Dokument & lagar (291 träffar)

Motion 1890:233 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 233, 1 N:o 233. Af herr vice talmannen Piss Olof Larsson och herr P. 0. Hörnfeldt, om beviljande af statspension åt aflidne generaldirektören Magnus Huss efterlemnade enka. Sverige sörjer i dessa dagar en af sina ädlaste söner. Läkaren, vetenskapsmannen, fosterlands- och menniskovännen Magnus

1890-04-30

Motion 1890:233 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1890:232 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 232. 1 232. Af herr Gr. de Layal och herr Gr. F. BemdeS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring i gällande grufvestadga i fråga om inmutningar å kronojord, som ej är under ständig besittningsrätt upplåten, m. m. De skäl, hvilka uti till 1889

1890-01-01

Motion 1890:232 Andra kammaren (pdf, 309 kB)

Motion 1890:231 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231. 1 tf:o 231. Af herr J. ÅndCFSSOll i Baggböle, om beviljande af anslag till inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vesterbottens län. Den kongl. propositionen angående ordnandet af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket, hvilken proposition nu föreligger

1890-04-16

Motion 1890:231 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1890:230 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 230. 1 N:o 230. Af herr J. Alldcrsoil i Törnhult, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om underhandlingars förande med utrikes magter i syfte att få uppkommande tvister emellan nämnda magter och Sverige afgjorda genom skiljedomstol. Den 21 sistlidne februari inlemnades till Norges

1890-04-16

Motion 1890:230 Andra kammaren (pdf, 247 kB)

Motion 1890:229 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 229. JT:o 229. Af herr A. V. Ljum innan, om ändrad lydelse af 60 och 61 regeringsformen. Vid 1886 års riksdag väcktes uti Andra Kammaren af herr J. G. Jansson i Hemmarö en motion med syfte, bland annat, att erhålla en sådan förändring af stadgandena uti 57 och 60 regeringsformen, att

1890-04-12

Motion 1890:229 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1890:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. 1 M:o Af herr A. Y. Ljungman, om ändrad lydelse af 72 och 73 riksdagsordningen. Riksdagens år 1886 församlade revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1885 funno sig i berättelsen öfver granskningen af

1890-04-12

Motion 1890:228 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1890:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af lierr A. Hedin, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbetet. Med anledning af KongMaj:ts proposition angående försäkring för olycksfall i arbetet, får jag, med begagnande af den i riksdagsordningens 55 rnedgifna rätt, härmed föreslå, att Riksdagen, med

1890-01-01

Motion 1890:227 Andra kammaren (pdf, 1410 kB)

Motion 1890:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 226. 1 t Ji:o 226. Af herr M. Dalin: Om ändrad lydelse af 72 regeringsformen och 71 riksdagsordningen. Under förhoppning och förutsättning att Kongl. Maj:t. till nästa riksdag eller åtminstone under nästa riksdagsperiod framlägger förslag till banklagstiftning i syfte att de enskilda

1890-04-11

Motion 1890:226 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1890:225 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 225. 3 N:o 225. Af herrar 0. Eriksoil i Myckelgård och J. Broillé om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om handel med kokadt kaffe, té, chokolad och andra tillagade icke spirituösa drycker. Sedan Riksdagens Andra Kammare för sin del beslutat att, i anledning af derom väckta motioner,

1890-03-29

Motion 1890:225 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr Y. WittrOCk, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om lagstiftningsåtgärder för hämmande af utbredningen i vårt land af de svårare ogräsväxterna. Vid sistlidne års riksdag väckie undertecknad i Andra Kammaren en motion om skrifvelse till KongMaj:t angående vidtagande

1890-03-24

Motion 1890:223 Andra kammaren (pdf, 827 kB)

Motion 1890:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 222. 1 N:o 222. Af herr 0. T. Lind om utredning i fråga om landskylden till kyrkor och presterskap inom Bohuslän. Bland skattetitlar, som förekomma i provinsen Bohuslän, är äfven landskyld. Om denna urgamla skatts tillkomst har jag på enskild väg inhemtat följande, nemligen: Ursprungligen

1890-03-12

Motion 1890:222 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1890:221 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 221. 1 N:o 221. Af herr J. JohansSOll i Noraskog, om ändring i 68, 69 70 och 71 riksdagsordningen. I sammanhang med förslag till ändrade grunder för riksbankens verksamhet har det blifvit satt i fråga att äfven låta dess styrelse tillsättas efter andra grunder än hittills, så att en tredjedel

1890-03-15

Motion 1890:221 Andra kammaren (pdf, 472 kB)

Motion 1890:220 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 220. med flera lärarinnor och lärare, som framgångsrikt verka inom samhället, finnas många lärjungar, som hafva sina hem på landet. Dertill torde ock det sunda klimatet i sin mån bidraga. Och att Engelholm i detta hänseende intager ett framstående rum, torde vara allmänt kändt. Engelholm

1890-03-15

Motion 1890:220 Andra kammaren (pdf, 214 kB)

Motion 1890:219 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219. 1 N:o 219. Af herr W. Wester, om ombildning af treklassiga läroverket i Engélholm till lägre allmänt läroverk med fyra ämneslärare. Uti Kong Maj:ts till Riksdagen aflemnade proposition den 7 sistlidne februari, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och

1890-03-14

Motion 1890:219 Andra kammaren (pdf, 392 kB)

Motion 1890:218 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 218. 1 N:0 218. Af herr Y. Wittrock, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om undervisningen i naturalhistoria vid de allmänna läroverken. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till innevarande Riksdag, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna,

1890-03-12

Motion 1890:218 Andra kammaren (pdf, 354 kB)

Motion 1890:217 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, IS:o 217. 1 N:o 217. Af herr J, Smedberg m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:tmed begäran om upphäfvande af kongl. bref vet den 10 september 1811, angående skyldighet för stamrotar inom. Elfsborgs lön att ensamme bekosta gärdsel och vedbrand åt soldaten samt mulbete åt hans kreatur. Det sätt,

1890-03-11

Motion 1890:217 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1890:216 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 216, 1 N:o 216. Af herr A. M. Lundberg, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition om ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändrade bestämmelser rörande de allmänna läroverken och pedagogierna

1890-03-08

Motion 1890:216 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1890:215 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 215. 3 N:o 315. Af herr P. Lundéll, om tillökning i antalet af ämmslärare vid femklassiga allmänna läroverket i Göteborg m. m. Uti sia till iaaevarande Riksdag den 19 sistlidne februari aflåtna nådiga proposition angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken ocli

1890-03-07

Motion 1890:215 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1890:214 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214. 1 N:214. Af herrar E. Olsson i Kyrkebol och N. Pelirsson i Önmruä, om inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vermlands län. Enligt nu inom Vermlands län befintliga provinsialläkaredistrikts indelning bilda Öfre och. Nedre Fryksdals härad med 39,399 invånare och Jösse

1890-03-07

Motion 1890:214 Andra kammaren (pdf, 197 kB)