Dokument & lagar (160 träffar)

Riksdagens protokoll 1944:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 35. Tisdagen den 19 december. Kl. 4 em. På grund av förfall för sekreteraren tjänstgjorde, jämlikt herr talmannens förordnande, undertecknad vid protokollet. 1. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande december. Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 4.02

1944-12-30

Riksdagens protokoll 1944:35 (pdf, 223 kB)

Riksdagens protokoll 1944:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 35. Tisdagen den 19 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande månad. Upplästes tre till kammaren inkomna skrifter av följande lydelse: Till riksdagens

1944-12-29

Riksdagens protokoll 1944:35 (pdf, 249 kB)

Riksdagens protokoll 1944:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 34. Tisdagen den 12 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 6 och den 9 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 497, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:34 (pdf, 4318 kB)

Riksdagens protokoll 1944:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 34. Tisdagen den 12 december. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 5, den 6 och den 9 innevarande december. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden och memorial nr 244248, bankoutskottets utlåtanden och memorial nr 7477 samt jordbruksutskottets

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:34 (pdf, 4731 kB)

Riksdagens protokoll 1944:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 33. Tisdagen den 5 december. Kl. 4 em. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen. I Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna november samt den 2 innevarande december. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:33 (pdf, 3702 kB)

Riksdagens protokoll 1944:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Första kammaren. Nr 33. Lördagen den 2 december. Kammaren sammanträdde kl. 2 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talmannen. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 490, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:33 (pdf, 3352 kB)

Riksdagens protokoll 1944:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Första kammaren. Nr 32. Tisdalen elen 28 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 21, 22 och 25 innevarande månad. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr 302, angående inköp av tackjärn och nr 303, angående avskrivning

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:32 (pdf, 3264 kB)

Riksdagens protokoll 1944:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 32. Tisdalen den 28 november. Kl. 4 eiri. 1. Justerades protokollen för den 21 och den 22 innevarande november. 2. Herr talmannen meddelade, att den ledig-het från riksdagsgöromålen, som den 15 i denna månad beviljats herr Ryberg på grund av sjukdom tills vidare från och

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:32 (pdf, 5728 kB)

Riksdagens protokoll 1944:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 31. Onsdagen den 15 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 8 och den 11 innevarande månad. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Åberopande

1944-11-13

Riksdagens protokoll 1944:31 (pdf, 882 kB)

Riksdagens protokoll 1944:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 31. Onsdagen den 15 november. K. 4 em. 1. Justerades protokollen för den 8 och den 11 innevarande november. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Riksdagsman Artur Ryberg från Dalum, som i dag blivit av mig undersökt, är på grund av sjukdom blodpropp tills

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:31 (pdf, 1130 kB)

Riksdagens protokoll 1944:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Herr Linder anmälde, att lian under gårdagen infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollen för den 1 och den 4 innevarande månad. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herr Hage m. fl. väckta motionen, nr 350, i anledning av Kungl.

1944-01-01

Riksdagens protokoll 1944:30 (pdf, 201 kB)

Riksdagens protokoll 1944:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 30. Onsdagen den 8 november. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 1 och den 4 innevarande november. 2. Föredrogos var efter annan följande på kammarens bord liggande motioner och remitterades därvid till behandling av lagutskott motionen nr 551 av herr Andersson i

1944-11-11

Riksdagens protokoll 1944:30 (pdf, 380 kB)

Riksdagens protokoll 1944:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944 Första kammaren. Nr 29. Onsdagen den 1 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Föredrogs Kungl. Maj ts proposition nr 288, angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45. Herr Larsson, Sam:Herr talman Jag ämnar vid remissen av de nu fram- Fungl. Pr0~lagda

1944-11-01

Riksdagens protokoll 1944:29 (pdf, 4391 kB)

Riksdagens protokoll 1944:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Andra kammaren. Nr 29. Onsdagen den 1 november. Kl. 11 fm. 1. Föredrogs för remiss till utskott Kungl. Maj ts på kammarens bord liggande proposition, nr 288, angående utgifter å tilläggssitat I till riksstaten för budgetåret 1944/45 och anförde därvid: Herr Wiberg:Herr talman När pris- och

1944-11-04

Riksdagens protokoll 1944:29 (pdf, 4054 kB)

Riksdagens protokoll 1944:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 28. Måndagen den 30 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Med åberopande av närslutna läkarintyg får jag härmed anhålla örn ledighet

1944-10-30

Riksdagens protokoll 1944:28 (pdf, 3580 kB)

Riksdagens protokoll 1944:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 28. Måndagen den 30 oktober. Kl. 11 fm. 1. Herr talmannen yttrade:Sedan vi sist varö samlade ha tre av kammarens ledamöter avlidit, nämligen Andersson i Falkenberg, Axel Fält och Ewald Lindmark. Andersson i Falkenberg bevistade i år sin tjugonde riksdag. Tidigt intresserad

1944-10-13

Riksdagens protokoll 1944:28 (pdf, 2820 kB)

Riksdagens protokoll 1944:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 27. Måndagen den 10 juli. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 27, 28, 29 och 30 nästlidne juni. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr

1944-07-18

Riksdagens protokoll 1944:27 (pdf, 4135 kB)

Riksdagens protokoll 1944:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Andra kammaren. Nr 27. Måndagen den 10 juli. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 27, den 28, den 29 och den 30 nästlidna juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för försvarsdepartementet, herr statsrådet Sköld, som anförde: Herr talman Herr Senander har med kammarens

1944-07-18

Riksdagens protokoll 1944:27 (pdf, 4832 kB)

Riksdagens protokoll 1944:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 26. Tisdalen elen 27 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talmannen. Justerades protokollen för den 17 och den 20 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till

1944-06-27

Riksdagens protokoll 1944:26 (pdf, 3528 kB)

Riksdagens protokoll 1944:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 26. Tisdagen den 21 juni. Kl. 4 em. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 211225, bevillningsutskottets betänkande nr 47, bankoutskottets utlåtande nr 69, jordbruksutskottets memorial och utlåtanden

1944-06-30

Riksdagens protokoll 1944:26 (pdf, 7061 kB)