Dokument & lagar (88 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 47. Fredagen den 16 maj kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 9 dennes. 2 Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, majoren m. m. hr P. A. H. Stjernspetz för närvarande lider af en hjertsjukdom, i följd

1890-05-15

Riksdagens protokoll 1890:47 (pdf, 1701 kB)

Riksdagens protokoll 1890:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 46. Onsdagen den IT maj kl. 12 på dagen. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 innevarande maj förda protokoll. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att herr major John Bratt på grund åt sjukdom lungkatarr är förhindrad infinna sig vid

1890-05-13

Riksdagens protokoll 1890:46 (pdf, 1161 kB)

Riksdagens protokoll 1890:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 45. Måndagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till behandling förekom till en början särskilda utskottets n:o 2 Om förslag utlåtande n:o 2 i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner till formed förslag till förordning

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:45 (pdf, 2423 kB)

Riksdagens protokoll 1890:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 12 maj. Kl. 11 f. m. i. Justerades protokollet för den 5 innevarande maj. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o Häradshöfding Gustaf Berg bör på grund af sjukdom under loppet af närmaste dagar afhålla sig från att deltaga

1890-05-11

Riksdagens protokoll 1890:44 (pdf, 2534 kB)

Riksdagens protokoll 1890:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 43. Lördagen den 10 maj, kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens för- Ang. anslag handlingar, föredrog först statsutskottets utlåtande n:o 67, i utgifvande af väckt motion om beviljande af

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:43 (pdf, 3717 kB)

Riksdagens protokoll 1890:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Ändra Kammaren. N:o 42. Fredagen den 9 maj. Kl. V23 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 2 innevarande maj förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 66 och 67 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4 samt bevillningsutskottets

1890-05-09

Riksdagens protokoll 1890:42 (pdf, 3688 kB)

Riksdagens protokoll 1890:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 7 maj. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. Till behandling förekom först Andra Kammarens fjerde tillfäl- Ang. bereliga utskotts utlåtande n:o 8 i samlingen n:o

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:41 (pdf, 3151 kB)

Riksdagens protokoll 1890:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 40. Onsdagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Föredrogos hvart för sig, och biföllos statsutskottets memorial: j tn0 64 ed förslag till åtskilliga stadgandehvilka böra införas i det nya reglementet för riksgäldskontoret och

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:40 (pdf, 3082 kB)

Riksdagens protokoll 1890:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o39. Måndagen den 5 maj kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, lät uppläsa följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongjustitiedepartementet den 5 maj 1890. Komministern

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:39 (pdf, 3239 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 38. Fredagen den 16 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 9 i denna månad. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 53, till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2620 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 5 Maj Kl. 11 f. m. I Vid föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens bord. hvilande proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen, begärdes ordet af Herr Lyttkens, som yttrade:

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 37. Lördagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes föredragningen af särskilda utskottets för behandling af förslag angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande n:o 1. Efter föredragning till en början af mom. b af punkten

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 37. Måndagen den 12 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 5 i denna månad. På begäran af herr Sjögreen beviljades honom ledighet från riksdagsgöromålen under fjorton dagar från den 16 innevarande maj. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2559 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 10 Maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 i denna månad. Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att enligt vid talmanskonferensen träffad öfverenskommelse omröstning jemlikt 65 riksdagsordningen komme att anställas vid

1890-05-06

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 2112 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 36. Lördagen den 3 maj, kl. 11 f. m. 1- Chefen för kongl. civildepartementet, herr statsrådet in. m. V. L. Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition, n:o 44, till Riksdagen angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen. Den kongl.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 3773 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 35. Onsdagen den 7 maj, f. in Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 66, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda heiso-

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 35. Fredagen den 2 maj. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne april. 2. Efter föredragning af herrar vice talmannen L. O. Larssons och P. O. Hörnfeldts i senaste sammanträdet aflemnade motion, n:o 233, hänvisades densamma till behandling af statsutskottet.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2771 kB)

Riksdagens protokoll 1890:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren N:o 34. Måndagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde k. 7 e. m. Justerades ett protokollsutdrag för den 3 och 5 innevarande månad samt tre protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: n:o 64, med förslag till åtskilliga

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:34 (pdf, 1744 kB)

Riksdagens protokoll 1890:34

RIK 8 DA G ENS P R OTOK ÖL L. 1890. Andra Kammaren. N:o34. Onsdagen den 30 April kl. 7 e. m. 1- Till fortsatt föredragning anmäldes bevillningsutskottets betänkande n:o 7, angående tullbevillningen, dervid i ordningen först förekom Punkten 12. Utskottet, som från Kongl. Maj:t fått emottaga, till den åtgärd Ang. ändrad

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:34 (pdf, 3063 kB)

Riksdagens protokoll 1890:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 33. Onsdagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 22 och 23 innevarande april förda protokoll. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången sammansatta bankooch lagutskottets utlåtande n:o 1. 3. Till kammarens afgörande förelåg till en

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:33 (pdf, 3681 kB)