Dokument & lagar (2 318 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14:verk

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2013/14 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen

2014-10-01

Kommittédirektiv 2013:66 kommittébeteckning: L 2012:01

Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen L 2012:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Det ursprungliga uppdraget Det utvidgade uppdraget Kameraövervakning behövs för en effektiv jakt Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Utvidgning av och förlängd

2013-06-13

Kommittédirektiv 2013:86 kommittébeteckning: A 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering A 2012:02 Innehåll Utvidgning av uppdraget Den särskilda utredaren får nu också i uppdrag att Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2013 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om aktiva åtgärder

2013-09-19

Kommittédirektiv 2013:84 kommittébeteckning: Ju 2012:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om överskuldsättning Ju 2012:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 september 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 april 2012 kommittédirektiv om en strategi för att motverka överskuldsättning dir. 2012:31Utredningen har

2013-09-12

Kommittédirektiv 2013:65

Översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att göra en översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Översyn av myndigheters befogenheter vid olycksutredningar Undersökning av svenska olyckor utomlands och utländska olyckor i Sverige Omfattningen på olycksutredningar

2013-06-13

Kommittédirektiv 2013:47 kommittébeteckning: Fi 2012:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler Fi 2012:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om nya kapitaltäckningsregler dir. 2012:34Utredningen har tagit namnet Utredningen

2013-05-08

Kommittédirektiv 2013:46

Järnvägens organisation Innehåll Sammanfattning Riksdagens tillkännagivande Stora förändringar av järnvägens organisation de senaste 25 åren Från en sammanhållen organisation till uppdelning av ansvar och roller Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde De nuvarande rollerna på järnvägsområdet Transporttjänsternas

2013-05-08

Kommittédirektiv 2013:45 kommittébeteckning: Fi 2012:04

Tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningskommittén Fi 2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 maj 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 april 2012 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

2013-05-02

Kommittédirektiv 2013:43 kommittébeteckning: S 2011:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Innehåll Förkortad tid för en viss del av uppdraget och förlängd tid för huvuddelen av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 maj 2013 Förkortad tid för en viss del av uppdraget och förlängd tid för huvuddelen av uppdraget Regeringen

2013-05-02

Kommittédirektiv 2013:42 kommittébeteckning: U 2011:04

Tilläggsdirektiv till Kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. U 2011:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté ska se över regler och villkor

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:41 kommittébeteckning: S 2013:01

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen S 2013:01 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen dir. 2013:2Utredningen

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:40 kommittébeteckning: Fi 2009:01

Tilläggsdirektiv till Delegation för e-förvaltning N Fi 2009:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa it-standardiseringsfrågor

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:39 kommittébeteckning: Ju 2012:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Ju 2012:11 Innehåll Förlängd tid för uppdraget m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2013 Förlängd tid för uppdraget m.m. Regeringen beslutade den 28 juni 2012 kommittédirektiv om meddelarskydd för privatanställda

2013-04-11

Kommittédirektiv 2013:38

Genomförande av Seveso III-direktivet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande svensk reglering Uppdraget om genomförande av Seveso III-direktivet Uppdraget om farlig verksamhet Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2013 Sammanfattning En särskild

2013-04-04

Kommittédirektiv 2013:37 kommittébeteckning: M 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter M 2012:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om översyn av reglerna om vattenverksamheter dir. 2012:29Enligt direktiven skulle uppdraget

2013-03-27

Kommittédirektiv 2013:36 kommittébeteckning: A 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering A 2012:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att

2013-03-27

Kommittédirektiv 2013:35

Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt Innehåll Sammanfattning Bakgrund Internationella konventioner i svensk rätt Tidigare utredningsarbete Den svenska barnrättspolitiken Behovet av en utredning Frågan om inkorporering Uppdraget Analysera för- och nackdelar med inkorporering av barnkonventionen Konsekvensbeskrivningar

2013-03-27

Kommittédirektiv 2013:32

Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Solvens II-direktivet Tjänstepensionsdirektivet Upphävandet av UFL Solvens II-utredningens förslag om tjänstepensionsverksamhet Finansdepartementets tjänstepensionspromemoria Europeiska kommissionens skrivelse Uppdraget

2013-03-21

Kommittédirektiv 2013:31

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Innehåll Sammanfattning Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Uppdraget att föreslå åtgärder mot felaktiga utbetalningar Ekonomiska stöd i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Konsekvensbeskrivningar

2013-03-14

Kommittédirektiv 2013:30

Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Innehåll Sammanfattning av uppdraget Straffnivån för allvarliga våldsbrott Behovet av en översyn av straffskalorna Uppdragets närmare innehåll Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning

2013-03-14