Dokument & lagar (35 629 träffar)

Kommittédirektiv 2018:95

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Innehåll Sammanfattning Viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad vård Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet Förbättringsarbete i vården är viktigt Uppföljning är viktigt på flera olika sätt Nationell uppföljning som stöd för

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:90 kommittébeteckning: S 2017:01

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård S 2017:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Samordning av vårdinsatser från flera aktörer Vårdgivare som får ersättning enligt den nationella taxan bör integreras bättre i primärvården Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:73

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet Innehåll Sammanfattning Behov av kunskaper i svenska Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Vissa nyanlända omfattas av en utbildningsplikt Utbildning inom etableringsprogrammet Genomströmningen i sfi Sfi kan behöva kombineras med annan utbildning Språkkrav som hinder

2018-07-26

Kommittédirektiv 2018:72

Översyn av yrket personlig assistent Innehåll Sammanfattning Bakgrund Arbetsgivaransvar och arbetsledning Personliga assistenters arbetsmiljö Tillsyn och lämplighetsprövning av assistansanordnare Lämplighetsprövning och klagomålshantering visar vissa brister Uppdraget att undersöka hur personliga assistenters villkor

2018-07-26

Kommittédirektiv 2018:76 kommittébeteckning: S 2016:07

Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen S 2016:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 17 november 2016 kommittédirektiven Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel dir. 2016:95Enligt direktiven skulle

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:74

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Konsekvenser av ekonomisk ojämlikhet Inkomstfördelningen i Sverige Områden av särskild betydelse för jämlikhet och delaktighet Arbetsmarknad Offentligt finansierade välfärdstjänster Regionala skillnader och segregation Uppdraget Kontakter

2018-08-02

Kommittédirektiv 2018:75

Grönt sparande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Beskattning av kapitalinkomster Nederländernas regler om skattelättnader för sparande i gröna banker och fonder De skattepolitiska riktlinjerna Uppdraget Förutsättningar för grönt sparande och behovet av ändrade regler Utredaren ska därför Förändrade skatteregler

2018-08-02

Kommittédirektiv 2018:17

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning Innehåll Sammanfattning Brister har uppmärksammats av flera utredningar Yrkesprogramsutredningen Gymnasieutredningen Uppdraget att föreslå en regional planeringsmodell för gymnasial utbildning Gemensam planering och dimensionering ger bättre resursutnyttjande

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:6

Översyn av regelverket för nätkoncessioner Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Bakgrund Nya förutsättningar för elnätet Pågående utredningar och uppdrag Behovet av en utredning Uppdraget om att se över regelverket för nätkoncessioner En mer miljöbalkslik prövning och rättskraft Koncessionsplikt och undantag

2018-02-15

Kommittédirektiv 2018:86

Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik Innehåll Sammanfattning Nuvarande ansvarsfördelning behöver utredas och analyseras närmare Utredaren ska därför Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:85

Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utmaningar för arbetet med policyutveckling Exempel på pågående arbete internationellt och i Sverige Uppdraget Vad kommittén ska göra Kommitténs organisation Konsekvensbeskrivningar

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:84 kommittébeteckning: N 2018:01

Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om överförande av basunderhåll

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:83

Delegation för främjande av äldre arbetskraft Innehåll Sammanfattning Behovet av att ta till vara äldres kompetens Uppdraget Samråd Redovisning Konsekvensanalys Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Sammanfattning En kommitté i form av en delegation får i uppdrag att verka för ett mer inkluderande

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:82

Välfärdsteknik i äldreomsorgen Innehåll Sammanfattning Förslagen ska gälla Bakgrund Åldrande befolkning och rekryteringsutmaning för välfärden Behovet av en utredning Uppdraget Utredaren ska Rättsliga förutsättningar Utredaren ska Utredaren ska Ekonomiska och andra konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:81

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Andra uppdrag relaterade till skogsbränderna Uppdraget att utvärdera de operativa räddningsinsatserna vid skogsbränderna sommaren 2018 Utredaren ska särskilt belysa Användning av samhällets samlade resurser Kommunikation

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:80

En ny myndighet för psykologiskt försvar Innehåll Sammanfattning Utveckling av det psykologiska försvaret som en del av det moderna totalförsvaret Det psykologiska försvaret under det kalla kriget Det psykologiska försvaret i dag Behovet av ett psykologiskt försvar anpassat till nutida förhållanden Uppdraget Utredaren

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:79

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar Innehåll Sammanfattning Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport Uppbyggnad av ett civilt försvar och en fortsatt utveckling av krisberedskapen Det väpnade angreppet Gränslandet mellan fred och krig Strukturer och processer som används inom krisberedskapen

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:78 kommittébeteckning: M 2017:05

Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet M 2017:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 juni 2017 kommittédirektiv dir. 2017:76 om behovet av ändringar i bl.a. lagen 1984:3 om kärnteknisk

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:77

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den svenska krisberedskapens grundprinciper Ansvaret för hälso- och sjukvården vid kris och krig Smittskyddslagen Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:89

Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Innehåll Sammanfattning Utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Behovet av en utredning Uppdraget att se över lagen om särskild utlänningskontroll Utredaren ska därför Tidsgränserna för verkställighetsförvar är för snäva Utredaren ska därför En möjlighet

2018-08-23