Dokument & lagar (378 träffar)

Skrivelse 1947:328

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 328. Nr 328. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen om avslutande av inn varande års lagtima riksdag givet Stockholms slo den 5 december 7.947. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innev. rande års lagtima riksdag skall avslutas den 9 december 1947. GUSTAF. Herman Zetterberg. 478663. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1947.


Utskottsberedning:

Skrivelse 1947:328 (pdf, 98 kB)

Skrivelse 1947:327

Kunffl. Maj:ts skrivelse nr 327. 1 Nr 327. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj.ts beslut om avslutande av innevarande års lagtima riksdag given Stockholms slott den 5 december 7.947. Kungl. Maj t vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Maj


Utskottsberedning:

Skrivelse 1947:327 (pdf, 113 kB)

Proposition 1947:326

Kungl. Maj:ts proposition nr 326. 1 Nr 326. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthållande i vissa fall given Stockholms slott den 30 juni 1947. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1947-06-27

Proposition 1947:326 (pdf, 574 kB)

Proposition 1947:325

Kungl. Maj:ts proposition nr 325. 1 Nr 325. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet given Stockholms slott den 27 juni 1947. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen

1947-03-25

Proposition 1947:325 (pdf, 1015 kB)

Proposition 1947:324

Kungl. Maj:ts proposition nr 324. 1 Nr 324. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 8 juli 1904 nr 26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap given Stockholms slott den 13 juni 1947. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1947-06-13

Proposition 1947:324 (pdf, 483 kB)

Proposition 1947:323

Kungl. Maj:ts proposition nr 323. 1 Nr 323. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handlingar, m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1947. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 regeringsformen

1947-06-06

Proposition 1947:323 (pdf, 1846 kB)

Proposition 1947:322

Kungl. Maj:ts proposition nr 32H. 1 Nr 322. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ändrade grunder för statsbidrag till avlöning av lärare vid folkoch småskolor given Stockholms slott den 6 juni 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1947-06-06

Proposition 1947:322 (pdf, 571 kB)

Proposition 1947:321

Kunr/1. Maj:ts proposition nr 321. 1 Nr 321. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av den Internationella arbetsorganisationens sjätte sjöfartskonferens år 1946 fattade beslut given Stockholms slott den 30 maj 1947. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1947-05-30

Proposition 1947:321 (pdf, 3616 kB)

Proposition 1947:320

Kungl. Maj.ts proposition nr 320. 1 Nr 320. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 26 och 21 lagen den 29 juni 1923 nr 2S6 om sparbanker, m. in.given Stockholms slott den 6 juni 1947. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1947-05-16

Proposition 1947:320 (pdf, 1513 kB)

Proposition 1947:319

Kungl. Maj:ts proposition nr 319. 1 Nr 319. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 13 lagen den 11 juni 1916 nr 235 om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.given Stockholms slott den 6 juni 1947. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet hållna protokoll

1947-01-01

Proposition 1947:319 (pdf, 920 kB)

Proposition 1947:318

Kungl. Maj.ts proposition nr 318- 1 Nr 318. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag om bedrivande av industrirörelsen vid Laxå bruks aktiebolag med Aktiebolaget Statens skogsindustrier som ägare given Stockholms slott den 30 maj 19b7. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1947-06-30

Proposition 1947:318 (pdf, 329 kB)

Proposition 1947:317

Kungl. Maj:ts proposition nr 317. 1 Nr 317. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 2:o5:o8:olil:o och 17 o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj.ts regeringsrätt given Stockholms slott den 6 juni 1947. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1947-06-06

Proposition 1947:317 (pdf, 509 kB)

Proposition 1947:316

Kungl. Maj:ts proposition nr 316. 1 Kr 316. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om preliminärt uttagande av värnskatt för förra hälften av budgetåret 1947/4-8 given Stockholms slott den 6 juni 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1947-06-06

Proposition 1947:316 (pdf, 193 kB)

Proposition 1947:315

Kungl. Maj:ts proposition nr 315. 1 Nr 315. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till bidrag till internationellt återuppbyggnadsarbete given Stockholms slott den 30 maj 1957. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1947-03-21

Proposition 1947:315 (pdf, 357 kB)

Proposition 1947:314

Kungl. Maj:ts proposition nr 314. 1 Nr 314. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.given Stockholms slott den 30 maj 1947. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1947-05-30

Proposition 1947:314 (pdf, 1118 kB)

Proposition 1947:313

Kungl. Maj.ts proposition nr 313. 1 Jir 313. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till teckning av aktier i Aktiebolaget Atomenergi m. m.given Stockholms slott den 30 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över han delsärenden för denna dag,

1947-05-30

Proposition 1947:313 (pdf, 546 kB)

Proposition 1947:312

Kungl. Maj:ts proposition nr 312. 1 Nr 312. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1947148 given Stockholms slott den 6 juni 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1947-06-06

Proposition 1947:312 (pdf, 2123 kB)

Proposition 1947:311

Kungl. Maj:ts proposition nr 311. 1 Nr 311. Kungl. Mcij:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i uppbördsförordningen den 31 december 1945 nr 896m. m.given Stockholms slott den 16 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1947-05-16

Proposition 1947:311 (pdf, 2969 kB)

Proposition 1947:310

Kungl. Maj.ts proposition nr 310. 1 Nr 310. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av en mellan Sverige och Jugoslaviska Federativa Folkrepubliken träffad handelsöverenskommelse m. m.given Stockholms slott den 25 april 19M. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över handelsoch

1947-04-12

Proposition 1947:310 (pdf, 1758 kB)

Proposition 1947:309

Kungl. Maj:ts proposition nr 309. 1 Nr 309. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för budgetåret 1947148 till avveckling av beredskapen in. m.given Stockholms slott den 16 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna

1947-05-16

Proposition 1947:309 (pdf, 1189 kB)