Dokument & lagar (7 träffar)

kadep 1890:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. AnL till tryckeriafdelningen den 21 jan. 1890, kl. 3 e. m. Riksdagens, kanslideputerades memorial angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid. sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit å kansliafdelningen:

1890-01-21

Framställning / redogörelse 1890:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1889 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1888 j jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till K0NGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM

1890-01-02

Framställning / redogörelse 1890:SV (pdf, 24122 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 Januari 1890. Er konungahus och folk har Hans Kongl. Höghet Hertigens af Vestra anland födelse på Stockholms slott den 20 April 1889 utgjort en glädjande tilldragelse. En djupt smärtande förlust

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:Rber (pdf, 2922 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RGK

RIKSDAGENS år 1889 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, r. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1890. Efter fulländad granskning af Riksgäldskontorets räkenskaper samt de förvaltningsåtgärder, som finnas antecknade i Fullmägtiges protokoll för nedan

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RGK (pdf, 15800 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RB

BERÄTTELSE TILL 1890 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG, ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1889. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1889. Till 1890 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RB (pdf, 5892 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal

lEZongL HVHajits tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 Januari 1890. Gode herrar och svenske män Då I nu träden till Edra af grundlagen föreskrifna vigtiga värf, vare Mina första ord tacksamhetens för all den kärlek, som Sveriges folk, med en för mitt hjerta oförgätlig samstämmighet, Mig bevisat, då Jag fylde

1890-01-17

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal (pdf, 198 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1890 samt Tryckfrihetskommitterades Berättelse. 3 STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI 1890. INNEHALL. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 landssekreteraren M. Zachrison m. fl. för förment dröjsmål med handläggning af ett ärende m.

1890-01-13

Framställning / redogörelse 1890:Jo (pdf, 8262 kB)