Dokument & lagar (138 träffar)

Riksdagens protokoll 1947:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 35. Lördagen den 12 juli. Kl. 11 fm. I Justerades protokollen för den 7 innevarande juli. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för inrikesdepartementet, herr statsrådet Mossberg, som anförde: Herr talman Med andra kammarens tillstånd har herr Gavelin till

1947-07-14

Riksdagens protokoll 1947:35 (pdf, 11521 kB)

Riksdagens protokoll 1947:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 33. Måndagen den 7 juli 1947. Kl. 11 fm. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande juli. 2. Herr talmannen meddelade, att herr Johnsson i Kastanjegården, som vid kammarens sammanträde den 28 juni med läkarintyg styrkt sig från och med den 25 juni tills vidare vara hindrad

1947-07-08

Riksdagens protokoll 1947:33 (pdf, 6803 kB)

Riksdagens protokoll 1947:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 31. Måndagen den BO juni. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen från statsutskottet: nr 330, angående upptagande av vissa anslag under åttonde huvudtiteln till universiteten m. m. i riksstaten för budgetåret

1947-06-10

Riksdagens protokoll 1947:31 (pdf, 8933 kB)

Riksdagens protokoll 1947:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Andra kammaren. Nr 30. Fredagen den 21 juni. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 17, den 18 och den 19 innevarande juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för finansdepartementet, herr statsrådet Wigforss, som anförde: Herr talman Med andra kammarens tillstånd har

1947-06-29

Riksdagens protokoll 1947:30 (pdf, 8174 kB)

Riksdagens protokoll 1947:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 26. Lördagen den 7 juni. Kl. 2 em. 81. Justerades protokollen för den 30 och den 31 nästlidna maj. Herr statsrådet Sträng avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 280, angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område nr 303, angående inköp av fastighet i New

1947-06-09

Riksdagens protokoll 1947:26 (pdf, 8402 kB)

Riksdagens protokoll 1947:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 25. Fredagen den 30 maj. Kl. 4 em. 1. Justerades protokollet för den 23 innevarande maj. 2- Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Riksdagsmannen Adolf Wallentheim som lider av akut ledgångsreumatism, är på grund härav oförmögen till arbete t. o. m. 31 juli 1947.

1947-05-31

Riksdagens protokoll 1947:25 (pdf, 8278 kB)

Riksdagens protokoll 1947:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Andra kammaren. Nr 24. Fredagen den 23 maj. Kl. 4 em. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen, varjämte undertecknad på grund av förfall för sekreteraren, jämlikt herr förste vice talmannens förordnande, tjänstgjorde vid protokollet. 1. Justerades protokollen

1947-05-28

Riksdagens protokoll 1947:24 (pdf, 8302 kB)

Riksdagens protokoll 1947:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 12. Lördagen den 15 mars. Kl. 2 em. 1 Justerades protokollet för den 8 innevarande mars. 2. Föredrogos var efter annan följande Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till statsutskottet propositionen, nr 114, angående vissa byggnadsarbeten

1947-03-19

Riksdagens protokoll 1947:12 (pdf, 7778 kB)

Riksdagens protokoll 1947:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 35. Lördagen den 12 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Justerades protokollen för den 7 och den 8 innevarande månad. Herr statsrådet och chefen för socialdepartementet Möller, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Hages

1947-07-15

Riksdagens protokoll 1947:35 (pdf, 12851 kB)

Riksdagens protokoll 1947:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 30. Fredagen den 27 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 18 och den 19 innevarande månad. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 429, till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1947-06-29

Riksdagens protokoll 1947:30 (pdf, 8697 kB)

Riksdagens protokoll 1947:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 26. Lördagen den 7 juni. Kammaren sammanträdde kl. 2 eftermiddagen ock dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Herr Johannesson anmälde, att han åter infunnit sig vid riksdagen. Herr statsrådet Mossberg avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 280, angående

1947-06-09

Riksdagens protokoll 1947:26 (pdf, 10033 kB)

Riksdagens protokoll 1947:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och des®förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Herr statsrådet Mossberg avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 281, med förslag till statens löneplansförordning m. m.nr 282, med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen

1947-05-27

Riksdagens protokoll 1947:24 (pdf, 7866 kB)

Riksdagens protokoll 1947:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 12. Lördagen den 15 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2 eftermiddagen. Herr Ljungdahl anmälde, att han den 13 innevarande månad åter infunnit sig vid riksdagen. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 62, i anledning

1947-03-19

Riksdagens protokoll 1947:12 (pdf, 7240 kB)

Riksdagens protokoll 1947:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr II. Lördagen den 8 inars4 Kl. 2 em. i. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet Mossberg avlämnade Kungl. Majrts propositioner: nr 75, angående riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken m. m.nr 7 6, angående omorganisation av hushållningssällskapen

1947-03-12

Riksdagens protokoll 1947:11 (pdf, 6901 kB)

Riksdagens protokoll 1947:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 9. Tisdagen den 25 februari. Kammaren, sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Herr statsrådet Vougt avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr 7o, angående livränta åt Inga Elisabeth Karlsson m. m. Justerades protokollen för den 19 och den 22 innevarande manad. Upplästes två till

1947-02-28

Riksdagens protokoll 1947:9 (pdf, 4217 kB)

Riksdagens protokoll 1947:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 36. Onsdagen den 16 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr statsrådet Ericsson, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid Ang. pappersdetta sammanträde besvara herr Holmbäcks interpellation angående pappersransoneringen och den vetenskapliga litteraturen,

1947-07-23

Riksdagens protokoll 1947:36 (pdf, 4333 kB)

Riksdagens protokoll 1947:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 34. Onsdagen den 9 juli förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 470, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:34 (pdf, 6749 kB)

Riksdagens protokoll 1947:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 31. Måndagen den 30 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 227, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående inrättande av en arbetsmarknadsstyrelse samt förstatligande av den offentliga arbetsförmedlingen m. m. jämte

1947-06-30

Riksdagens protokoll 1947:31 (pdf, 5535 kB)

Riksdagens protokoll 1947:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 3. Lördagen den 18 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Fortsattes överläggningen angående Kungl. Maj:ts propositioner nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1947/48, och nr 2, angående utgifter å tilläggsstat II till riksstaten för

1947-01-17

Riksdagens protokoll 1947:3 (pdf, 4334 kB)

Riksdagens protokoll 1947:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 29. Fredagen den 20 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Företogs jämlikt 65 riksdagsordningen omröstning över följande av jordbruksutskottet i dess memorial nr 63 föreslagna samt av båda kamrarna godkända voteringsproposition: Den, som i likhet med första kammaren

1947-06-20

Riksdagens protokoll 1947:29 (pdf, 6227 kB)