Dokument & lagar (17 träffar)

Framställning / redogörelse 1942:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1941 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STATSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1940-30 JUNI 1941 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1942 CASLON PRESS BOKTRYCKER r.H HS!f- Or A i 3 fp't V I jr~äf r s il V

1942-01-17

Framställning / redogörelse 1942:SV (pdf, 17631 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Rber

BERÄTTELSE till 1942 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1942. J ustitiedepartementet. Viseringsfriheten för finska medborgare har under år 1941 upphävts, varefter visering för inresa till och vistelse i riket erfordras för utlänningar av alla nationaliteter.

1942-01-03

Framställning / redogörelse 1942:Rber (pdf, 15484 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1942 STOCKHOLM 1942 ISAAC M ARGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 118761 w A x i i i f i r V it p i i v’f j T HAt i i: v i:id f s Innehållsförteckning. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.Redogörelse för anhängiggjorda

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:Mo (pdf, 12635 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBEBÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1942 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTENS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1942 IVAR HAGGGSTRÖM8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 414318 f J v fc. v T 1 r i l j i j i J. i i.f C i I t L M T m f rr vf. V r i L J i f t 3-INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse.

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:Jo (pdf, 15984 kB)

Framställning / redogörelse 1947:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1946 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1945-30 JUNI 1946 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 19 4 7 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBO LAG 468979 III Innehållsförteckning.

1947-01-15

Framställning / redogörelse 1947:SV (pdf, 17501 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Rber

BERÄTTELSE till 1947 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1947. Justitiedepartementet. Förberedelserna för nya rättegångsbalkens ikraftträdande den 1 januari 1948 ha fortsatt. Bland annat har tillsatts en nämnd för upplysnings- och instruktionsverksamhet m.

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:Rber (pdf, 15735 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Mo

MILITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1947 STOCKHOLM 1947 IS A A C MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 4G8678 i Innehållsförteckning. Sid. Allmän redogörelse lör militieombudsmansämbetets förvaltning.7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed Jämförliga åtgärder. 1. Åtal mot värnpliktig

1947-01-10

Framställning / redogörelse 1947:Mo (pdf, 17424 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNEN S ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1947 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1947 IVAR HJEGGSTRÖM8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 403571 INNEHALL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning Sid. 7 I. Redogörelse för åta.anställda mot nedannämnda tjänstemän: 1

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:Jo (pdf, 16178 kB)

Framställning / redogörelse 1942:RB

BERÄTTELSE TILL 1942 ÅRS LAGTIMÅ RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1941. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1941. Till 1942 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1941 påbörjat och denna

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:RB (pdf, 806 kB)

Framställning / redogörelse 1942:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 12 januari 1942. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till arbetet vid 1942 års riksdag. Det är alltjämt Min strävan att fullfölja en utrikespolitik, som åsyftar att bevara freden för vårt

1942-01-12

Framställning / redogörelse 1942:Kmtal (pdf, 132 kB)

Framställning / redogörelse 1942:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1941 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORETS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1940 30 JUNI 1941 M. M. STOCKHOLM 1942 CASLON PRESS BOKTRYCKERI Innehållsförteckning. Ingress 3 Riksgäldskontorets balansräkning 4 Statsregleringsfonden 6 Specifikation

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:RGK (pdf, 966 kB)

kadep 1942:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 16 januari 1942 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 16 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1942-01-16

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst

Kungl. Majlis skrivelse nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 18 december 1942. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1942. GUSTAF. K. G. Westman. Bihang lill riksdagens protokoll 19A2. 1 sami. Nr 367-

1942-12-18

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst (pdf, 99 kB)

Framställning / redogörelse 1947:RB

BERÄTTELSE TILL 1947 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1946. ii i. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1946. Till 1947 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1946 påbörjat och

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:RB (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1947:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1947. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jas hälsar Eder välkomna till Edert arbete vid 1947 ars riksdag. Under det gångna året har en för Mig och Mitt land glädjande tilldragelse inträffat genom födelsen

1947-01-11

Framställning / redogörelse 1947:Kmtal (pdf, 123 kB)

kadep 1947:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr l. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde med herrar talmän, vice talmän och riksdagens kanslideputerade den 16 innevarande månad hava till tjänstemän i riksdagens kansli tills vidare antagits: å kansliavdelningen

1947-01-16

Framställning / redogörelse 1947:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1940 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKONTORETS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1945 30 JUNI 1940 M. M. STD CKHOLM 1 U 4 7 ISA A C MARCUS BOKTRY CKERI-AKTIEBOLAG 408980 Innehållsförteckning. Sid Ingress.g Riksgäldskontorets balansräkning.g Statsregleringsfonden.g

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:RGK (pdf, 786 kB)