Dokument & lagar (15 träffar)

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 12 maj 1894. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 7 sistlidne mars hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af till slutligt

1894-05-12

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar (pdf, 125 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Kmtal

ZKIongL ZMZajzts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 18 Januari 1894. Gode herrar och venske mån J ag helsar Eder välkomne, då I nu gån att uppfylla det värf, hvartill Edra medborgares val Eder kallat. Det är Mig dervid kärt att kunna meddela Eder, att de förenade rikenas förhållanden till alla främmande magter

1894-01-18

Framställning / redogörelse 1894:Kmtal (pdf, 166 kB)

Register 1894:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. r r, I M A. Afgångsbetyg i kristendom från folkskolan, att sådant i vissa fall må användas som vitsord vid utfärdande af prestbetyg 22. Allmänna läroverk, se Läroverk. Arbetsgifvare och arbetare, utredning i

1894-01-01

Register 1894:Tfu Andra kammaren (pdf, 347 kB)

Register 1894:Tfu Första kammaren

öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. A. Allmänna läroverk, meddelande af bestämmelser i syfte af ett mera planmessigt samarbete mellan rikets folkskolor och.3 Arbetsgivare och arbetare, ordnande af förhållandet beträffande reglering af arbetstiden mellan

1894-01-01

Register 1894:Tfu Första kammaren (pdf, 224 kB)

Register 1894:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1894 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af.9:74. Aflöningen åt de hos kamrarne, utskotten och i riksdagens kansli anstälde tjensteman angående tiden, hvartill vid 1894 års riksdag densamma skall beräknas. 81. Ahlgren,

1894-01-01

Register 1894:Su (pdf, 1706 kB)

Register 1894:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1894. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Afgäld: angående skyldighet för egare af afsöndrad jord att utgöra 26. Arfsrätt:oäkta barns.42, 72. Arrendelag: angående utarbetande af 20. B. Borgen: angående inskränkning i gift persons rätt att

1894-01-01

Register 1894:LU (pdf, 609 kB)

Register 1894:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1894 års lagtima riksdag. t N:0. Memorialets och 1 Datum. m a lii inf: Dess behandling hos i Anmärkningar. utlåtandets rubrik. i Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. Med uppgift å hvi-lande förslag till än-dringar i grundlagame. 5 februari. f S

1894-01-01

Register 1894:Ku (pdf, 352 kB)

Register 1894:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1894. A. N:0 Af delning skontor, motioner om inrättande af sådana.5, 6. Af delning skontor et i Karlstad, motion om anvisande af medel till uppförande af egen byggnad för kontoret.4. Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoren

1894-01-01

Register 1894:Bu (pdf, 201 kB)

Register 1894:Bevu

Register Öfver de af bevillningsutskottet vid 1894 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets o- eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1895 32. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter

1894-01-01

Register 1894:Bevu (pdf, 353 kB)

Register 1894:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHAN Gr LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1894. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1894. Sami, i i i i 2 2 o 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtlma riksmötet år 1894. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1894-01-01

Register 1894:reg (pdf, 20407 kB)

Framställning / redogörelse 1894:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1893 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1892 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCITS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:SV (pdf, 23434 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Rber

Berättelse om livad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott den 18 Januari 1894. Med Kejserl. ryska regeringen hafva underhandlingar fortgått angående den Underhand framtida dispositionen af det regala laxfisket i Torneå eif äfvensom angående om fastställande af nya

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:Rber (pdf, 2969 kB)

Framställning / redogörelse 1894:RGK

RIKSDAGENS år 1893 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af MKSGÅLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRiDARES TRYCKERI, 1894. t i i t jäS t J å. i Y W f W j r i 4 k li J Jk Enligt föreskriften i 6 af den för Revisorerne den 19 sistlidne Maj utfärdade instruktion

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RGK (pdf, 17861 kB)

Framställning / redogörelse 1894:RB

BERÄTTELSE TILL 1894 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1893. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. KI I l/ il 19 DACmi AMU i A. i A HA M8 in it 3 i H A a 2 3 I a i H CU8i iA Till 1894 års lagtima Riksdag. På grund af uppdrag af sistförsamlade Riksdag och jemlikt föreskrift

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RB (pdf, 6412 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1894 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HaEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894. i i o hitfs si 81 o 6m ie£fn ii nå f iå njnfT Oif TT/ V i Tf- bh-fA INNEHÅLL. Inledning.v.v.u.Redovisning för åtal, anstälda mot: 1 konsistorienotarien

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:Jo (pdf, 7305 kB)