidne mars hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af till slutligt

1894-05-12

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar (pdf, 125 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Kmtal

ZKIongL ZMZajzts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 18 Januari 1894. Gode herrar och venske mån J ag helsar Eder välkomne, då I nu gån att uppfylla det värf, hvartill Edra medborgares val Eder kallat. Det är Mig dervid kärt att kunna meddela Eder, att de förenade rikenas förhållanden till alla främmande magter

1894-01-18

Framställning / redogörelse 1894:Kmtal (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1894:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1893 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1892 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCITS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:SV (pdf, 23434 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott den 18 Januari 1894. Med Kejserl. ryska regeringen hafva underhandlingar fortgått angående den Underhand framtida dispositionen af det regala laxfisket i Torneå eif äfvensom angående om fastställande af nya

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:Rber (pdf, 2969 kB)

Framställning / redogörelse 1894:RGK

RIKSDAGENS år 1893 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af MKSGÅLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRiDARES TRYCKERI, 1894. t i i t jäS t J å. i Y W f W j r i 4 k li J Jk Enligt föreskriften i 6 af den för Revisorerne den 19 sistlidne Maj utfärdade instruktion

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RGK (pdf, 17861 kB)

Framställning / redogörelse 1894:RB

BERÄTTELSE TILL 1894 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1893. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. KI I l/ il 19 DACmi AMU i A. i A HA M8 in it 3 i H A a 2 3 I a i H CU8i iA Till 1894 års lagtima Riksdag. På grund af uppdrag af sistförsamlade Riksdag och jemlikt föreskrift

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RB (pdf, 6412 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1894 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HaEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894. i i o hitfs si 81 o 6m ie£fn ii nå f iå njnfT Oif TT/ V i Tf- bh-fA INNEHÅLL. Inledning.v.v.u.Redovisning för åtal, anstälda mot: 1 konsistorienotarien

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:Jo (pdf, 7305 kB)

Framställning / redogörelse 1889:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 Januari 1889. Deklarationer mellan Sverige och Danmark angående ettdera rikets under- Deklarationer såtar, hvilka inom det andra riket komma i behof af fattigvård, hafva utfär- eJla Sverig,e

1889-01-17

Framställning / redogörelse 1889:Rber (pdf, 2789 kB)

Framställning / redogörelse 1889:Kmtal

IKZongl. HVCajzts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande deri 17 Januari 1889. Gocle herrar och svenske mån JMottagen Mm välkomsthelsning, då grundlagens bud nu kallar Eder till nya rådslag om fosterlandets angelägenheter. Våra förhållanden magter är fortfarande tillfredsställande. Under mina besök i utlandet förlidet

1889-01-17

Framställning / redogörelse 1889:Kmtal (pdf, 185 kB)

Framställning / redogörelse 1889:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1888 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1887 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAO

1889-01-02

Framställning / redogörelse 1889:SV (pdf, 24926 kB)

Framställning / redogörelse 1889:RGK

RIKSDAGENS år 1S88 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTQRETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1888. Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer få härmed, till fullgörande af föreskriften i ö af gällande instruktion, afgifva berättelse

1889-01-01

Framställning / redogörelse 1889:RGK (pdf, 16848 kB)

Framställning / redogörelse 1889:RB

BERÄTTELSE TILL 1889 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG, ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1888. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1888. Till 1889 års lagtima Riksdag. Af senast församlade riksdag utsedde att granska statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning hafva,

1889-01-01

Framställning / redogörelse 1889:RB (pdf, 5436 kB)

Framställning / redogörelse 1889:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1889 samt Tryckfrihetskomiterades Berättelse. STOCKHOLM IVAR Hi®GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1889. IN N E H Å L L. Sid. Inledning.1 Redovisning för åtal, anstälda mot 1 häradshöfdingen i Färs domsaga V. Anderberg, för vägran att anställa vittnesförhör

1889-01-01

Framställning / redogörelse 1889:Jo (pdf, 9591 kB)