Dokument & lagar (15 träffar)

kadep 1944:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1944 kl. 11 fm. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1944-01-15

Framställning / redogörelse 1944:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1943 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1942-30 JUNI 1943 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1944 ISAAC MANGUS BOKTNYCKEUI-AKTI KISÖGA G 439807 i n il, t iri nvVU:l

1944-01-14

Framställning / redogörelse 1944:SV (pdf, 17896 kB)

Framställning / redogörelse 1944:Rber

BERÄTTELSE till 1944 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 4 januari 1944. Justitiedepartementet. Rådhusrätterna i Ronneby, Simrishamn, Skara och Strömstad hava upphört från och med den 1 januari 1944 och städerna från och med samma dag i judiciellt avseende förenats,

1944-01-04

Framställning / redogörelse 1944:Rber (pdf, 17281 kB)

Framställning / redogörelse 1944:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM EN ÅR 1943 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 194230 JUNI 1943 M. M. STOCKHOLM 19 4 4 ISAAC MARCUS BOKTR YCKERT-AKTIEBO LA O 439323 Innehållsförteckning. Ingress.Riksgäldskontorets balansräkning.Statsregleringsfonden.Specifikation

1944-01-01

Framställning / redogörelse 1944:RGK (pdf, 1238 kB)

Framställning / redogörelse 1944:RB

BERÄTTELSE TILL 1944 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1943. L STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1943. Till 1944 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1943 påbörjat och denna

1944-01-01

Framställning / redogörelse 1944:RB (pdf, 690 kB)

Framställning / redogörelse 1944:Mo

MI LITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1944 S T OCKHOL M 19 4 4 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 439022 Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anbängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. 1 o. 2. Åtal mot

1944-01-01

Framställning / redogörelse 1944:Mo (pdf, 17640 kB)

Framställning / redogörelse 1944:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maurts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1944. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk För femte gången sedan världskrigets utbrott hälsar Jag Eder välkomna till lagtima riksdag. Under mer än fyra år lia folken lidit under krigets gissel. Med sorg

1944-01-11

Framställning / redogörelse 1944:Kmtal (pdf, 179 kB)

Framställning / redogörelse 1944:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1944 SAMT TRYCKFRIHET SKO MM IT TENS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1944 IVAR HACGGSTRÖM8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 4S422U INNEHALL. Justitieombudsmannens Embetsberättelse. Sid. Inledning.7 I. Redogörelse för atal, anställda mot nedannämnda tjänstemän:

1944-01-01

Framställning / redogörelse 1944:Jo (pdf, 17036 kB)

kadep 1890:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. AnL till tryckeriafdelningen den 21 jan. 1890, kl. 3 e. m. Riksdagens, kanslideputerades memorial angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid. sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit å kansliafdelningen:

1890-01-21

Framställning / redogörelse 1890:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1889 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1888 j jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till K0NGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM

1890-01-02

Framställning / redogörelse 1890:SV (pdf, 24122 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 Januari 1890. Er konungahus och folk har Hans Kongl. Höghet Hertigens af Vestra anland födelse på Stockholms slott den 20 April 1889 utgjort en glädjande tilldragelse. En djupt smärtande förlust

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:Rber (pdf, 2922 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RGK

RIKSDAGENS år 1889 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, r. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1890. Efter fulländad granskning af Riksgäldskontorets räkenskaper samt de förvaltningsåtgärder, som finnas antecknade i Fullmägtiges protokoll för nedan

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RGK (pdf, 15800 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RB

BERÄTTELSE TILL 1890 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG, ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1889. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1889. Till 1890 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RB (pdf, 5892 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal

lEZongL HVHajits tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 Januari 1890. Gode herrar och svenske män Då I nu träden till Edra af grundlagen föreskrifna vigtiga värf, vare Mina första ord tacksamhetens för all den kärlek, som Sveriges folk, med en för mitt hjerta oförgätlig samstämmighet, Mig bevisat, då Jag fylde

1890-01-17

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal (pdf, 198 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1890 samt Tryckfrihetskommitterades Berättelse. 3 STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI 1890. INNEHALL. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 landssekreteraren M. Zachrison m. fl. för förment dröjsmål med handläggning af ett ärende m.

1890-01-13

Framställning / redogörelse 1890:Jo (pdf, 8262 kB)