Dokument & lagar (15 träffar)

kadep 1947:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr l. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde med herrar talmän, vice talmän och riksdagens kanslideputerade den 16 innevarande månad hava till tjänstemän i riksdagens kansli tills vidare antagits: å kansliavdelningen

1947-01-16

Framställning / redogörelse 1947:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1946 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1945-30 JUNI 1946 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 19 4 7 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBO LAG 468979 III Innehållsförteckning.

1947-01-15

Framställning / redogörelse 1947:SV (pdf, 17501 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Rber

BERÄTTELSE till 1947 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1947. Justitiedepartementet. Förberedelserna för nya rättegångsbalkens ikraftträdande den 1 januari 1948 ha fortsatt. Bland annat har tillsatts en nämnd för upplysnings- och instruktionsverksamhet m.

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:Rber (pdf, 15735 kB)

Framställning / redogörelse 1947:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1940 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORETS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1945 30 JUNI 1940 M. M. STD CKHOLM 1 U 4 7 ISA A C MARCUS BOKTRY CKERI-AKTIEBOLAG 408980 Innehållsförteckning. Sid Ingress.g Riksgäldskontorets balansräkning.g Statsregleringsfonden.g

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:RGK (pdf, 786 kB)

Framställning / redogörelse 1947:RB

BERÄTTELSE TILL 1947 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1946. ii i. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1946. Till 1947 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1946 påbörjat och

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:RB (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Mo

MILITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1947 STOCKHOLM 1947 IS A A C MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 4G8678 i Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse lör militieombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed Jämförliga åtgärder. 1. Åtal mot värnpliktig

1947-01-10

Framställning / redogörelse 1947:Mo (pdf, 17424 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1947. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jas hälsar Eder välkomna till Edert arbete vid 1947 ars riksdag. Under det gångna året har en för Mig och Mitt land glädjande tilldragelse inträffat genom födelsen

1947-01-11

Framställning / redogörelse 1947:Kmtal (pdf, 123 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNEN S ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1947 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1947 IVAR HJEGGSTRÖM8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 403571 INNEHALL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning Sid. 7 I. Redogörelse för åta.anställda mot nedannämnda tjänstemän: 1

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:Jo (pdf, 16178 kB)

kadep 1890:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. AnL till tryckeriafdelningen den 21 jan. 1890, kl. 3 e. m. Riksdagens, kanslideputerades memorial angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid. sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit å kansliafdelningen:

1890-01-21

Framställning / redogörelse 1890:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1889 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1888 j jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till K0NGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM

1890-01-02

Framställning / redogörelse 1890:SV (pdf, 24122 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 17 Januari 1890. Er konungahus och folk har Hans Kongl. Höghet Hertigens af Vestra anland födelse på Stockholms slott den 20 April 1889 utgjort en glädjande tilldragelse. En djupt smärtande förlust

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:Rber (pdf, 2922 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RGK

RIKSDAGENS år 1889 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, r. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1890. Efter fulländad granskning af Riksgäldskontorets räkenskaper samt de förvaltningsåtgärder, som finnas antecknade i Fullmägtiges protokoll för nedan

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RGK (pdf, 15800 kB)

Framställning / redogörelse 1890:RB

BERÄTTELSE TILL 1890 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG, ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1889. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1889. Till 1890 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1890-01-01

Framställning / redogörelse 1890:RB (pdf, 5892 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal

lEZongL HVHajits tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 Januari 1890. Gode herrar och svenske män Då I nu träden till Edra af grundlagen föreskrifna vigtiga värf, vare Mina första ord tacksamhetens för all den kärlek, som Sveriges folk, med en för mitt hjerta oförgätlig samstämmighet, Mig bevisat, då Jag fylde

1890-01-17

Framställning / redogörelse 1890:Kmtal (pdf, 198 kB)

Framställning / redogörelse 1890:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1890 samt Tryckfrihetskommitterades Berättelse. 3 STOCKHOLM IVAR BOKTRYCKERI 1890. INNEHALL. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 landssekreteraren M. Zachrison m. fl. för förment dröjsmål med handläggning af ett ärende m.

1890-01-13

Framställning / redogörelse 1890:Jo (pdf, 8262 kB)