Dokument & lagar (1 060 träffar)

Kommittédirektiv 2012:9 kommittébeteckning: Ju 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel Ju 2010:08 Innehåll Utvidgning av uppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 23 juni 2010 kommittédirektiv Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars samhällsfarlig

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:8 kommittébeteckning: Ju 2011:08

Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeut-redningen Ju 2011:08 Innehåll Utvidgning av uppdraget Besittningsskyddet vid jordbruksarrende Sidoarrenden med besittningsskydd Behovet av en översyn Uppdraget Författningsförslag Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:7

Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Vilka kulturfastigheter ska staten äga Värdering av fastigheter och byggnader Avyttring av fastigheter och byggnader Former och tidsplan för omstruktureringen Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2012-01-26

Kommittédirektiv 2012:60 kommittébeteckning: M 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter M 2012:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Förbudet mot utbyggnad av vattenkraft i vissa vattendrag Konsekvenser och samråd Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 4 april 2012

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:6

Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Organisationsformen Värdering av fastigheter och principer för hyressättning Avyttring av fastigheter Miljökonsekvenser Former och tidsplan för omstruktureringen Samråd och redovisning

2012-01-26

Kommittédirektiv 2012:59

Ersättning vid vissa särskilda fall av rådighetsinskränkningar Innehåll Sammanfattning Egendomsskyddet Europakonventionen och unionsrätten Utredningsbehovet Rättsläget efter 2011 Utredningsuppdraget Utredningens omfattning Utgångspunkter för analysen Förväntat resultat Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:58 kommittébeteckning: Fi 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Fi 2010:08 Innehåll Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012 Förlängd tid för slutredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:54

Förskoleplats i tid Innehåll Sammanfattning Kommunerna ska erbjuda plats i förskoleverksamhet Uppdraget att utreda om det behövs och om det är lämpligt att införa ytterligare åtgärder eller incitament Uppdraget att föreslå hur åtgärder eller incitament kan utformas Andra frågor Konsekvensbeskrivningar Samråd och

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:53

Förbättrade resultat i grundskolan Innehåll Sammanfattning Åtgärder som vidtagits för ökad måluppfyllelse Uppdraget att bedöma när åtgärderna får effekt Uppdraget att analysera förutsättningarna för utvärdering Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:52 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Fi 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor dir. 2010:43I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:51

Ett modernt nämndemannasystem Innehåll Sammanfattning av uppdraget Nämndemannasystemets funktion Behovet av en översyn av nämndemannasystemet Uppdraget att skapa ett modernt nämndemannasystem Moderna villkor för nämndemannauppdraget Förbättrad information och grundutbildning Tydligare regler om entledigande och

2012-05-31

Kommittédirektiv 2012:50

Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Innehåll Sammanfattning Nuvarande exportkontroll av krigsmateriel hänsyn till mänskliga rättigheter Genomförande av en eventuell skärpning av exportkontrollen av krigsmateriel gentemot icke-demokratier Konsekvenser av skärpt exportkontroll av krigsmateriel till icke-demokratier

2012-06-01

Kommittédirektiv 2012:5 kommittébeteckning: Fö 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning Fö 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 kommittédirektiv om en översyn av regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter

2012-01-19

Kommittédirektiv 2012:49 kommittébeteckning: U 2011:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor U 2011:11 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 november 2011 kommittédirektiv

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:47 kommittébeteckning: Ju 2010:10

Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen Ju 2010:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en översyn av brottmålsprocessen dir. 2010:78Utredningen har antagit namnet Straffprocessutredningen.

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:46 kommittébeteckning: Ku 2011:06

Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen Ku 2011:06 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 15 december 2011 kommittédirektiv om översyn av det statliga stödet

2012-05-16

Kommittédirektiv 2012:45 kommittébeteckning: Ju 2011:10

Tilläggsdirektiv till EMR-utredningen Ju 2011:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om en utvärdering av reformen En modernare rättegång dir. 2011:79Utredningen har antagit namnet EMR-utredningen.

2012-05-16

Kommittédirektiv 2012:44

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Innehåll Sammanfattning Möjligheter till tredimensionellt fastighetsutnyttjande Ägarlägenhetsfastigheter En utvidgning av ägarlägenhetsreformen Ombildning av hyreslägenheter till ägarlägenheter Initiativ till ombildning Hyresgäster som vill få till stånd en ombildning Särskilda

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:43

Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Innehåll Sammanfattning Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt om tillsyn och ålderskontroll vid e-handel

2012-05-10

Kommittédirektiv 2012:41 kommittébeteckning: N 2011:06

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av vissa frågor i minerallagen N 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 om kommittédirektiv om översyn av vissa frågor i minerallagen 1991:45dir. 2011:73För

2012-05-03