Dokument & lagar (2 262 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet 2007-06-28 Dokumentbeteckning SEC2006762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmäna budget för budgetåret 2007 Sammanfattning Budgeten för 2007 blir den första årsbudgeten inom ramen för den nya fleråriga budgetramen

2006-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM107 KOM(2006)201 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM107 Åtgärdsprogram för tullfrågor Finansdepartementet 2006-06-29 Dokumentbeteckning KOM2006201 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen Tull 2013 Sammanfattning Kommissionen föreslår ett nytt åtgärdsprogram

2006-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM107 KOM(2006)201 slutlig (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM106 KOM (2006) 195 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM106 Rättsmedelsdirektiv i offentlig upphandling Finansdepartementet 2006-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2006 195 slutlig Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller

2006-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM106 KOM (2006) 195 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM105 KOM (2005) 650 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM105 Förordning om val av lag för avtal ROM I Justitiedepartementet 2006-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2005 650 slutlig Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Rom I Sammanfattning Förslaget innehåller allmänna regler om tillämplig

2006-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM105 KOM (2005) 650 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM103 KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM103 Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap Utrikesdepartementet 2006-06-22 Dokumentbeteckning KOM 2006 214 Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania SEC 2006 595 Bulgaria May 2006 Monitoring Report SEC

2006-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM103 KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM102 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM (2006) 154 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM102 Förordning om användning av främmande arter i vattenbruk Jordbruksdepartementet 2006-06-15 Dokumentbeteckning 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM 2006 154 slutlig Förslag till rådets förordning om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk Sammanfattning

2006-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM102 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM (2006) 154 slutlig (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM101 7529/06 AGRIORG 30 A GRIFIN 23

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM101 Jordbruksdepartementet 2006-06-15 Dokumentbeteckning Sammanfattning I rådets förordning EG nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion EGT L 193, 29.7.2000, s.16, Celex 32000R1673

2006-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM101 7529/06 AGRIORG 30 A GRIFIN 23 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM100 KOM (2005) 275 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM100 Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter Jordbruksdepartementet 2006-06-08 Dokumentbeteckning KOM 2005 275 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Inledning till en debatt om en gemenskapsmodell

2006-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM100 KOM (2005) 275 slutlig (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM10 KOM(2005) 362 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM10 Övervakning och bekämpning av sjukdomar hos fiskar och andra vattenlevande djur Jordbruksdepartementet 2005-10-11 Dokumentbeteckning KOM2005 362 slutlig Förslag till rådets direktiv om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning

2005-10-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM10 KOM(2005) 362 slutlig (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM1 KOM (2005) 263 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM1 Reform av sockersektorn Jordbruksdepartementet 2005-09-15 Dokumentbeteckning KOM 2005 263 slutlig Förslag till rådets förordningar a om den gemensamma organisationen av marknaden för socker b om ändring av förordning EG nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser

2005-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM1 KOM (2005) 263 slutlig (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM56 KOM(2005) 666 slutlig, KOM(2005) 667 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM56 Tematisk strategi och revidering av ramdirektivet om avfall Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-03-01 Dokumentbeteckning KOM2005 666 slutlig Att främja ett hållbart resursutnyttjande: En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall.

2006-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM56 KOM(2005) 666 slutlig, KOM(2005) 667 slutlig (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM55 KOM (2005) 698, KOM (2005) 694

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM55 Nya förordningar för geografiska beteckningar och särart för livsmedel Jordbruksdepartementet 2006-02-24 Dokumentbeteckning KOM 2005 698 Förslag till rådets förordning om skydd av geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel KOM 2005

2006-02-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM55 KOM (2005) 698, KOM (2005) 694 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM54 KOM(2005)685

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM54 Aktieägares rättigheter Justitiedepartementet 2006-02-23 Dokumentbeteckning KOM2005685 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av rösträtter av aktieägare i företag som har sitt säte i en medlemsstat och vars aktier är upptagna till handel

2006-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM54 KOM(2005)685 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM53 KOM(2005)589

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM53 Övervakning av sjötrafik Näringsdepartementet 2006-02-24 Dokumentbeteckning KOM2005589 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen Sammanfattning

2006-02-27

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM53 KOM(2005)589 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM52 KOM(2005)658

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM52 EU:s strategi för hållbar utveckling Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Dokumentbeteckning KOM2005658 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om översyn av sttrategin för en hållbar utveckling. Handlingsram. Sammanfattning Kommissionen föreslår

2006-02-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM52 KOM(2005)658 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM51 KOM (2005) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM51 Förslag till direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-02-20 Dokumentbeteckning KOM 2005 447 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa Sammanfattning Inom ramen

2006-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM51 KOM (2005) 447 (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM50 KOM (2005) 446

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM50 Tematisk strategi om luftföroreningar Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-02-20 Dokumentbeteckning KOM 2005 446 Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet Tematiska strategin om luftföroreningar Sammanfattning EU:s luftvårdsstrategi anger

2006-02-21

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM50 KOM (2005) 446 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM49 KOM (2005) 683

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM49 Förordning om avgaskrav och om reparationsinformation för personbilar och lätta lastbilar Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-02-21 Dokumentbeteckning KOM 2005 683 Förslag till Europaparlamentets och Rådes förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende

2006-02-22

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM49 KOM (2005) 683 (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM48 KOM(2006)30

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM48 Kommissionens årliga framstegsrapport Lissabonstrategin Statsrådsberedningen 2006-02-06 Dokumentbeteckning KOM200630 Communication o the Spring European Council Time to move up a gear. The new partnership for growth and jobs. Sammanfattning Kommissionen presenterade

2006-02-16

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM48 KOM(2006)30 (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM47 KOM(2005)480 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM47 Informationsutbyte på asyl- och migrationsområdet Utrikesdepartementet 2006-02-03 Dokumentbeteckning KOM2005480 slutlig Förslag till rådets beslut om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring.

2006-02-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM47 KOM(2005)480 slutlig (doc, 71 kB)